22. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1857

Včeraj popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 22. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 in Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan.

.

“>Prisotnih 27 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 21. seje Občinskega sveta in Zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta.

Sledila je razširitev dnevnega reda s točko Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2018 – prva obravnava, umaknjena pa je bila točka Vprašanja in pobude, saj za 22. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik nismo prejeli nobenega ustnega vprašanja.

.

“>Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh je v točki Volitve in imenovanja dejala, da je Komisija na svoji 25. seji, ki je bila 9. novembra 2017, obravnavala dopis Osnovne šole Marije Vere, v katerem je Svet javnega zavoda Občino Kamnik pozval, da ta imenuje tri predstavnike v svet zavoda. Za predstavnike ustanovitelja so tako članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik imenovali Bogdana Pogačarja, Boruta Žagarja in Anjo Grašič.

.

“>Po skrajšanem postopku je bil z 21 glasovi za sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017. »Po pregledu in oceni načrtovanih prejemkov in izdatkov Občine Kamnik so predlagane ustrezne korekcije tako v smislu povečevanja kot tudi zmanjševanja nekaterih prihodkovnih in odhodkovnih postavk, pri nekaterih proračunskih postavkah pa je predlagana samo sprememba strukture v okviru posameznih postavk, ki je prilagojena dejanskim namenom enotne ekonomske klasifikacije. V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 so predvidene naslednje spremembe: ob upoštevanju novih ocen razpoložljivih proračunskih virov in proračunskih izdatkov je spremenjen 2. člen; v petem odstavku 9. člena je znesek 7.800.000 evrov znižan na 2.050.000 evrov (uskladitev s spremenjeno višino sredstev, ki je načrtovana za izločitev v sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik); prvi odstavek 15. člena določa, da se občina v letu 2017 ne sme zadolžiti (prvotno je bil predviden kredit v višini 7,5 mio evrov za Osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik). V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 30.001.430 evrov in so za 9.261.011 evrov oziroma 23,6 odstotkov nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2017«, je med drugim poudarila pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

.

“>Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 so svetnice in svetniki sprejeli v prvi obravnavi. Predlagane sanacije plazovitih območij oziroma sanacijo podora skal v Podstudencu (do 100.000 evrov) je predstavil pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša: »V letu 2014 se je v kraju Podstudenec zgodil podor skal, ki je neposredno ogrožal varnost ljudi, stanovanjskih objektov in državno cesto. Izveden je bil začasni nasip, izvedene raziskave na terenu ter projektna dokumentacija. Za trajno rešitev je potrebno izvesti lovilne podajne ograje, ki bodo sposobne zadržati vse skale in kamenje na tem območju. Sanacija zajema namestitev lovilno podajne ograje v dolžini 70 metrov in višini 4 metre, ki predstavlja II. fazo izvedbe. Sam projekt predvideva III. faze izvedbe oziroma 3 lokacije namestitve lovilno podajnih ograj na tem območju. Za izvedbo vseh del II. faze v letu 2018 in izvedbo nadzora ter varnostnega načrta se predvidevajo sredstva v višini 100.000 evrov«.

.

“>V drugi obravnavi je sledil sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 1), v obrazložitvi katerega je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek med drugim dejala: »Občinski prostorski načrt Občine Kamnik je stopil v veljavo 27. novembra 2015 (Uradni list RS, št. 86/15). Pri uporabi Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik (v nadaljevanju OPN) so se pokazale potrebe po popravkih v tekstualnem delu OPN-ja. Prav tako so bile v času veljavnosti OPN-ja ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi OPN Kamnik še niso mogla biti upoštevana, ter podani predlogi in pobude za dopolnitve vsebin OPN Kamnik za posamezna območja ali tematska področja. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela se nanašajo na jasnejšo opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev umeščanja objektov v prostor, zagotavljanja parkirnih mest v strnjeno pozidanih območjih, izdelave strokovnih zasnov na območju starega mestnega jedra ter manjše dopolnitve drugih členov, predvsem na temo zagotavljanja doslednosti pri uporabi določil in pristojnosti odločanja na podlagi zunanjih pravnih režimov. Spremembe in dopolnitve se nanašajo tudi na PPIP po posameznih enotah urejanja prostora. Večja sprememba je na območju enot urejanja prostora GO-01 zaradi spremembe načrtovanih dejavnosti znotraj enote ter KA-25 in KA-49, kjer je spremenjeno določilo, da bodo posegi možni v skladu s kulturno- varstvenimi pogoji. Druge spremembe se nanašajo na manjše popravke in dopolnitve posebnih prostorsko izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PPIP) oziroma uskladitve PPIP z dejanskim stanjem. Velik del sprememb predstavljajo redakcijski popravki.«

.

