23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1942

Včeraj popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 23. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2018, po skrajšanem postopku Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, imenovana je bila v. d. direktorice javnega zavoda Mekinjski samostan Aleksandra Ceglar Vidmar ter potrdili mandat novemu članu Občinskega sveta Občine Kamnik Božidarju Pileju.

Prisotnih 24 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 22. seje Občinskega sveta, sledila je razširitev dnevnega reda s točkami Volitve in imenovanja, Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2018 in Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, z dnevnega reda pa je bila umaknjena točka Predlog Sklepa o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja.

.

“>V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh povedala, da je Komisija na 27. seji, dne 6. 2. 2017, obravnavala dopis ustanovitelja javnega zavoda Mekinjski samostan z dne 1. 2. 2018, v katerem Komisijo zaproša naj Občinskemu svetu predloga sklep o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja. Prav tako je obravnavala obvestilo, z dne 25. 1. 2018, o odstopu svetnice, članice Odbora za varovanje okolja in Odbora za kulturo, šport in mladino ter Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik, z dne 1. 2. 2018, na 27. seji, 6. 2. 2017, pa obravnavala še obvestilo o odstopu svetnice, članice Odbora za varovanje okolja in Odbora za kulturo, šport in mladino ter Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o izvolitvi člana Občinskega sveta Občine Kamnik. S 23 glasovi za je Občinski svet Občine Kamnik imenoval Aleksandro Ceglar Vidmar za vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Mekinjski samostan. Svetnice in svetniki pa so na današnji seji potrdili mandat naslednjemu izvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Kamnik za preostanek mandatne dobe Božidarju Pileju. Slednji je bil imenovan tudi kot član Odbora za varovanje okolja in Odbora za kulturo, šport in mladino.

.

“>Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2018 je bil sprejet s 23 glasovi za, ob tem pa je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh poudarila: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. seji, 23. 1. 2018, obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2018 in po razpravi pripravila sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da v letu 2018 podeli naslednja priznanja: eno zlato Čebelarskemu društvu Kamnik (za ohranjanje tradicije čebelarstva in izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje ter aktivno sodelovanje na področju čebelarstva), dva srebrna- Antoniji Golob (za njeno dolgoletno nesebično delo pri Rdečem križu, Kulturnem društvu dr. Franceta Steleta, Krajevni skupnosti Tunjice in Sadjarsko-vrtnarskem društvu Tunjice) in Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda (za širjenje in spodbujanje domoljubja, spoštovanja domovine, njene samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti) ter tri bronasta priznanja- Ivanki Bajde (za njeno strokovno udejstvovanje pri vzgoji in izobraževanju, nesebično pomoč sočloveku ter za njeno aktivno družbeno delo), podeljuje Ivanu Urhu (za požrtvovalno delo z mladimi, oblikovanje športnih osebnosti in za dolgoletno uspešno organizacijo teka k Sv. Primožu, ki veliko pripomore k promociji občine Kamnik širom Slovenije) in Turističnemu društvu Gora sv. Miklavž (za izjemen prispevek k ohranjanju kulturne in naravne dediščine, prispevek k razvoju turistične točke na sv. Miklavžu in turizma v Kamniku ter za prizadevnost, vztrajnost in spodbudo za nadaljnje delo).«

Na Vprašanja in pobude je svetniku Bogdanu Pogačarju (Nsi) odgovoril koordinator za izvedbo kohezijskih projektov Viktor Torkar, svetniku Dušku Papežu (Lista Dušana Papeža) pa je odgovor podala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

.

“>Po skrajšanem postopku je bil z 22 glasovi za sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018: »Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 je bil sprejet na 18. seji dne 1. februarja 2017 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 8/17. Po sprejetju navedenega dokumenta so nastala nekatera nova dejstva, ki jih je potrebno upoštevati, zato je pripravljen prvi predlog rebalansa za leto 2018 (spremenjena višina povprečnine, potreba po uvrstitvi določenih projektov v načrt razvojnih programov zaradi prijav na razpise…). Občinska uprava želi s korigiranjem prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki«, je v obrazložitvi te točke med drugim dejala pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos.

.

“>Sledil je sprejem Odloka o uporabi proračunske rezerve za leto 2018, ki so ga svetnice in svetniki v drugi obravnavi sprejeli s 24 glasovi za. Pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša je ob tem dejal: »S sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo intervencijskih ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, in sicer za sanacijo podora skal v Podstudencu (do 100.000 evrov) ter ureditvijo vodotoka Oševek (do 50.000 evrov). Z izvedbo teh ukrepov bo odpravljena povzročena škoda.«

.

“>V nadaljevanju pa še s 24 glasovi za potrjen DIIP za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana«: »Kolesarska povezava je načrtovana kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo hkrati odlično povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom. Specifični cilji projekta pa so naslednji: zgraditi kolesarske povezave tam, kjer še ne obstajajo; tam, kjer ustrezna kolesarska povezava obstaja zgolj na določenih kratkih odsekih, te skleniti, v uporabne, daljše kolesarske povezave; izboljšati obstoječo kolesarsko infrastrukturo tam, kjer le ta ne dosega standardov; vplivati na spremembo izbire prometnega sredstva v korist kolesarjev; zmanjšati negativne vplive na okolje; posledično je zaradi boljše prometne ureditve pričakovati tudi povečanje zadovoljstva prebivalcev in obiskovalcev regije,« je o projektu med drugim dejala višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar.

.

“>Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in med drugim poudarila: »S spremembo oziroma dopolnitvijo obstoječega Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec želimo natančneje določiti postopek vpisa ter s tem preprečiti vpisovanje otrok v enote vrtcev, kjer ni zagotovljenih prostih mest, zgolj z namenom izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje varstva pri varuhih predšolskih otrok. Starše želimo spodbuditi k vpisovanju otrok v enote, kjer so na voljo prosta mesta, s tem pa tudi k vpisovanju v javni oziroma koncesijske vrtce.«

Sprejeta sta bila Sklep o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik in Sklep o soglasju k Pravilniku o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

.

“>Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik pa so na današnji seji po skrajšanem postopku z 22 glasovi za sprejeli tudi Odlok o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik. Ob tem je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček dejala: »S sprejetjem Odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik bo Občina zagotovila zakonito delovanje v delu, ki se nanaša na sofinanciranje letnega programa športa. Način uresničevanja javnega interesa na področju športa se v občini zagotavlja s finančnimi sredstvi za (so)financiranje letnega programa športa, spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrževanjem lokalne športne infrastrukture na načelih, ki so določena z Zakonom o športu (vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom za vsakega prebivalca lokalne skupnosti ne glede na spol, raso, socialni status, versko prepričanje, jezik in narodnost; vzpostavljanje možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom, skrb za varstvo športne dediščine in trajnostni razvoj, spodbujanje športnega obnašanja).«

.

“>Letni program športa v občini Kamnik za leto 2018 je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in med drugim predstavila cilje Letnega programa: »Operacionalizacija določil 13. in 15. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in izvrševanje Odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik; spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa; načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost.«

V drugi obravnavi je bil sprejet Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2018, nato pa sprejeta še Sklep o opustitvi javnega dobra in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018.

Oglasno sporočilo