TeDni(K) Občine Kamnik (23.4.2018)

0
1869

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., zaključuje z deli na območju Ceste treh talcev, kjer se sanira vodovod. Pregledana je bila prehodnost vseh cevi, na višino nivoja rekonstruiranega vozišča so bili postavljeni pokrovi jaškov, v tem tednu pa je v celoti predviden zaključek del in asfaltiranje ceste.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je nadaljeval z deli na Žebljarski poti, kjer sanira kanalizacijo in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije, d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z na Levstikovi ulici, kjer sanira kanalizacijo in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije, d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izvajalec del, Komunalno podjetje Ljubljana d. o. o., je pričelo z deli na projektu “Izgradnja odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje”. Dela bodo potekala ob delni zapori regionalne ceste Kamnik – Stahovica, kjer bo promet potekal izmenično enosmerno ter ob popolni zapori ter prekopu lokalne ceste Sp. Stranje – Zg. Stranje, ki bo trajala 30 dni (od petka 20. 4. 2018 do petka 1. 6. 2018). V času popolne zapore bo na tem območju urejen obvoz.  V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zamenjava pokrovov na Šolski ulici

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., je v preteklem tednu zamenjal kanalizacijske pokrove na Šolski ulici in jih dvignil na nivo cestišča. Dela so bila izvedena ob delni zapori ceste in so bila v celoti zaključena v dveh dneh.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec del bo HIDROTEHNIK d. d., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo predvidoma pričelo 7. maja 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Oddelku smo pripravili gradivo, ki ga bo občinski svet Občine Kamnik obravnaval na seji v tem tednu, in sicer Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2017, Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik in Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva – skrajšani postopek. Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. Koncesija se podeli, če koncedent (občina) ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za obdobje največ 15 let, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Skladno z določili 44. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti mora občinski svet občine sprejeti koncesijski akt v obliki odloka. V koncesijskem aktu se ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določijo najmanj vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov za podelitev koncesije. Občina mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Državni zbor je pretekli teden soglasno sprejel Zakon o socialnem vključevanju invalidov. Novi zakon bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in omogočil boljše pogoje za življenje invalidov v skupnosti. Širi se tudi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu. S tem zakonom se nadomesti Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokroži zakonodajo na področju invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti. Na tem področju so pomembni še že sprejeti zakoni, kot so: Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in  Zakon o osebni asistenci.

Z novim zakonom se širi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu. Poleg oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in najtežje gibalno oviranih oseb bodo do pravic po novem upravičene tudi:

  • osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
  • osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
  • gluhoslepe osebe.

Več informacij je dostopnih na povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8404/.

V preteklem tednu je bil zaključen poziv k oddaji ponudbe za izvedbo najnujnejše sanacije kamnitega opornega zidu in stopnic, s katerim je obdano spominsko obeležje 1. svetovne vojne. Oporni zid in stopnice so pozidane z identično kamenino kot slavolok. V preteklosti je bilo na tem delu zaradi atmosferskih vplivov in razraslih kamenin tamkajšnje lipe,  že več posegov in lokalnih popravil z različnimi bolj ali manj primernimi materiali. Sanacijska dela se bomo začela v drugem tednu maja, predviden zaključek del pa je 15. junij. Sanacijo, ki se mora  izvesti v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKD Slovenije OE Kranj, bo izvedlo podjetje Art arena d. o. o..

Oddelek za razvoj in investicije

Oživitev samostana Mekinje s projektom PreobrazbaObčina Kamnik vse zainteresirane vabi na uvodni dogodek projekta »Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – Preobrazba«, ki bo danes, v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 14. uri v samostanu Mekinje.

Projekt Preobrazba je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in se bo izvajal do februarja 2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Kamnik bo v sodelovanju s partnerjema, Zavodom VEZAL in Noahom Charneyjem, v izogib propadanju in neizkoriščenosti obsežnega samostanskega kompleksa ter v želji po zagotavljanju kvalitetne ponudbe, ki bo služila potrebam lokalnega prebivalstva, s projektom izvedla sanacijo dela objekta ter oblikovala ponudbo raznovrstnih uporabnih vsebin za lokalno prebivalstvo. Na ta način bo Občina Kamnik poskrbela za preobrazbo in nadaljnjo rabo objekta ob spoštovanju njegovih preteklih vrednot in kulturno-izobraževalne razvojne usmeritve.

Program dogodka

  • Pozdrav in nagovor udeležencev (Marjan Šarec, župan Občine Kamnik)
  • Predstavitev Javnega zavoda Mekinjski samostan, projekta Preobrazba in partnerjev v projektu (Saša Ceglar Vidmar, JZ Mekinjski samostan, Tina Trček, Občina Kamnik, Leonida in Albert Mrgole, Zavod VEZAL in Noah Charney, s.p.)
  • Vprašanja udeležencev in razprava

V  četrtek, 5. 4. 2018, je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila, ki se oddaja po odprtem postopku »Hodnik za pešce ob R2-414/1349 Kamnik-Ločica v naselju Laze v Tuhinju – III. faza«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d.

Oglasno sporočilo