TeDni(K) Občine Kamnik (26.3.2018)

0
1982

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zajede na desni strani brežine Tuhinjščice pri Stebljevku

Izvajalec del, Hidrotehnik d.d., je nadaljeval s sanacijo zajede na desni strani brežine Tuhinjščice, kjer je visoka voda povzročila poškodbo na brežini in s tem ogrozila traso kanalizacijskega omrežja. Pričeli so s postavitvijo kamnite zložbe, ki bo preprečila nadaljnje zajedanje vode v brežino.

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d.d., je pričel z izkopom in deli na prvem odseku Ceste treh talcev, kjer bo saniran vodovod in na novo zgrajena cesta.  V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici«. Izvajalec del bo EURO GRAD d.o.o. v partnerstvu s podjetjem MAGG d.o.o., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo pričelo v torek, 3. aprila 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti«. Izvajalec del bo LAVACO d.o.o., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo pričelo v torek, 3. aprila 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta »Odpadna in padavinska kanalizacija na Palovški cesti«. Dela bodo potekala v mesecu maju, in sicer med objektoma Palovška cesta 22 in 27. Izvajalec del bo Hidrotehnik d.d., v času del pa bo veljala popolna zapora ceste, ki povezuje Kamnik s Palovčami, Veliko Lašno, Vranjo Pečjo, Trobelnim in nekaterimi drugimi naselji. Obvoz bo potekal preko naselja Vaseno.

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik za leto 2018

V petek, 16. marca 2018, je potekel rok za oddajo vlog na javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik za leto 2018. Na razpisane ukrepe se je skupaj prijavilo 100 prosilcev, od tega:

  • 70 za pomoč za naložbe v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
  • 20 za pomoč pri sofinanciranju gozdarske mehanizacije,
  • 3 za pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
  • 7 za pomoč za zagotavljanje tehnične podpore.

Oddelek za družbene dejavnosti

V Dnevnem centru za mlajše invalidne osebe so varovanci skupaj s strokovnima delavkama pretekli četrtek v Centru pripravili srčno povabilo na srečanje ob začetku pomladi, ki smo se ga na oddelku z veseljem udeležili.

Oddelek za razvoj in investicije

P+R KAMNIK

Občina Kamnik je prejšnji teden oddala prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. V pozivu so bile upravičene operacije za investicije v vozlišča P+R (parkiraj in presedi), ki bodo prispevale k izboljšanju zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z zaledjem. V skladu s pogoji javnega razpisa je Občina Kamnik prijavila projekt ureditve parkirišča in kolesarnice na Grabnu. Vozlišče P+R KAMNIK je opredeljeno kot vozlišče za nadaljevanje poti predvsem dnevnih migrantov v Ljubljano, saj je locirano neposredno ob končnem železniškem postajališču Kamnik Graben. Omogoča parkiranje osebnih avtomobilov in koles ter prestopanje na javni potniški promet – vlak. Za izvedbo izbranih projektov je predvideno sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov operacije.

Mednarodni projekt PlurAlp

Na natečaj  Alpine Pluralism Award 2018, katerega namen je nagraditi ukrepe, ki podpirajo vključevanje priseljencev v alpski regiji, so prispeli tudi trije predlogi iz Slovenije. Med njimi je tudi predlog Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik z naslovom »Jezik: moj, tvoj, naš … medkulturni dialog in vzdrževanje jezikovne diverzitete«. Razglasitev nagrad bo potekala 16. in 17. maja na konferenci projekta PlurAlps v Torinu. Mednarodni projekt, v katerem sodeluje tudi Občina Kamnik kot opazovalec in pilotna občina, se ukvarja z integracijo priseljencev v alpskih regijah. Več o projektu lahko pogledate na naslednjem PlurAlps videu na povezavi: www.youtube.com/watch?v=L-0EFBhwKYg.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik, Mengeš, Trzin , Mestna občina Ljubljana

Občinski svet Občine Mengeš je sprejel investicijski dokument za projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – MOL. Tako smo vse sodelujoče občine sprejele dokument in ga tudi uvrstile v svoje proračune (oziroma NRP). Tudi država, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ima to traso uvrščeno v svoj Načrt razvojnih programov. V letošnjem letu bomo občine začele z izdelavo idejne zasnove za umestitev kolesarske povezave v prostor. Projekt je prepoznan kot pomemben regijski projekt, pri katerem bomo občine tesno sodelovale z državo in je v celoti ocenjen na nekaj manj kot 4 milijone evrov.

Javna naročila

Dne 23. 3. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Sanacija Kamniške Bistrice, odsek od Volčjega potoka do Kamnika od km 16+179 do km 18+390 I. in II. faza«. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb do četrtka, 19. 4. 2018, do 9. ure.

Oglasno sporočilo