TeDni(K) Občine Kamnik (5.2.2018)

0
2103

Oddelek za družbene dejavnosti

V Maistrovi hiši se gradbeno-obrtniška dela izvajajo skladno s pogodbenimi določili in terminskim planom. Zaradi velike vlažnosti v prostorih, se bodo gradbena dela nadaljevala po 12. februarju, do začetka marca pa bodo dokončana tudi vsa restavratorska dela.

Udeležili smo se tematske konference Združenja mestnih občin Slovenije o problematiki izvrševanja odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami (spremljevalci otrok z avtizmom). Različne tako javne kot nevladne službe, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že več let opozarjajo na neustreznost veljavne zakonodaje na omenjenem področju, nezmožnost izvajanja pravnomočnih odločb o usmeritvah v praksi, vendar se kljub navedenemu v vsem tem času ni ničesar spremenilo. Na konferenco so bili vabljeni tudi predstavniki ministrstva, vendar se je žal niso udeležili.

Ker želimo na enem mestu zbrati čim več informacij za starše, ki bi želeli med zimskimi poletnimi počitnicami svoje otroke vključiti v organizirano varstvo, pozivamo vse, ki omenjeno varstvo organizirate, da nam na elektronski naslov obcina@kamnik.si posredujete informacije o terminih, lokaciji, ceni in drugih podrobnostih vašega varstva. Zbir podatkov, ki bo olajšal iskanje zainteresiranim staršem, bo objavljen na uradni spletni strani.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladi Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019. Cilj javnega razpisa je dodelitev 1000 štipendij za izobraževanje na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja 2015 – 2019, in sicer od šolskega leta 2018/2019 do zaključka izobraževalnega programa. Višina mesečne štipendije znaša 100 evrov. Štipendijo za deficitarne poklice je mogoče prejemati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo. Namen štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Vlogo za dodelitev štipendije je mogoče vložiti na predpisanem obrazcu pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Rok za oddajo začne teči 15. 6. 2018 in se izteče 20. 9. 2018. Javni razpis je objavljen na spletni strani, na naslovu: https://www.sklad-kadri.si

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je dne 26. 1. 2018 objavila Javni poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik št. 2. Občina s tem pozivom vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno ponedeljka, 26. februarja 2018, poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN-ja. Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 2 pripravila na podlagi veljavne zakonodaje, to je prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Vloga z navodili je dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt) in na vložišču na sedežu Občine Kamnik. Vlogo lahko vsi zainteresirani oddajo na vložišču Občine Kamnik, pošljejo po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč in za spremembo določil veljavnega odloka OPN in njegove grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije zglasijo v prostorih Občine Kamnik na Oddelku za urejanje prostora v času uradnih ur oziroma pokličejo na telefonski številki 01 831 81 18 ali 01 831 82 46.

Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor RS, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, morajo biti vse pobude vložene na priloženem obrazcu, zato je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu pozval vse občane, ki so podali vlogo za spremembo OPN od sprejema OPN do preteklega tedna da na priporočenem obrazcu dopolnijo svojo vlogo z zahtevanimi prilogami. Pobude, ki bodo prispele po 26. februarju 2018, v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

Oddelek za razvoj in investicije

Dne 31. 1. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti »Odpadna in padavinska kanalizacija Palovška cesta, Kamnik«. Ponudniki so povabljeni k oddaji ponudb do srede, 14. 2. 2018.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo »Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni.

Prednostne teme so promocija in ozaveščanje o:

  • varstvu in trajnostnem razvoju alpskega prostora;
  • urejanje prostora in trajnostni razvoj na lokalni ravni na območju AK;
  • integralni in inovativni pristopi k obravnavi izzivov na področju varstva biotske raznovrstnosti in krajine, varstva in upravljanja voda ter rabe voda, trajnostne mobilnosti, trajnostne gradnje in prenove, dostopa do storitev v gorskih območjih, demografskih in podnebnih sprememb, gorskega kmetijstva in gozdarstva ter turizma, kulturne dediščine.

Financirane bodo naslednje aktivnosti:

  • priprava in izvedba javnih dogodkov in dogodkov mreženja;
  • priprava in izvedba dogodkov npr. razstave; okrogle mize, posveti; delavnice, izobraževanja ali druge inovativne aktivnosti;
  • nadgradnja obstoječih in razvoj novih vsebin in pristopov k ozaveščanju javnosti in prenosu izkušenj/dobrih praks.

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so poleg občin in regionalnih razvojnih agencij tudi  društva ter zavodi z območja Alpske konvencije (tudi Občine Kamnik).

Rok za prejem vlog na javni razpis je 26. 2. 2018 ob 12. uri. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu ministrstva: https://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1086

Zainteresirane lokalne izvajalce okoljevarstvenih vsebin alpskega prostora pozivamo, da preučijo možnost kandidiranja na omenjenem razpisu.

Oglasno sporočilo