TeDni(K) Občine Kamnik (11.12.2017)

0
2062

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija prepusta na LC 071082 Vir-Radomlje-Volčji Potok

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je v preteklem tednu zaključil s sanacijo prepusta na LC 071082 Vir Radomlje-Volčji Potok. V sklopu sanacije se je podaljšal prepust. Izvedel se je nov hodnik za pešce, s čimer sta se povezala obstoječa hodnika na obeh straneh prepusta.

Oddelek za družbene dejavnosti

V Dnevnem centru Štacjon smo se udeležili tradicionalnega prazničnega sejma, ki ga vsako leto pripravijo uporabniki skupaj z vodstvom dnevnega centra.

.

“>Vlada Republike Slovenije je na pobudo Varuhinje človekovih pravic proučila 8. a člen Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) in zavzela stališče, da nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 znaša 36 odstotkov neto povprečne plače na zaposlenega v RS v preteklem letu, kar trenutno znaša 370,86 evrov.  Navedeno pomeni, da se bo nadomestilo za invalidnost iz 288,89 zvišalo na 370,86 evrov in, da se bo opravil tudi poračun za nazaj. Prvo izplačilo povišanih dodatkov bo v decembru 2017. Poračun za nazaj bo izplačan najkasneje do 31. januarja 2018.

Oddelek za razvoj in investicije

Dne 6. 12. 2017 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Sanacijo kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici«. Ponudniki lahko oddajo ponudbe do srede, 20. 12. 2017.

V četrtek, 7. decembra 2017 smo se udeležili 8. Seje Sveta Ljubljanske urbane regije. Na Seji je bilo med drugim obravnavano Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. RRA LUR bo na podlagi predlogov občin pripravila Prioritetno listo projektov in dopolnjen Dogovor posredovala MGRT. Občina Kamnik v okviru zahtev (izbranih Prednostnih naložb) MGRT pripravlja dva projektna predloga. Prvi predlog se nanaša na Prednostno naložbo 4.4: Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti (načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav), drugi predlog pa spada v Prednostno naložbo 6.1: Vlaganje v vodni sektor (protipoplavni ukrepi Nevljice).

Predstavljeno je bilo tudi Poročilo o izvajanju aktivnosti RDO Osrednja Slovenija v letu 2017. V turistični sezoni 2017 lahko ugotovimo, da je RDO Osrednja Slovenija še vedno najbolje organizirana regionalna turistična organizacija v Sloveniji. Ljubljana z vključevanjem turistične ponudbe drugih 25. občin Osrednjeslovenske regije konstantno nadgrajuje svojo turistično ponudbo, druge občine pa so skupaj z Ljubljano prisotne na svetovnem turističnem trgu. Povpraševanje po doživetjih v regiji narašča, kot narašča prepoznavnost regije RDO Osrednja Slovenija skozi spletno stran www.visitljubljana.com in različne promocijske in trženjske kanale v tujini. V letu 2016 je po SURS-u znašalo število prihodov v regijo 820.621 in število nočitev 1.498.447, kar je v primerjavi z letom 2015 v istem obdobju 12,7 odstotkov več prihodov in 12,4 odstotkov več nočitev. Tudi v letu 2017 dobro kaže, saj je v obdobju januar – avgust po SURS-u znašalo število prihodov 625.238 in število nočitev 1.158.902, kar je v primerjavi z letom 2016 v istem obdobju 13,77 odstotkov več prihodov in 15,1 odstotkov več nočitev.

Oglasno sporočilo