Ob občinskem prazniku Občine Mengeš tudi predstavitev najpomembnejših projektov medijem, izpostavljen projekt gradnje Športne dvorane Mengeš

0
1913

V torek, 29. maja 2018, je ob občinskem prazniku Občine Mengeš Franc Jerič, župan Občine Mengeš, skupaj s sodelavci predstavil aktivnosti vezane na najpomembnejše projekte v občini v preteklem letu. V ospredju ostaja Športna dvorana Mengeš, za katero se je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja podaljšal zaradi vloge Civilne iniciative Mengeš, izpostavljeni pa so bili še drugi projekti, dokončanje Stanovanjske poslovne soseske Mengeš, rekonstrukcija komunalnih in drugih vodov v Občini Mengeš, projekt ureditve mestnega središča Mengša in projekt gradnje manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš.

Športna dvorana Mengeš
V prvem delu predstavitve projektov se je župan Franc Jerič osredotočil na gradnjo Športne dvorane Mengeš. Novinarjem je naprej pojasnil razloge za časovni zamik pri pridobitvi gradbenega dovoljenja: »V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se v občini zaradi vstopa stranke v postopek, Civilne iniciative Mengeš dogaja »2. tir«. Prav zaradi vloge stranke za vstop v postopek se je načrtovani časovni okvir za pridobitev gradbenega dovoljenja zamaknil. Zaradi nove terminske dinamike smo na Občinskem svetu Občine Mengeš predlagali spremenjeno koriščenje porabe sredstev za Športno dvorano Mengeš, iz predvidenih 2 mio EUR smo sredstva na postavki znižali na 350.000 EUR. To je znesek, ki ga bomo v letu 2018 porabili za arheološko izkopavanje, premik komunalnih vodov, ki so sedaj na lokaciji in ne morejo teči pod stavbo in za pripravo same lokacije za gradnjo. Sredstva, ki smo jih predstavili v naslednja leta so predviden kredit, ki bi ga morala najeti občina in smo jih prestavili v naslednja leta. Privarčevana sredstva za izgradnjo Športne dvoran Mengeš pa ostajajo zagotovljena v proračunu občine, kar se vidi tudi iz predlaganega zaključnega računa 2017, stanja na dan 31.12.2017. Za gradnjo dvorane imamo s strani Eko sklada zagotovljenih tudi 900.000 EUR, vendar naj opozorim, da je za njihovo črpanje potrebno pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.« Župan je vse prisotne tudi opozoril na sklep občinskega sveta Občine Mengeš, ki ga je sprejel 22. januarja 2009, ko je 17 svetnikov od 19 glasovalo za sklep »Občinski svet Občine Mengeš potrjuje predstavljeni koncept gradnje in lokacijo Športne dvorane Mengeš«. Torej lokacija dvorane, ki je bila izbrana kot optimalna s strani strokovne komisije javnega natečaja, ki sta ga izvedli Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, je bila potrjena s strani najvišjega organa v občini in ne more biti sporna.
Pomen same dvorane za občino je predstavil Jože Mlakar, častni občan občine in dolgoletni predsednik Športnega društva Partizan, ki se lahko pohvali z mednarodno odmevnimi rezultati več kot 50 tekmovalk in tekmovalcev: » S projektom gradnje športne dvorane Mengeš sem se prvič srečal leta 1995, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in zaključena finančna konstrukcija z delnim samoprispevkom občanov. Z referendumom proti prispevku občanom (ki ga je produciral isti predstavnik CI) in je bil žal uspešen, se je takratna gradnja Športne dvorane Mengeš premaknila v prihodnost. Skrajni čas je, da se dvorana začne graditi, projekt je dober in bi občini prinesel veliko pozitivnega. Ne samo za športno vzgojo otrok v Osnovni šoli Mengeš, ampak tudi za nas društva, ki moramo sedaj za izvedbo naših programov najemati dvorane v sosednih občinah.«
Na vprašanje novinarke je pogled na časovni zamik gradnje dvorane predstavil tudi Milan Burkeljca, ravnatelj Osnovne šole Mengeš: »Telovadnica ni pomembna samo za nemoteno izvajanje obveznega pouka športne vzgoje, ampak je pomembna tudi za vse druge predmete, ki jih mora šola omogočati učencem za izvajanje izbirnih vsebin in šolskih krožkov. Naj omenim, da si šola, kljub pomanjkanju prostora, prizadeva, da bi se učenke in učenci gibali, naši učenci so se uvrstili med štiri najboljše ekipe v državnem prvenstvu v košarki. Športna dvorana Mengeš pa je pomembna tudi za razvoj športnih društev v občini ter za občanke in občane. Vsekakor ocenjujem, da bi bili prostori glede na izkazan interes društev ter občank in občanov zelo izkoriščeni. Opozoril bi tudi, da je projekt Športne dvorane Mengeš povezan z reševanjem prostorske stiske šole, ki je ena največjih v Sloveniji, tako z zagotovitev potrebnih standardov za kuhinjo, jedilnico, garderobe učencev in druge prostore, ki so bili predvideni v celostnem projektu reševanja prostorske stiske Osnovne šole Mengeš. V šolskem letu 2017/2018 je bilo v šoli 782 učenk in učencev in pričakujemo, da se bo število v naslednjem šolskem letu povečalo še za 50 oziroma 60 učencev, zato je reševanje prostorske stiske šole, kot sem omenil povečanje kuhinje, jedilnice in drugih prostorov nujno.«
Postopek sprejema rebalansa je pojasnila mag. Ema Rode, vodja Finančne službe: »Rebalans proračuna 2018, s prerazporeditvijo sredstev Športne dvorane Mengeš, je bil predlagan po posvetu s pristojnimi na Ministrstvu za finance. Privarčevana sredstva na postavki Športna dvorana Mengeš/Telovadnica so ostala, v prihodnja leta smo premaknili le najem kredita, saj jih zaradi spremenjene dinamike pridobitve gradbenega dovoljenja ne bi uspeli porabiti v letu 2018. Ostajajo pa rezervirana za prihodnji dve leti, 2019 in 2020. Hkrati upamo, da bomo uspeli pridobiti tudi sredstva iz Eko sklada, v višini 900.000 EUR.«
Urban Kolar, direktor občinske uprave, pa je pojasnil, da je pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja pogoj za izvedbo vseh nadaljnjih aktivnosti (izvedbo javnega razpisa in izbor najugodnejšega ponudnika).
Po predstavitvi postopka gradnje športne dvorane je župan Občine Mengeš, Franc Jerič predstavil še druge projekte, ki so zaznamovali delo občine v preteklih letih in so pomembni za razvoj občine.
O Stanovanjsko poslovni seseki Mengeš je župan Občine Mengeš, Franc Jerič povedal: »Nov lastnik nam je v pogovorih zagotovil, da bo poslovni del zaživel jeseni 2018, ko je tudi predvidena otvoritev trgovine. Stanovanjski del soseske pa je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja vezan na obnovo Kančeve hiše, za katero je nov lastnik, Prva hiša d.o.o., že začel postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
O rekonstrukcija komunalnih vodov je župan Občine Mengeš, Franc Jerič povedal: »V Občini Mengeš smo z zaključeno gradnjo komunalnih vdov na Ropretovi cesti zagotovili 100 % pokritost občine s komunalnimi vodi v naseljih Mengeš, Topole in Loka. S tem smo od leta 2008 zgradili manjkajočih 40% komunalnih vodov. V prihodnjih proračunih bo potrebno urediti še komunalne vode v naselju Dobeno, kar pa se bo skladno z odlokom reševalo z malimi čistilnimi napravami, ki jih bo občina subvencionirala. Omenjena rešitev je bila potrjena tudi s strani pristojnega ministrstva, saj bi poleg 3 km razdalje od glavnega komunalnega voda do prvega priključka potrebno rešiti tudi velik padec, kar bi bilo za uporabnike omrežja predrago.«
O projektu ureditve mestnega središča je župan Občine Mengeš, Franc Jerič povedal: »Idejna rešitev ureditve mestnega središča je bila predstavljena svetnikom Občinskega sveta in javnosti. Vsi so jo izredno pozitivno sprejeli, saj v razpravi vsakič znova ugotavljamo, da potrebujemo mestno jedro, prostor za druženje. V prvi vrsti bomo uredili nivojsko parkirišče, potem bomo urejali prometni režim in druge predvidene vsebine v projektu.«
O gradnji manjkajočega dela obvoznice v Občine Mengeš je župan Občine Mengeš, Franc Jerič povedal: »Gradbeno dovoljenje za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občine Mengeš je bilo vloženo 27. marca 2018 in pričakujemo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do zaključka šolskega leta. Nato bodo prisojni nadaljevali s postopkom izbire najugodnejšega ponudnika za gradnjo. Investitor je v časovni termin zapisal, da naj bi uporabno dovoljenje pridobili januarja 2019. To je povsem verjetno, saj gre pri gradnji manjkajočega dela obvoznice za enostavno gradnjo.«
Franc Jerič, župan Občine Mengeš je zaključil s predstavitvijo osrednje slovesnosti ob občinskem prazniku: »Danes je občinski praznik Občine Mengeš in osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj. Tudi letos bomo, tako kot vsake štiri leta, podelili naziv častnega občana. Prejel ga bo Matej Blejec, starosta slovenskega čebelarstva. V kulturnem programu pa sodelujejo Mladinska folklorna supina Svoboda Mengeš, Gal Juvan, Zala Svete in Mengeška godba. Vljudno vabljeni, da z nami praznujete naš praznik.«

Občinska uprava Občine Mengeš

 

Oglasno sporočilo