TeDni(K) Občine Kamnik (12.2.2018)

0
1415

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v Maistrovi hiši se nadaljujejo, trenutno poteka polaganje tlakovcev, vzporedno se izvajajo restavratorska dela. 

Na spletni strani Občine Kamnik in na spletnih straneh vrtcev je objavljen Javni poziv k vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik v šolskem letu 2018/2019. Vpis bo potekal od 5. 3. 2018 do 16. 3. 2018 na sedežih vrtcev, v času uradnih ur. Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga označite kot najbolj želen vrtec (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti. Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežih vrtcev, v posameznih enotah ter na spletnih straneh vrtcev ter Občine. Obvestila o sprejemu oziroma zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.

Obnova Kluba Kino dom v Domu kulture Kamnik se približuje h koncu. V prostoru so bile položene nove talne obloge, nameščene nove luči, zavese, obnovljen je bil šank, prav tako je bilo izvedenih še nekaj drugih manjših del, ki bodo vsa skupaj pripomogla k lepšemu videzu prostora, predvsem pa k boljšemu počutju obiskovalcev oziroma uporabnikov.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več informacij o samem razpisu si lahko preberete na tej povezavi.

V preteklem tednu so bili na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeni naslednji javni razpisi:

Ker želimo na enem mestu zbrati čim več informacij za starše, ki bi želeli med zimskimi šolskimi počitnicami svoje otroke vključiti v organizirano varstvo, pozivamo vse, ki omenjeno varstvo organizirate, da nam na elektronski naslov obcina@kamnik.si posredujete informacije o terminih, lokaciji, ceni in drugih podrobnostih vašega varstva. Zbir podatkov, ki bo olajšal iskanje zainteresiranim staršem, bo objavljen na spletni strani Občine.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je dne 26. 1. 2018 objavila Javni poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik št. 2. Občina s tem pozivom vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno ponedeljka, 26. februarja 2018, poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN-ja. Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 2 pripravila na podlagi veljavne zakonodaje, to je prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Vloga z navodili je dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt) in na vložišču na sedežu Občine Kamnik. Vlogo lahko vsi zainteresirani oddajo na vložišču Občine Kamnik, pošljejo po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč in za spremembo določil veljavnega odloka OPN in njegove grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije zglasijo v prostorih Občine Kamnik na Oddelku za urejanje prostora v času uradnih ur oziroma pokličejo na telefonski številki 01 831 81 18 ali 01 831 82 46.

Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor RS, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, morajo biti vse pobude vložene na priloženem obrazcu, zato je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu pozval vse občane, ki so podali vlogo za spremembo OPN od sprejema OPN do preteklega tedna da na priporočenem obrazcu dopolnijo svojo vlogo z zahtevanimi prilogami. Pobude, ki bodo prispele po 26. februarju 2018, v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

Oddelek za razvoj in investicije

Regionalni projekti

V finančni perspektivi 2014 – 2020 je 420 mio evrov sredstev evropske kohezijske politike namenjenih za regionalni razvoj. Ta sredstva so razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo in po posameznih statističnih regijah. Ljubljanski urbani regiji  pripada 45 mio evrov, občini Kamnik pa 2,38 mio evrov. Črpanje teh sredstev ne bo potekalo preko javnih razpisov, ampak z neposrednim financiranjem ustreznih projektov. Vsaka regija pripravi prioritetno listo regijskih projektov, ki jih potrdi Svet regije in predlaga državi za sklenitev neposrednega Dogovora. Vsebinsko morajo projekti ustrezati eni od 5 prioritetnih področij:

  1. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti;
  2. Spodbujanje podjetništva;
  3. Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam;
  4. Vlaganje v vodni sektor;
  5. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti. 

Na prioritetno listo Ljubljanske urbane regije je trenutno uvrščenih 23 projektov. Občina Kamnik pripravlja 2 projekta, ki sta na listo tudi uvrščena, in sicer projekt Gradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Protipoplavni ukrepi reke Nevljice. Oba projekta bosta v nadaljevanju predmet teritorialnega usklajevanja s pristojnimi ministrstvi.

Uresničevanje ukrepov iz Celostne prometne strategije

Ministrstvo za infrastrukturo je konec leta 2017 objavilo Javni razpis JR – UTM_1/2017 in v začetku leta 2018 Javni razpis JR – UTM_P + R/2017. V zvezi s prvim razpisom, ki je namenjen investicijam v infrastrukturo za pešce, kolesarje in avtobusna postajališča pripravljamo projekt izposoje električnih koles, gradnja sklenjene kolesarske povezave v mestu Kamnik in gradnja površin za pešce v mestnem središču. V zvezi z drugim razpisom pa pripravljamo projekt P + R (parkiraj in se pelji) na železniški postaji Graben.

Oglasno sporočilo