TeDni(K) Občine Kamnik (5.3.2018)

0
2799

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pred nekaj meseci smo že poročali, da je v parlamentarni proceduri predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju. Novela zakona je bila sprejeta in bo začela veljati 25. marca 2018. Namen  novele je, da bo zakonodajalec skušal poskrbeti za varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine, v katerih živijo dolžniki, katerih dolg ni visok. S spremembama 71. in 169. člena se želi preprečiti izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno možno.

Nove določbe 71. člena tako med drugim določajo: »Pri izvršbi na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, sme sodišče ne glede na določbe prejšnjih odstavkov na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti, če dolžnik predloži ali je sodišču poslano obrazloženo mnenje centra za socialno delo, iz katerega izhaja, da bi takojšnja izvršba ogrozila preživljanje dolžnika ali njegovih družinskih članov, odložiti izvršbo na nepremičnino najdlje za šest mesecev in le enkrat, na kar sodišče opozori dolžnika v sklepu o izvršbi. Domneva se, da je dolžnikov dom stanovanje ali stanovanjska hiša, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče. Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in obstojijo posebne okoliščine, zaradi katerih bi bilo nadaljevanje izvršbe na nepremičnino očitno nesorazmerno glede na poseben položaj dolžnika, pri čemer sodišče upošteva tudi položaj in posledice, ki zaradi odložitve izvršbe lahko nastanejo upniku, lahko sodišče odloži izvršbo na nepremičnino za primeren čas ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka. Če posebne okoliščine ne izhajajo iz obrazloženega mnenja centra za socialno delo, jih mora sodišču izkazati dolžnik. Sodišče lahko ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti odloži izvršbo, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka tega člena, razen pogoja ogroženosti preživljanja dolžnika ali njegovih družinskih članov, najdalj za tri mesece in le enkrat, na kar sodišče opozori dolžnika v sklepu o izvršbi.«

Nove določbe 169. člena pa: »Pri izvršbi na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, sodišče o tem obvesti pristojni center za socialno delo. Domneva se, da je dolžnikov dom stanovanje ali stanovanjska hiša, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče. Dolžnik lahko, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, tudi po poteku roka iz prvega odstavka tega člena, vendar najpozneje do izdaje odredbe o prodaji, predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini, na kar sodišče opozori dolžnika v sklepu o izvršbi. Sodišče najpozneje do izdaje odredbe o prodaji po uradni dolžnosti dovoli drugo sredstvo izvršbe ali da se izvršba opravi na drugi nepremičnini, če iz evidenc, do katerih ima elektronski dostop, ali listin, ki so mu predložene, ugotovi, da ima dolžnik drugo premoženje, ki zadošča za poplačilo upnikove terjatve, na kar sodišče opozori dolžnika v sklepu o izvršbi. Sedmi odstavek tega člena se ne uporablja, če je predlagana izvršba za poplačilo terjatve iz naslova zakonite preživnine ali odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, v primeru poplačila terjatve iz naslova posojila, vzetega za gradnjo oziroma nakup stanovanja ali stanovanjske hiše iz prvega odstavka tega člena, ali zaradi izterjave zemljiškega dolga oziroma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na tej hiši oziroma stanovanju, ali zaradi izvršitve terjatve za izključitev etažnega lastnika s prodajo posameznega dela zgradbe v etažni lastnini.«

Sprememba 93. člena novele  prinaša še eno dobrodošlo novost, in sicer spletne javne dražbe premičnin in nepremičnin, ki se bodo začele izvajati po zagotovitvi tehničnih pogojev za izvajanje. Z novelo se izboljšuje institut seznama dolžnikovega premoženja ter določa zakonska podlaga za prenovo Registra zastavnih pravic na premičninah, ki bo omogočila hitrejše in učinkovitejše opravljanje vpisov v register.

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek, 2. marca 2018, je bil na uradni spletni strani občine Kamnik objavljen Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2018. Razpis si lahko ogledate na povezavi https://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=2131. Danes, 5. marca 2018, bo ob 17. uri v Sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje) potekal tudi posvet, kjer boste dobili več informacij o prijavi na razpis.

Od danes, ponedeljka, 5. 3. 2018, do petka, 16. 3. 2018, bo potekal vpis novincev v vrtce v Občini Kamnik za šolsko leto 2018/2019. Vlogo, ki je na voljo na sedežih vrtcev, posameznih enotah in spletnih straneh vrtcev in občine https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/Oddelek-za-druzbene-dejavnosti, je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je vlagatelj označil kot najbolj zaželen vrtec ali jo poslati po pošti. Več informacij je dostopniih tukaj.

Oddelek za razvoj in investicije

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

Na občini Kamnik je potekal sestanek v zvezi z nadgradnjo projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp in prijavo na Javni razpis »Sodelovanje med LAS«. Sestanka so se udeležili predstavniki celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp (občine Kamnik, Luče, Solčava, Ljubno, Jezersko, Preddvor, LAS Srce Slovenije, LAS ZSŠD, LAS Gorenjska košarica, predstavniki Jamarskega kluba Kamnik in Zavoda Poseben dan, Zavoda za turizem in šport Kamnik in Centra za razvoj podeželja Kranj).

Namen sestanka je bil dogovor glede nadaljevanja oziroma nadgradnje projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp. Osnovno rdeča nit projekta je vzpostavitev Vodne poti okoli KSA, posamezne aktivnosti so v procesu oblikovanja oziroma poteka priprava projekta za oddajo na JR.

Financiranje na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo oddali 2 projekta za financiranje na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Prvi projekt je Sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22, kjer pričakujemo s strani MGRT sredstva v višini 200.000 evrov, celotna vrednost projekta znaša 366.377 evrov. Drugi projekt je Sanacija podružnične šole Zgornji Tuhinj, kjer pričakujemo sofinanciranje v višini 166.562 evrov, celotna vrednost projekta pa je 258.769 evrov.

Javna naročila

V sredo, 21. 2 . 2018, je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Izgradnja odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku KPL d.o.o.

Prav tako dne 21. 2. 2018, je bila Odločitev o oddaji javnega naročila izdana tudi za naročilo male vrednosti »Odpadna in padavinska kanalizacija Palovška cesta, Kamnik«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku HIDROTEHNIK vodnogospodarsko podjetje d.d.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo