Širitev družbe Lek tudi v Občini Mengeš

0
2911

Družba Lek je že leta 2016 podala pobudo za širitev območja družbe, saj zaradi nadaljnjega razvoja, novih poslovno – proizvodnih kapacitet potrebuje prostore za nove proizvodnje, nove skladiščne površine in parkirna mesta. Družba Lek in njena dejavnost ima velik pomen za gospodarski razvoj občine, regije in države, saj je na obstoječi lokaciji razvila Sandozov center odločnosti za celične kulture in razvoj bioloških procesov. Center je strateško pomemben tako za občino in regijo, saj zagotavlja več kot 900 delovnih mest, od tega 80 % z najmanj visokošolsko izobrazbo, kot tudi za državo, saj je edini industrijski objekt za sodobno biotehnologijo v Sloveniji. Prav zaradi slednjega je Občina Mengeš podprla širitev družbe Lek, d.d. v občini. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je sprejeto odločitev pojasnil: »Družba Lek, d.d., je s svojo dejavnostjo in številom zaposlenih straškega pomena za občino, regijo in tudi državo. Za širitev Sandozovega centra odličnosti je predstavila predlog za širitev na območju občine, za razvoj novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ki so zanimiva predvsem za mlade z visoko izobrazbo. Hkrati je predlog družbe Lek, d.d., skladen s razvojno vizijo občine glede prednostnih območij za razvoj poselitev.«

Družba Lek, d.d. je že pred časom napovedala potrebe po širitvi poslovno proizvodnih kapacitet in s tem stavbnih zemljišč. Obstoječe območje družbe v Občini Mengeš je skoraj v celoti pozidano, zato  potrebuje družba nova območja za postavitev proizvodnje, skladišč in zaradi povečanja števila zaposlenih tudi parkirnih mest.

Pri pregledu predloga družbe Lek, d.d. za širitev na območju občine Mengeš je prevladalo dejstvo, da je družba največji delodajalec v občini in strateško pomembna za regijo, državo in Evropsko unijo. Skladno z odločitvijo je župan marca 2016 izdal sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev odloka, ki opredeljuje objekte in aktivnosti na in v bližini družbe.

Družba je nato skladno z zahtevami postopka izdelala okoljsko poročilo oziroma postopek celovite presoje vplivov na okolje. V okviru potrebnih strokovnih podlag so bile izdelane tudi strokovne podlage za razvoj prometa in dejavnosti ter izdelan koncepta razvoja območja. Omenjene strokovne podlage tako predvidevajo prestrukturiranje območja navznoter (strokovna podlaga zasnove prestrukturiranja območja), umeščanje novih površin za razvoj s širitvijo stavnih zemljišč (strokovna podlaga zasnove širitve) in umestitev nove hitre ceste (strokovna podlaga zasnove prometa). Na osnovi izdelanih strokovnih podlag se bo območje širitve namenske rabe preoblikovalo in bo obsegalo 4,2 ha. Glavna sprememba se bo zgodila v grafičnem delu, kjer gre za spremembo osnovne namenske rabe prostora iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, namenske rabe iz območja K-kmetijske površine v območje IP-površine za industrijo.

Predlog sprememb in dopolnitev družbe Lek, d.d., za območje Lek (SD OPN 2) je obravnaval Občinski svet Občine Mengeš in določil, da bo javna razgrnitev in javna obravnava potekala 30 dni. Razgrnitev bo trajala od 23. februarja 2018 do 23. marca 2018, javna obravnava pa bo v sredo, 14. marca 2018, ob 16. uri. Pripombe in dopolnitve v zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami se lahko v času javne razgrnitve vpiše v knjigo pripomb ali pisno posredujejo na naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

Občinska uprava Mengeš

Oglasno sporočilo