TeDni(K) Občine Kamnik (27.11.2017)

0
2350

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija prepusta na LC 071082 Vir-Radomlje-Volčji Potok

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval s sanacijo prepusta na LC 071082 Vir Radomlje-Volčji Potok. V sklopu sanacije se prepust podaljša. Izvede se nov hodnik za pešce, s čimer se povežeta obstoječa hodnika na obeh strah prepusta. Če bodo vremenske razmere dopuščale, bo v tem tednu izvedeno asfaltiranje.

Obnova kanalizacijskega črpališča Žale – Jagodic

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval z obnovo kanalizacijskega črpališča Žale – Jagodic. V okviru obnove se obnovi vsa strojna in električna oprema črpališča (črpalke, tlačna voda v črpališču, pokrov črpališča …). Obstoječa oprema je bila dotrajana.

Zaključena rekonstrukcija ceste lokalne Godič – Kršič – Brezje nad Kamnikom I. faza

V torek, 21. novembra 2017, so se končala gradbena dela »Rekonstrukcija ceste LC 160121 Godič – Kršič – Brezje nad Kamnikom, I. faza od hš 29/b Godič do odcepa za Kršič«.

Dela v dolžini 285 metrov so obsegala zamenjavo spodnjega ustroja, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, izdelavo drenažne kanalizacije, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo opornih zidov, izdelavo tlakovane mulde in prepustov, vgradnjo nosilne asfaltne plasti ceste, planiranje in humiziranje, označbe na vozišču, postavitev jeklene ograje in vgraditev zaključne obrabne plasti vozišča. V času del je bila vzpostavljena delna in popolna zapora ceste.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Potekal je operativni sestanek v zvezi s sanacijo pritličnega dela Maistrove hiše, ki se ga je poleg naročnika, nadzora, izvajalca in projektanta udeležila odgovorna konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj.

Dela potekajo skladno s terminskim planom, izvajalec je pričel z urejanjem inštalacij.

Na spominskem obeležju dr. Petru Držaju potekajo obnovitvena dela, in sicer je bil spomenik očiščen z obnovo črke ter ureditvijo okolice. Na stebričke bo potrebno še namestiti verige, ki so na peskanju in barvanju.

Prejemnike sredstev na podlagi različnih javnih razpisov s področja dela oddelka opominjamo, naj preverijo in upoštevajo pogodbene roke za predložitev končnih poročil. Poročil oziroma zahtevkov, oddanih po izteku pogodbenih rokov, ne bo možno upoštevati.

Oddelek za razvoj in investicije

V sredo, 22. 11. 2017, so se predstavniki Občine Kamnik in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik udeležili skupščine Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Piranu. Skupščina je bila med drugim namenjena seznanitvi članic z načrtom dela za leto 2018  in poslovanjem združenja v letu 2017, ki smo ga uspešno sklenili z izdelavo sodobne spletne strani združenja ter sklenitvijo dogovora za promocijo in trženje turističnega produkta zgodovinska mesta za leto 2018 s Slovensko turistično organizacijo, ki med drugim predvideva financiranje kratkih promocijskih filmov vseh vključenih mest, pripravo in organizacijo študijskih tur za turistične operaterje in novinarje za italijanski trg, promocijo članic združenja na nekaterih pomembnih turističnih sejmih (Kamnik bo predstavljen na ITB Berlin) ter predstavitev celotnega združenja na osrednjem trgu v Bruslju. Delovanje združenja v letu 2017 je zaznamoval tudi projekt »Digitalna zgodba mojega mesta«. Gre za projekt, pri katerem sodelujejo Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Občina Fermo iz Italije, Občina Topola iz Srbije in Muzeji radovljiške občine, ki se ukvarja s kulturno dediščino malih zgodovinskih mest ter jih poskuša približati sodobnim tehnologijam.

Skupščina je bila sklenjena s pobudami nekaterih županov, da se uradno pozove Ministrstvo za kulturo k pripravi nabora ukrepov (zlasti finančne narave), usmerjenih v promocijo kulturne dediščine v prihajajočem Evropskem  letu kulturne dediščine.

Oglasno sporočilo