TeDni(K) Občine Kamnik (9.4.2018)

0
2189

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., je nadaljeval z deli na območju Ceste treh talcev, kjer se sanira vodovod.

Sočasno Telekom Slovenije, d. d. gradi optično omrežje, Elektro Ljubljana pa gradi cevno kanalizacijo za električno omrežje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je v torek, 3. aprila 2018, pričel z deli na projektu “Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti”.  Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., bi moral v torek, 3. aprila 2018, pričeti z deli na projektu “Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici”, vendar se je pričetek del zaradi objektivnih težav pri dobavi materiala s strani izvajalca zamaknil. Dela se bodo začela izvajati danes, v ponedeljek, 9. aprila 2018. Takrat bo veljala tudi popolna zapora ulice. Občina Kamnik se vsem prebivalcem opravičuje za nastale nevšečnosti in nejasnosti.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izvajalec del pri projektu “Izgradnja odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje” bo podjetje KPL d. d., dela pa se bodo izvajala ob delni zapori ceste. Z deli se bo pričelo po 16. aprilu 2018, trajala pa bodo predvidoma 60 dni.  

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec Hidrotehnik d. d. bo z deli na projektu “Odpadna in padavinska kanalizacija na Palovški cesti” predvidoma pričel po 7. maju 2018. V času del bo veljala popolna zapora ceste, kar bo predstavljalo težavo predvsem za prebivalce vasi Zgornje in Spodnje Palovče, Velika Lašna, Vranja Peč in Trebelno, kateri pa so v nabiralnike že prejeli prva obvestila.

Redno vzdrževanje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik

Koncesionar KPK Kamnik, d. d. je v preteklem tednu v sklopu rednega vzdrževanja kanalizacije in vodovoda saniral sekundarni vod kanalizacije na Cesti dr. Tineta Zajca. 

Oddelek za družbene dejavnosti

V soboto, 7. aprila 2018, se je pri Svetovalni pisarni za starejše Kamnik na Tomšičevi ulici odvijal dan odprtih vrat pisarne, Dan za spremembe, letošnje leto pa je organizator prireditve, Zavod Oreli, Kamnik povezal s prostovoljstvom. Dogodka se je v imenu Občine Kamnik udeležila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel skupaj z direktorico Zavoda Oreli Martino Ozimek. 

V pomladni šopek Dneva za spremembe pa so letošnje leto prvič povezali tudi predstavitve kamniških osnovnošolskih prostovoljskih skupin, delavnice prostovoljcev srednješolcev, študentov in odraslih. Prostovoljke Osnovne šole Stranje so na prireditvi skupaj s prostovoljko Tatjano predstavile njihovo poslanstvo, ki so ga letos v Zavodu Oreli poimenovali »Povežimo Kamnik s prostovoljstvom«.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje v sredo, 4. aprila 2018, organizirala 2. srečanje deležnikov projekta CityWalk. Srečanje je bilo namenjeno zainteresirani splošni in strokovni javnosti, za katero si želimo, da bi skupaj z Občino Kamnik poskrbela za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti in sooblikovala pešačenje v Kamniku.

Na začetku srečanja so se udeleženci, strokovna javnost in zainteresirani občani, seznanili s projektom CityWalk (cilji in namen, partnerji, ključne aktivnosti) ter vlogo Kamnika kot pilotnega območja, na katerem bodo preizkušene rešitve, namenjene krepitvi trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti pešačenja. Sledila je predstavitev prometne politike občine s poudarkom na strateških ciljih in načrtovanih ukrepih za pešačenje.

V nadaljevanju je dr. Matej Ogrin, projektni ekspert za promet, izčrpno predstavil probleme pešačenja na strateškem in izvedbenem področju (infrastrukturne težave, problem avtomobilnosti, nefunkcionalnost pešpoti…) ter rešitve zanje (peš dostop do mestnih funkcij, vloga občine kot pospeševalke trajnostne prometne politike, vključevanje deležnikov v oblikovanje ukrepov…). Deležniki so spoznali tudi proces oblikovanja Strategije in Načrta pešačenja, ki predstavljata pomembna pionirska dokumenta, s katerima bo Občina Kamnik kot ena izmed dveh slovenskih občin aktivno pričela spodbujati pešačenje prebivalcev in obiskovalcev Kamnika.

Sledila je razprava, na kateri so deležniki izpostavili svoja stališča v zvezi z izzivi pešačenja ter predlagali številne ukrepe za reševanje omenjene problematike, ki bodo pomembno prispevali k oblikovanju zgoraj navedenih dokumentov (skupni imenovalec le-teh sta spreminjanje navad prebivalstva in ovir v okolju, ki onemogočajo ali otežujejo omenjene spremembe).

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project) ter pri kontaktni osebi na Oddelku za razvoj in investicije (Katja Kunstelj: katja.kunstelj@kamnik.si, 01 831 82 47).

Oglasno sporočilo