TeDni(K) Občine Kamnik (29.1.2018)

0
1468

Oddelek za družbene dejavnosti

Župan Marjan Šarec se je v torek, 23. januarja 2018, skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček, vodjo kabineta župana Janjo Zorman Macura in višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katarino Vegel v sejni sobi Občine Kamnik srečal z duhovniki kamniške dekanije, ki svoje pastoralno delo opravljajo na območju naše občine. Srečanje je bilo sproščeno, pogovor pa je tekel o minulem delu občinske uprave in prihodnjih načrtih.

Župan Marjan Šarec se je duhovnikom zahvalil za sodelovanje in za njihovo gospodarno delo, saj morajo z relativno malo javnega denarja opraviti veliko dela pri obnovi in vzdrževanju številnih sakralnih objektov. Duhovniki so bili tudi seznanjeni, da bo v prvi polovici februarja objavljen javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v tem letu.

V sredo, 24. januarja 2018, so se predstavniki Oddelka udeležili skupnega srečanja na temo vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj: vključujemo lokalno, ki ga je organiziral Mladinski svet Slovenije skupaj z Uradom Republike Slovenije za mladino v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dogodka so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti na področju mladine, predstavniki mladinskih centrov, mladinskih svetov in predstavniki drugih akterjev, ki delujejo na področju razvoja mladinskega dela. Sam namen dogodka je bilo druženje, medsebojno informiranje in predstavitev dobrih praks. Več informacij je dostopnih na spletni povezavi: https://mlad.si/2018/01/rastimo-skupaj-vkljucujemo-lokalno-2/.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je v preteklem tednu objavila Javni poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik št. 2. Občina tako z omenjenim pozivom vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno ponedeljka, 26. februarja 2018, poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN-ja. Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 2 pripravila na podlagi veljavne zakonodaje, to je prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Vloga z navodili je dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik na povezavi https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt in na vložišču Občine. Vlogo lahko vsi zainteresirani oddajo na vložišču Občine Kamnik, pošljejo po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali pa pošljejo po elektronski pošti: obcina@kamnik.si.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč in za spremembo določil veljavnega odloka OPN in njegove grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije zglasijo v prostorih Občine Kamnik na Oddelku za urejanje prostora v času uradnih ur oziroma pokličejo na telefonski številki 01 831 81 18 ali 01 831 82 46.

Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, morajo biti vse pobude vložene na priloženem obrazcu, zato je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu pozval vse občanke in občane, ki so podali vlogo za spremembo OPN od sprejema OPN do preteklega tedna, da na priporočenem obrazcu dopolnijo svojo vlogo z zahtevanimi prilogami.

Pobude, ki bodo prispele po 26. februarju 2018 v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

Oddelek za razvoj in investicije

.

“>Občina Kamnik je v ponedeljek, 22. 1. 2018, organizirala sestanek glede možnosti skupne kandidature več občin na javnem razpisu za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predvidoma februarja 2018. Poleg Občine Kamnik so se sestanka udeležili predstavniki občin Lukovica, Mengeš, Tržič, Komenda, Dobrova – Polhov Gradec ter Šmartno pri Litiji, v katerih obstaja interes za energetsko prenovo javne infrastrukture. Osrednja tema srečanja je bila predstavitev zgoraj navedenega javnega razpisa, ki kot enega izmed  ključnih pogojev za dodelitev nepovratnih sredstev predvideva ustrezno velikosti operacije, ki mora presegati 750.000 evrov brez DDV. Omenjeni pogoj nalaga občinam, ki ne razpolagajo z večjim številom objektov, potrebnih energetske sanacije, oblikovanje konzorcija za skupno prijavo na omenjeni razpis. Predstavniki občin so srečanje sklenili z ugotovitvijo, da je potencialnih objektov za skupno prijavo kar nekaj, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi za oblikovanje konzorcija za skupno prijavo.

Dne 23. 1. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Urejanje zelenih površin za leti 2018 in 2019«. Ponudniki lahko oddajo ponudbe do srede, 7. 2. 2018.

Dne 19. 1. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo, ki se oddajo po odprtem postopku, za »Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini«. Ponudniki lahko oddajo ponudbe do petka, 16. 2. 2018.

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti«. Odločitev je v prejšnjem tednu postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku LAVACO d.o.o. iz Ljubljane. Ta bo z deli začel, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, in sicer po 15. 3. 2018, dela pa bodo potekala usklajeno z izgradnjo optičnega omrežja na tem območju.

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila tudi za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulic«. Odločitev je, prav tako v prejšnjem tednu, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku EURO GRAD d.o.o. v partnerstvu s podjetjem MAGG d.o.o. iz Ljubljane. Dela se bodo začela izvajati, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, in sicer po 15. 3. 2018 ter bodo potekala usklajeno z izgradnjo optičnega omrežja na tem območju.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo