TeDni(K) Občine Kamnik (30.4.2018)

0
1515

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., zaključuje z deli na območju Ceste treh talcev, kjer se sanira vodovod. Sočasno z obnovo vodovoda so se v cesto položile še cevi za optično omrežje in elektro-kabelska kanalizacija. Pregledana je bila prehodnost vseh cevi, na višino nivoja rekonstruiranega vozišča so bili postavljeni pokrovi jaškov. Asfaltiranje ceste je predvideno po prvomajskih praznikih.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je nadaljeval z deli na Žebljarski poti, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izvajalec del, Komunalno podjetje Ljubljana d. o. o., je pričel z izgradnjo odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje. Dela bodo potekala ob delni zapori regionalne ceste Kamnik – Stahovica, kjer bo promet potekal izmenično enosmerno ter ob popolni zapori ter prekopu lokalne ceste Sp. Stranje – Zg. Stranje, ki bo trajala 30 dni (od petka, 20. 4. 2018, do petka, 1. 6. 2018). V času popolne zapore bo na tem območju urejen obvoz. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Obnova vodovoda pod gradom Zaprice

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., je v preteklem tednu pričel z obnovo vodovoda pod gradom Zaprice. Na vodovodnem priključku za grad Zaprice je prišlo do okvare, zato se bo priključek v celoti obnovil, pred vhodom v objekt pa bo vgrajen podzemni hidrant. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec del bo HIDROTEHNIK d. d., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo predvidoma pričelo v ponedeljek, 7. maja 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Oddelek za razvoj in investicije

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja na območjih kjer ni tržnega interesa (bele lise) v Občini Kamnik

Začenja se izvajanje projekta RuNe, v katerega je vključena tudi Občina Kamnik. Gre za gradnjo odprtega širokopasovnega optičnega omrežja na podeželju, kjer ni tržnega interesa. Podrobnejši seznam gospodinjstev, ki so na območju belih lis je javno objavljen na strani http://ruralnetwork.eu/mma/-/2017022108522953.

Začetna faza projekta obsega aktivnosti projektiranja in bo predvidoma trajala 2-3 mesece. V začetku meseca maja bo na občini Kamnik organiziran sestanek, na katerem bodo izvajalci podrobneje predstavili potek projekta. Gradnja tega omrežja bo financirana s strani Evropske komisije. Občina s samo gradnjo ne bo imela stroškov, mora pa zagotoviti neodplačno služnost. Evropska komisija je v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe poleti 2014 objavila poziv Connected Communities Initiative (CCI), namenjen gradnji širokopasovnih omrežij na območjih, kjer za gradnjo ni tržnega interesa. Iz širšega geografskega območja so bili med drugim prijavljeni tudi projekti v Sloveniji, Furlaniji Julijski Krajini (ITA) in v Primorsko Goranski Županiji (HR), ki so združeni v projekt RuNE (Rural Networks). Cilj projekta je izgradnja FTTH (optika do doma) omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. V okviru projekta bo zgrajeno odprto omrežje, upravljavec omrežja pa bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji.

Program Interreg ADRION

Dne 24. 4. 2018 smo se v Zagrebu udeležili 2. transnacionalnega dogodka Programa Interreg ADRION. Dogodek je potekal v okviru 2. javnega razpisa za prioritetno os 2 – turizem in okolje. Na dogodku smo predstavili nekaj svojih projektnih idej in izmenjali kontakte s potencialnimi partnerji upravičenih držav (Hrvaška, BIH, Italija, Srbija, Črna gora, Albanija in Grčija). Drugi poziv bo odprt od 26. maja do 26. junija 2018.

Načrtovanje pešačenja/hodljivosti za zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig varnosti in kvalitete bivanja v Kamniku

Partnerji iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije so se srečali na 4. srečanju projekta CityWalk. Srečanje je potekalo v mestu Weiz (Avstrija) 24. in 25. 4. 2018. Občino Kamnik sta v družbi predstavnice Razvojnega centra Srca Slovenije zastopala predstavnica Oddelka za razvoj in investicije Katja Kunstelj ter zunanja strokovna sodelavca CIPRE SLOVENIJA dr. Matej Ogrin in Špela Berlot.

Udeleženci so srečanje pričeli predstavitvijo sodobnih trendov mobilnosti (avtonomni avtomobili, iniciative za pešačenje, e-car sharing, leseni avtomobili…) ter s pomenom kapitalizacije rezultatov različnih projektov trajnostne mobilnosti. V nadaljevanju so predstavili strateške in izvedbene dokumente hodljivosti (gre za nov prevod angleškega termina “walkability”), ki jih skupaj s strokovnima sodelavcema pripravljamo tudi v Občini Kamnik, ter primere dobrih ter slabih praks prometnega načrtovanja pešačenja. Slednji bodo predstavljale pomemben okvir za izdelavo kvalitetnih dokumentov ter izvedbo pilotnih aktivnosti, namenjenih spodbujanju okolju prijazne mobilnosti v urbanih centrih podonavske regije. Partnerji so srečanje sklenili s sejo upravnega odbora projekta CityWalk, namenjeno pregledu trenutnega stanja projekta in predstavitvi korakov za nadaljnje delo.

Naslednja aktivnost v okviru projekta CityWalk bo urbani pohod, na katerem bo ekipa projekta CityWalk zainteresirano splošno in strokovno javnost seznanila s stanjem pešačenja v Kamniku ter povabila k sooblikovanju le-tega, s čimer bo Občina Kamnik kot ena od dveh slovenskih občin aktivno spodbujala hojo kot sredstvo mobilnosti in ne le kot sredstvo za rekreacijo. Termin pohoda bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Oglasno sporočilo