TeDni(K) Občine Kamnik (26.2.2018)

0
2063

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v Maistrovi hiši se nadaljujejo in potekajo skladno s terminskim planom. 

Danes, v ponedeljek, 26. februarja 2018, je bil na uradni spletni strani občine Kamnik objavljen javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva v letu 2018. Cilj javnega razpisa je otrokom na območju občine Kamnik omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti v času šolskih počitnic.

Sredstva bodo v letošnjem letu dodeljena največ dvema prijaviteljema, katera bosta dosegla največje število točk. Rok za oddaje vlog je najkasneje do 9. 3. 2018 do 10. ure. Razpis si lahko ogledate tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je dne 26. 1. 2018 objavila Javni poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik št. 2. Občina s tem pozivom vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno danes, ponedeljka, 26. februarja 2018, poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN-ja. Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 2 pripravila na podlagi veljavne zakonodaje, to je prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Vloga z navodili je dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt) in na vložišču na sedežu Občine Kamnik. Vlogo lahko vsi zainteresirani oddajo na vložišču Občine Kamnik, pošljejo po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč in za spremembo določil veljavnega odloka OPN in njegove grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije zglasijo v prostorih Občine Kamnik na Oddelku za urejanje prostora v času uradnih ur oziroma pokličejo na telefonski številki 01 831 81 18 ali 01 831 82 46.

Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor RS, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, morajo biti vse pobude vložene na priloženem obrazcu, zato je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu pozval vse občane, ki so podali vlogo za spremembo OPN od sprejema OPN do preteklega tedna da na priporočenem obrazcu dopolnijo svojo vlogo z zahtevanimi prilogami. Pobude, ki bodo prispele po 26. februarju 2018, v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

Oddelek za razvoj in investicije

Dne 13. 2 . 2018 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Nakup gasilskega vozila GVC 16/25«. Občina Kamnik v tem primeru vodi postopek javnega naročila v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Gozd. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku GV Pušnik d.o.o.

Dne 14. 2 . 2018 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Urejanje zelenih površin za leti 2018 in 2019«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Arboretum Volčji Potok.

Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku

Občina Kamnik je s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela Sklep o odobriti projekta »Uvedba sistema izposoje koles v Kamniku«. Za ta projekt je občini dodeljenih 116.926,32 EUR nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 odstotkov slovenske udeležbe kohezijske politike). Celotna vrednost projekta znaša 295.036,27 EUR in bo izveden v letu 2018. V mestu Kamnik bomo uvedli javni sistem izposoje koles. Kamničanom bo na voljo 30 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 6 postajah v mestu. Kamnik se bo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružil številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije.  Na spletu in na aplikaciji za mobilne telefone bodo lahko uporabniki vsak trenutek preverili število prostih koles in število praznih parkirnih mest. To bo eden prvih konkretnih ukrepov trajnostne mobilnosti v Kamniku. Prispevali bomo k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije in povečali privlačnost in kakovost urbanega okolja. Postaje bodo pri nakupovalnem centru (Qulandija), v neposredni bližini blokovskega naselja na Duplici (pri pošti), na železniški postaji Kamnik, pri knjižnici, na glavni avtobusni postaji v Kamniku in pri Domu Kulture Kamnik.

Dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena »Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane«

Občine (Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Vodice, Komenda, Ljubljana) in država (Ministrstvo za infrastrukturo) smo podpisale Dogovor o sodelovanju pri umeščanju, načrtovanju in izgradnji  državnih in regionalnih kolesarskih povezav severno od Ljubljane v prostor. Direkcija RS za infrastrukturo je predmetni projekt uvrstila v državni Načrt razvojnih programov, Občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana pa kandidiramo za pridobitev kohezijskih sredstev za izgradnjo daljinske kolesarske povezave od Kamnika do Ljubljane. Sodelovanje države, predvsem Direkcije RS za infrastrukturo pri izvajanju tega projekta je zelo pomembno, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Dokončna umestitev trase bo določena v nadaljnjih  postopkih izdelave investicijske in projektne dokumentacije.

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2018.

Upravičenci do nepovratnih sredstev so:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2017 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2018, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);
  • ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 455.000 evrov, rok za oddajo vlog pa je 19. 3. 2018. Besedilo javnega razpisa  objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo: https://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1865. Lokalne upravičence pozivamo, da preučijo možnost udeležbe na omenjenem razpisu.

Oglasno sporočilo