Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (16.1.2018)

0
1445

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, po katerem kriteriju se rešujejo vloge za spremembo zazidljivosti parcel?

Odgovor občinske uprave

Glede spremembe zazidljivosti zemljišč mora Oddelek za urejanje prostora v Občini Kamnik upoštevati trenutno veljavno zakonodajo in s strani Ministrstva za okolje in prostor, prejet Priročnik za obravnavo pobud namenske rabe zemljišč.

Priročnik je osnova za preveritev pobud občanov za spremembo namenske rabe zemljišč. Ministrstvo za okolje in prostor ob pripravi občinskih prostorskih načrtov v zadnjih letih ugotavlja, da so pobude za spremembo namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je tako njihova številčnost, predvsem pa dejstvo, da pogosto vsebujejo takšne posege, ki v prostor ne sodijo oziroma so neustrezno umeščeni. Tipičen primer je želja po gradnji na najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih ali pa na poplavnih območjih. V primeru, da se takšne pobude neselektivno prepustijo v nadaljnji postopek načrtovanja, so se z njimi primorani ukvarjati izdelovalci prostorskih aktov, občinske službe in državni nosilci urejanja prostora, kar bremeni in podaljšuje postopke, zaradi sočasnosti priprave občinskih prostorskih načrtov pa to usodo delijo tudi tisti načrtovani posegi v prostor, ki so z vidika javnega interesa nujno potrebni (družbena in gospodarska javna infrastruktura, pomembni razvojni projekti ipd.) in prostorsko neproblematični. V ustrezno opredeljevanje namenske rabe prostora in s tem v doseganje vzdržnega prostorskega razvoja lahko vodijo le uveljavljeni prostorsko načrtovalski in urejevalski instrumenti, kar pomeni ustrezno določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občin, pri čemer pa možnosti podajanja individualnih pobud ne more biti izključena. Pobude zato lahko predstavljajo dopolnitev sistema načina določanja namenske rabe, v smislu pokazatelja tendenc prostorskih potreb.

Priročnik je torej pripravljen z namenom, da občinam omogoča presojo sprejemljivosti podanih pobud na poenoten način, še preden jih vključijo v postopek priprave prostorskega akta. Z ustrezno obravnavo lahko občine zmanjšajo število pobud, ki jih vključijo v postopek ter tako manj bremenijo prostorski akt, s tem pa je postopek priprave prostorskega akta lahko hitrejši.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo