TeDni(K) Občine Kamnik (25.12.2017)

0
2186

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v Maistrovi hiši potekajo skladno s pogodbo in terminskim planom.

.

“>V torek, 19. decembra, je v telovadnici Osnovne šole Stranje potekal medgeneracijski praznični koncert. Učenkam in učencem Osnovne šole Stranje so se pridružile pevke in pevci Društva upokojencev Kamnik pod vodstvom zborovodkinje Karle Urh. Zbrane pa sta ob tej priložnosti pozdravila tudi podžupan Matej Slapar in ravnatelj Osnovne šole Stranje Boris Jemec, ki sta vsem zaželela lepe misli ob skorajšnjem zaključku leta.

Varovance društva Sožitje Kamnik je v soboto, 23. decembra, obiskal Božiček. Srečanje je potekalo v Osnovni šoli Stranje, kjer so učenci pod strokovnim vodstvom Mire Papež vsem prisotnim pripravili gledališko igro o Kekcu, Bedancu in teti Pehti. Srečanja se je udeležil tudi župan Marjan Šarec, ki je zbranim zaželel lepe in mirne praznike.

Oddelek za razvoj in investicije

.

“>Na občini Kamnik je potekalo koordinacijsko srečanje vseh partnerjev projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp (LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline). V prvi fazi izvedbe je Jamarski klub Kamnik analiziral več kot 70 vodnih virov v Kamniško Savinjskih Alpah. Analize bodo ponovili tudi v spomladanskem času. Na sestanku so bile določene aktivnosti in terminski plan njihove izvedbe za leto 2018. Velik del aktivnosti bo namenjen oblikovanju skupnih zgodb Kamniško Savinjskih Alp, tako s področja narave kot kulture. Organizirani bodo tudi festivali pitne vode, kot promocijski dogodki za ozaveščanje o pomembnosti čiste pitne vode.

Občina Kamnik je pilotna občina projekta PlurAlps, ki se ukvarja z migracijami in kulturno raznolikostjo v Alpah. V okviru projekta je bil razpisan natečaj za primere dobrih praks na temo vključevanja priseljencev, na katerega se je prijavila Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, v sodelovanju z Vrtcem Zarja. V knjižnici so uredili medkulturno knjižnično zbirko, v vrtcu premično knjižno zbirko in skupaj so izvedli različne dogodke za promocijo zbirk, spoznavanje različnih kultur, izmenjavo dobrih praks, posvetovanje o vključevanju priseljencev v izobraževanje. Izvajajo tudi tečaje slovenščine za tujce. Projekt PlurAlps se je začel novembra 2016 in bo trajal do oktobra 2019. Njegovo izvajanje sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa za območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev. Medtem, ko se številne podeželske občine in regije v Alpah soočajo z velikimi demografskimi izzivi, kot sta staranje in odseljevanje prebivalstva, pa v številnih krajih nastajajo inovativni modeli socialnega vključevanja novih priseljencev v lokalno skupnost in na trg dela. Priseljenci so lahko mlade družine, sezonski delavci v turističnem ali kmetijskem sektorju ali pa ljudje, ki zaradi vojnih razmer bežijo iz matične države in iščejo novo domovino zase in za svojo družino. Več o projektu najdete na spletni strani https://www.alpine-space.eu/projects/pluralps/en/home.

V sredo, 20. decembra, je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici«. Na naročilo je prispelo 8 ponudb, katere bo naročnik pregledal in na osnovi analize izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

V petek, 22. decembra, pa je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti«. Na naročilo so prispele 4 ponudbe, katere bo naročnik ravno tako pregledal in na osnovi analize izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) je objavil Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij za:

  • ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
  • informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
  • informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
  • ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
  • učinkovito rabo energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
  • trajnostno mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
  • trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Upravičeni prijavitelji so društva in zasebni zavodi, ki lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosijo za sofinanciranje od najmanj 20.000 evrov do največ 60.000 evrov oziroma do 95 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Razliko najmanj 5 odstotka upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelji ali njihovi partnerji iz lastnih sredstev ali drugih virov. Lastni prispevek se lahko v višini do 4.000 evrov zagotovi v naravi s prostovoljskim delom. Rok za osebno oddajo vlog je 22. januar 2018, do 12. ure oziroma morajo biti vloge oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno 22. januarja 2018.

Razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Eko sklada https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=125 .

Zainteresirane (upravičene) lokalne  izvajalce okoljevarstvenih vsebin pozivamo, da preučijo možnost kandidiranja na omenjenem razpisu.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo