23. seja občinskega sveta Občine Domžale. Na seji vprašanj, pobud in predlogov občinskih svetnic in svetnikov ni bilo.  

0
1955

V četrtek, 16. novembra 2017, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 23. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 22. seje z dne, 19. oktobra 2017 ter zapisnik nadaljevanja 22. seje z dne, 26. oktobra 2017, ter naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek
 2. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – skrajšani postopek
 3. Seznanitev z varnostno oceno za leto 2016 ter obravnava in sprejem Občinskega programa varnosti Občine Domžale
 4. Obravnava in sprejem Cene storitve pomoč družini na domu – nadaljevanje prekinjene točke (gradivo 22. seje)
 5. Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik – skrajšani postopek
 6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – skrajšani postopek
 7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi naselij, iz katerih se financirajo prevozi učencev v osnovno šolo – nadaljevanje prekinjene točke (gradivo 22. seje)
 8. Vprašanja, pobude in predlogi

 

 1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 in potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2017 do 2020.  V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

 1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018, vključno z vsemi amandmaji k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018.

 1. Seznanitev z varnostno oceno za leto 2016 ter obravnava in sprejem Občinskega programa varnosti Občine Domžale

Občinski svet Občine Domžale se je seznanil z varnostno oceno za leto 2016 in sprejel posodobljen občinski program varnosti.

 1. Obravnava in sprejem Cene storitve pomoč družini na domu – nadaljevanje prekinjene točke (gradivo 22. seje)

Občinski svet Občine Domžale je sprejel ceno storitve pomoč družini na domu, ki se izplača koncesionarju in znaša:

Ob delavnikih (tudi soboto)…………………………………….18,08 EUR na efektivno uro,

v nedeljo ali nočnem času……………….………………………25,17 EUR na efektivno uro,

na dan državnega praznika in dela prostega dne……26,48 EUR na efektivno uro.

Osnova za izračun cene storitve pomoč družini na domu za uporabnika je 17,21 EUR na efektivno uro, razliko subvencionira Občina Domžale.

Cene storitve pomoč družini na domu veljajo od 1.12.2017 dalje.

 1. Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.

 1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah Odloka o štipendiranju v Občini Domžale – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah Odloka o štipendiranju v občini Domžale.

 1. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi naselij, iz katerih se financirajo prevozi učencev v osnovno šolo – nadaljevanje prekinjene točke (gradivo 22. seje)

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o določitvi naselij, iz katerih se financirajo prevozi učencev v osnovno šolo in amandma k Sklepu o določitvi naselij, iz katerih se sofinancirajo prevozi učencev v osnovno šolo, ki govori o tem, da se v celoti črta 3. člen, ostali členi se preštevilčijo.

 1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji vprašanj, pobud in predlogov ni bilo.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

 

Oglasno sporočilo