“>Ravno tako v drugi obravnavi so svetnice in svetniki s 25 glasovi za sprejeli Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 (v nadaljevanju SD OPPN Jata št.1). »Po sprejetju OPPN v letu 2010 so se zaradi spremenjenih gospodarskih razmer spremenili investicijski načrti lastnika zemljišč, družbe Jata Emona d.o.o. Na delu območja veljavnega OPPN bi tako namesto načrtovanega logističnega centra izgradil dodatne skladiščno-proizvodne objekte za potrebe širitve lastne dejavnosti. Z novimi objekti, to so skladišča za embalažo jajc in pakiranje organskih gnojil, bo družba Jata zagotovila potrebam po preglednem in urejenem skladišču za embalažo in jedilna jajca, zahtevam dobre proizvodnje prakse po ustreznem skladiščenju nesortiranih jajc, zahtevam distributerjev po pripravi komisioniranih pošiljk jedilnih jajc ter pakiranju organskih gnojil«, je v obrazložitvi povedala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

.

“>V šesti točki in v prvi obravnavi je bil sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane. Območje OPPN KA 23 Poljane leži levo od ceste, ki vodi v Tunjice, pred odcepom za vadbišče kinološkega društva. Investitor želi na območju OPPN z oznako KA 23 Poljane urediti stanovanjsko naselje 15 enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture. Območje se bo navezalo na občinsko cesto, ki poteka po severni strani območja. Posamezna komunalna infrastruktura poteka preko omenjenega območja in jo bo treba prestaviti oziroma urediti na novo. Na SZ delu območja je v fazi gradnje stanovanjska hiša s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po prejšnjih predpisih (PUP).

.

“>Sprejet je bil tudi Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018. »V skladu s 13. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik se letna vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno odmero leto določi na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Predlagamo, da se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Kamnik za leto 2018 (glede na vrednost točke, ki je bila določena za leti 2016 in 2017) ne spreminja. Predlagana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 (za kvadratni meter) znaša 0,005956 € za zazidano stavbno zemljišče in 0,002033 € za nezazidano stavbno zemljišče«, je med drugim poudarila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

.

“>V nadaljevanju je bil po skrajšanem postopku z 22 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik, ki ga je predstavila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik: »Dosedanje izkušnje oblikovanja in obračuna cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki (zbiranja ter tudi predelave in odlaganja komunalnih odpadkov) po metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja kažejo, da je dvoletno obračunsko obdobje prekratko, da bi v predračunsko kalkulacijo lahko kvalitetno zajeli vse stroške, vezane na nemoteno izvajanje gospodarske javne službe; to še posebno velja za oblikovanje predračunskih cen za nove investicije. V krajših obdobjih namreč prihaja do prevelikih nihanj in kratkoročnih odklonov, ki na letni ali dvoletni ravni ne izkazujejo verodostojne stroškovne slike. Iz tega razloga je triletno obdobje veliko bolj primerno in bo omogočilo primernejšo porazdelitev obračuna nujnih naložb v opremo, vozni park in urejanje infrastrukture, potrebne za izvajanje posamezne gospodarske javne službe«.

.

“>Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in dejala, da je njegov cilj omogočanje čim večjemu številu nevladnih organizacij, da kandidirajo na javnem razpisu. S sprejetjem predlaganega Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik bomo uredili postopek, upravičence, pogoje in kriterije za vrednotenje socialno varstvenih programov.

.

“>S 24 glasovi za je bil v drugi obravnavi sprejet Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan. »Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 21. seji, dne 21. junija 2017, obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan v prvi obravnavi in ocenil, da je primerno pripravljen. Občinski svet je zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi predloga odloka v drugi obravnavi upošteva pripombe, podane na 21. seji Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj pripomb ni možno upoštevati. V prvi obravnavi ni bilo podanih konkretnih pripomb na vsebino posameznih členov odloka. V predlogu odloka za drugo obravnavo je, glede na besedilo odloka za prvo obravnavo, spremenjen 17. člen, ki se nanaša na odločanje o presežku prihodkov nad odhodki zavoda, vključenih pa je tudi nekaj tiskarskih popravkov. S predlagano ustanovitvijo javnega zavoda Občina sledi gospodarnemu ravnanju z nepremičnim premoženjem, ohranja kulturno dediščino ter zasleduje načelo transparentnosti. Javni zavod bo dopolnjeval ponudbo Kamnika, sodeloval z drugimi javnimi zavodi ter omogočal dostopnost objekta različnim uporabnikom. Odlok predstavlja temeljno podlago za nadaljnji razvoj dejavnosti,« je povedala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček.

.

“>Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik pa so svetnice in svetniki po skrajšanem postopku sprejeli s 26 glasovi za. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik ne ureja vprašanj, povezanih s plačilom stroškov oskrbe s pitno vodo uporabnika te javne službe, pri katerem je bila zaradi okvare na interni vodovodni napeljavi odčitana izjemno velika poraba vode. Zaradi okvare na napeljavi lahko namreč, kljub uporabnikovi ustrezni skrbnosti, v kratkem času pride do izjemno velike porabe vode oziroma izgube le-te v okolje. Do takšnih situacij prihaja tako na javnem delu vodovodnega omrežja kot tudi na delu, za katerega so odgovorni posamezni uporabniki, obračun stroškov oskrbe s pitno vodo glede na odčitano izjemno veliko porabo pa lahko za uporabnika predstavlja izjemno veliko finančno breme.

Sledil je še sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra in v prvi obravnavi sprejem Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2018. S tem je bila tako današnja seja, ki je tudi zadnja letošnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik, tudi zaključena.

Oglasno sporočilo