27.seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2075

Na 27.seji Občinskega sveta Občine Domžale sprejet pomemben dokument – Strategija za mlade v občini Domžale

V četrtek, 19. aprila 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 27. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.  

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 26. seje z dne, 16. marca 2018, ter naslednji dnevni red:  
1.     Volitve in imenovanja
–      Imenovanje novega člana Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve
–      Imenovanje novega člana Odbora za gospodarstvo
2.     Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu Proračuna Občine Domžale za leto 2017 – skrajšani postopek
3.     Obravnava in sprejem Strategije za mlade v občini Domžale
4.     Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitve statusa javnega dobra
5.     Vprašanja, pobude in predlogi          

1.     Volitve in imenovanja
–      Občinski svet Občine Domžale je za novo članico Odbora za stanovanjsko politiko in splošne zadeve imenoval Sonjo Orešek.
–      Občinski svet Občine Domžale je za novega člana Odbora za gospodarstvo imenoval Joška Korošca.
2.     Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2017.
3.     Občinski svet Občine Domžale je sprejel Strategijo za mlade v Občini Domžale, 2018-2023.
4.     Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiščih:

parc.št. katastrska občina ID znak
3963/1 Domžale 1959 3963/1
687 Domžale 1959 687
492/8 Študa 1963 492/8
680/11 Studenec 1946 680/11
680/13 Studenec 1946 680/13
680/14 Studenec 1946 680/14
558/4 Ihan 1964 558/4
4750 Domžale 1959 4750
4751 Domžale 1959 4751
1990/15 Domžale 1959 1990/15
1147/19 Brezovica 1958 1147/19
459/5 Brdo 1965 459/5
469/6 Brdo 1965 469/6
469/9 Brdo 1965 469/9
4870/4 Domžale 1959 4870/4
4870/5 Domžale 1959 4870/5

  5.     Vprašanja, pobude in predlogi
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Robert Hrovat /SDS/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, in Gašper Kopitar /LTD/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani http://www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.  

Občina Domžale, Urad župana Foto: Vido Repanšek 

   

Oglasno sporočilo