TeDni(K) Občine Kamnik (15.1.2018)

0
2029

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v okviru zaposlenih preko javnih del očistil nabrežje podrastja in nabranih smeti nad nogometnim igriščem v Mekinjah. Delo zaradi kar velikega naklona ni bilo preprosto, prav tako se omenjeni predel ni čistil zagotovo več kot 20 let.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si bomo v prihodnjih dneh pričeli z objavljanjem letnih razpisov. Trenutno smo objavili Javni razpis za sofinanciranje galerijske dejavnosti v občini Kamnik v letu 2018, ter Javni poziv za sofinanciranje delovanja mladinskega centra za leto 2018, ki si ga lahko ogledate tukaj. Priporočamo, da uradno spletno stran redno spremljate.

Dela v Maistrovi hiši se nadaljujejo.

Ob športnem objektu Virtus je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v okviru zaposlenih preko javnih del odstranil posušene ciprese, ki so kazile izgled samega Športnega parka, na Zavodu pa razmišljajo, da bi podobno storili tudi na drugih igriščih (na igrišču ob Klavčičevi ulici so to storili že pred leti).

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdelali več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo, oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na elektronski naslov občina@kamnik.si na obrazcu: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij je bila v Uradnem listu št. 70 /2017 objavljena Sprememba in dopolnitev OPN št. 1. V Uradnem listu RS št. 70/17 je bila objavljena tudi SD OPPN B 23 Jata.

Na Oddelku za urejanje prostora smo s strani Ministrstva za okolje in prostor, dobili Priročnik za obravnavo pobud namenske rabe zemljišč. Priročnik je osnova za preveritev pobud občanov za spremembo namenske rabe zemljišč. Ministrstvo za okolje in prostor ob pripravi občinskih prostorskih načrtov v zadnjih letih ugotavlja, da so pobude za spremembo namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je tako njihova številčnost, predvsem pa dejstvo, da pogosto vsebujejo takšne posege, ki v prostor ne sodijo oziroma so neustrezno umeščeni. Tipičen primer je želja po gradnji na najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih ali pa na poplavnih območjih. V primeru, da se takšne pobude neselektivno prepustijo v nadaljnji postopek načrtovanja, so se z njimi primorani ukvarjati izdelovalci prostorskih aktov, občinske službe in državni nosilci urejanja prostora, kar bremeni in podaljšuje postopke, zaradi sočasnosti priprave občinskih prostorskih načrtov pa to usodo delijo tudi tisti načrtovani posegi v prostor, ki so z vidika javnega interesa nujno potrebni (družbena in gospodarska javna infrastruktura, pomembni razvojni projekti ipd.) in prostorsko neproblematični. V ustrezno opredeljevanje namenske rabe prostora in s tem v doseganje vzdržnega prostorskega razvoja lahko vodijo le uveljavljeni prostorsko načrtovalski in urejevalski instrumenti, kar pomeni ustrezno določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občin, pri čemer pa možnosti podajanja individualnih pobud ne more biti izključena. Pobude zato lahko predstavljajo dopolnitev sistema načina določanja namenske rabe, v smislu pokazatelja tendenc prostorskih potreb.

Priročnik je torej pripravljen z namenom, da občinam omogoča presojo sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način, še preden jih vključijo v postopek priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko občine zmanjšajo število pobud, ki jih vključijo v postopek ter tako manj bremenijo prostorski akt, s tem pa je postopek priprave prostorskega akta lahko hitrejši.

Oddelek za razvoj in investicije

Z namenom približati delovanje Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, v kateri sodeluje tudi Občina Kamnik, vse zainteresirane prebivalce občine, ki imajo projektne ideje, primerne za prijavo na javni poziv LAS, tudi v letu 2018 vabimo v pisarno LAS Srce Slovenije na lokaciji občine Kamnik in sicer predvidoma vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure v prostorih Občine Kamnik (pisarna št. 32).

Vse potencialne prijavitelje na javni poziv LAS prosimo, da si termin sestanka predhodno rezervirajo po el. pošti: las@razvoj.si ali telefonu št. 01 8962 713.

Aktualne informacije o delovanju LAS Srce Slovenije so na voljo na spletni strani www.las-srceslovenije.si, po el. pošti: las@razvoj.si, telefonu št. 01 8962 713 ter v LAS pisarni v Litiji, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Evropska komisija je leto 2018 razglasila za »Leto evropske kulturne dediščine« z namenom, da izpostavi vlogo, ki jo ima evropska kulturna dediščina pri spodbujanju zavedanja skupne zgodovine in identitete ter pomena dediščine kot dejavnika družbenega in gospodarskega razvoja. Združenje zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kamnik, in STO sta z namenom zasledovanja omenjene evropske vizije sklenili dogovor, da si bosta s skupnimi finančnimi sredstvi ter aktivnostmi prizadevali za povečanje števila predvsem tujih kulturno orientiranih turistov in njihovih prenočitev ter za kakovostno ponudbo kulturnega turizma.

V ta namen se bodo od 7. do 11. marca 2018 predstavniki izbranih zgodovinskih mest, tudi Kamnika, udeležili turistične borze v Berlinu, kjer bodo poskrbeli za atraktivno, z animacijo in kulinariko obarvano, predstavitev združenja in turistične ponudbe njegovih članic. Priprave na predstavitev Občine Kamnik vodi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Oglasno sporočilo