TeDni(K) Občine Kamnik (8.1.2018)

0
1946

Oddelek za družbene dejavnosti

V Maistrovi hiši na Šutni se po dokončanju grobih gradbenih del in odstranitvi slojev na poslikanih stenah v veži nadaljuje z deli, in sicer se trenutno pripravlja tlak – podlaga za talno gretje. Po izvedbi estriha bodo restavratorji nadaljevali z delom – to je s poslikavo, ki se bo tako lahko nadaljevala takoj po zagonu ogrevanja. Restavratorska dela se namreč zaradi sušenja lahko izvajajo samo pri določeni temperaturi. Na severnem delu so že vgrajena nova –  notranja okna.  Dela potekajo po terminskem planu.

V prostorih muzeja Zaprice so v mesecu decembru 2017 potekala obnovitvena dela v sanitarijah in na delu vodovodne napeljave v gradu. Gre za temeljito obnovo obeh sanitarij (v stavbi uprave in v stavbi muzeja), kjer je bila odstranjena vsa keramika, obnovljena vodovodna napeljava in sta bila z novo keramiko ter sanitarno in ostalo opremo  temeljito prenovljena oba prostora, ki sta bila pred tem v zelo slabem stanju.

V okviru Evropskega leta kulturne dediščine 2018 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije po vsej Sloveniji in zamejstvu pripravlja osem regionalnih srečanj Dnevov evropske kulturne dediščine, ki predstavljajo brezplačne poldnevne izobraževalne programe in spodbujajo povezovanje ter sodelovanje na lokalni ravni. Srečanja so namenjena najširši publiki, še posebej pa zaposlenim v muzejih, galerijah, knjižnicah, arhivih, vrtcih, osnovnih, srednjih šolah in gimnazijah, območnih izpostavah JSKD, ter posameznikom, ki delujejo v mladinskih klubih, turističnih organizacijah, zvezah kulturnih organizacij, nevladnih organizacijah – društvih ter lastnikom dediščine in zainteresiranim posameznikom.

Srečanje bo potekalo v ponedeljek, 15. januarja 2018, ob 10. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana. Vabilo na srečanje si lahko ogledate tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdelali več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo, oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov občina@kamnik.si na obrazcu, ki je dostopen na spletni povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije

V tem tednu med drugim poteka priprava razpisne dokumentacije za vključitev Občine Kamnik v projekt transnacionalnega programa Srednja Evropa. Projekt obravnava problem srednje velikih srednjeevropskih urbanih središč z dobrimi gospodarskimi potenciali, ki izgubljajo ustvarjalno mlado prebivalstvo. Za razliko od večjih urbanih središč namreč srednje velika mesta nimajo dovolj človeških sposobnosti in spretnosti, potrebnih za uvedbo in upravljanje novih operativnih modelov kulturnih in kreativnih industrij. Omenjeni projekt bo zato poskušal spodbujati podjetništvo kulturnega in kreativnega sektorja, s čimer se bo dolgoročno izboljšala trajnost kulturnih dejavnosti in povečal poslovni potencial kreativnih industrij.

Oglasno sporočilo