TeDni(K) Občine Kamnik (20.11.2017)

0
2276

Oddelek za družbene dejavnosti

Odbor za podelitev spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra je obravnaval in potrdil letošnje nagrajence ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, ki so:

 • Emil Štern – za uspešno in prizadevno delo v Društvu generala Maistra za Zasavje ter delu z učenci in mentorji na področju krepitve domoljubja, narodne zavesti in sporočilnosti generala Rudolfa Maistra (predlagatelj je Društvo general Maister za Zasavje),
 • Anton Tone Smolnikar – za pomemben prispevek pri ohranjanju spomina, prepoznavanju, spodbujanju in sporočilnosti generala Rudolfa Maistra (predlagatelj je Društvo general Maister Kamnik),
 • RTV Slovenija – 3. program Radia Slovenija – Program Ars za prispevek k razvijanju vrednot slovenske osamosvojitve ter krepitvi narodne samobitnosti in državljanske zavest (predlagatelj je Društvo general Maister Ljubljana).

.

“>T e D n i (K) ObčineUdeležili smo se tradicionalnega Martinovanja z varovanci Društva Sožitje Kamnik, kjer je vse prisotne pozdravil tudi župan Marjan Šarec.

Od 17. do 24. novembra poteka kampanja Evropski teden testiranja na HIV s sloganom Testiraj. Zdravi. Prepreči. Pravočasno testiranje na HIV in takojšnje zdravljenje pomeni boljše izide zdravljenja. S pozitivnim odnosom do testiranja in pogostejšim testiranjem oseb, ki imajo večje tveganje za okužbo, je tudi Slovenija med državami, kjer je opazen upad novih diagnoz okužbe s HIV.

Kje se lahko testirate?

Testiranje je v Sloveniji dobro dostopno. Na voljo so številne možnosti. Zaupno testiranje pri izbranem zdravniku je najenostavnejše in za pacienta in zdravnika ne pomeni dodatnih stroškov.
Anonimno brezplačno testiranje na HIV je na voljo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. V tednu testiranja, od 17.11. do 24.11.2017 (14. do 15. ure – ambulanta 5) bo na tem mestu potekalo okrepljeno testiranje na HIV, obenem pa se lahko testirate tudi na okužbo z virusoma hepatitisa B in C.

V Osnovni šoli Marije Vere je izbrani najugodnejši izvajalec v preteklem tednu obnovil strop v mali telovadnici. Zaradi nevarnosti odpadajočega ometa je bilo potrebno hitro pristopiti k obnovi, strop smo prenovili v akustičnega in zamenjali stare luči z novimi.

.

“>V Domu kulture Kamnik so na pobudo predstavnikov nekaterih društev oblikovali spletni Koledar kulturnih prireditev. V spletni koledar, kije dostopen na povezavi https://www.domkulture.org/slo/koledar, svoj dogodek lahko vpiše vsakdo. Pogoj za objavo je, da gre za dogodek kulturne narave, ki bo izveden na območju občine Kamnik. Organizatorji kulturnih prireditev lahko izkoristijo priložnost za brezplačen vpis dogodka v Koledar kulturnih prireditev. S klikom na spletno stran Doma kulture Kamnik in z vnosom podatkov posredujejo informacije o prireditvi, ki jih administrator v najkrajšem možnem času potrdi in objavi.

Oddelek za razvoj in investicije

Dne 10. 11. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Nakup nadgradnje gasilskega vozila TRV«, za katerega Občina Kamnik vodi postopek javnega naročila po pooblastilu PGD Kamnik. Ponudniki lahko oddajo ponudbe do četrtka, 23. 11. 2017 do 9. ure.

Dne 16. 11. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Čiščenje poslovnih prostorov v upravni stavbi občine Kamnik in na drugih lokacijah za obdobje od 2018 do 2020«. Ponudniki lahko ponudbe za predmetno naročilo oddajo do petka, 1. 12. 2017 do 9. ure.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018. Predmet omenjenega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje. Sofinancirane bodo vsebine (programi), ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

 • preprečevanje nasilja,
 • zasvojenost,
 • duševno zdravje,
 • brezdomstvo,
 • otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju,
 • starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju,
 • podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov,
 • socialno vključevanje Romov,
 • druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. spodbujanje razvoja prostovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam prometnih nesreč. 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialnovarstvene programe za leto 2018 je 5.800.000 evrov. Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialnovarstvene programe, nato pa za razvojne socialnovarstvene programe. Za izbrani socialnovarstveni program lahko izvajalec s strani ministrstva prejme sredstva največ v višini 80 odstotkov vseh predvidenih odhodkov socialnovarstvenega programa. Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene programe je 5. december 2017, rok za razvojne socialnovarstvene programe je 22. december 2017. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1067

Zainteresirane lokalne predstavnike neprofitnega sektorja pozivamo, da se seznanijo s preostalimi razpisnimi pogoji in preučijo možnost prijave svojih socialnovarstvenih programov na omenjeni razpis.

Oglasno sporočilo