Novinarska konferenca Občine Domžale

0
1666

V četrtek, 31. maja 2018 je ob 10. uri v konferenčni sobi Občine Domžale potekala novinarska konferenca Občine Domžale na kateri so bile izpostavljene naslednje teme:

  • pregled aktualnih investicij,
  • prvo leto delovanja TIC Domžale,
  • prireditve in dogodki v juniju,
  • Strategija za mlade,
  • problematika odlaganja odpadkov v Študi.

 

  • pregled aktualnih investicij

 Most čez Mlinščico na Podrečju

Podrečje je dobilo nov most čez Mlinščico. Dela je izvajalo podjetje MAP-TRADE d.o.o.. Investicijska dela so obsegala rušitev starega in gradnjo novega mostu ter navezavo na lokalno cesto. Gradnja mostu ni bila enostavna saj je bilo potrebno na novo zgraditi plinovodne, vodovodne, elektro in telekomunikacijske povezave, ki so prej potekale pod obstoječim mostom. Most je ograjen z novo ograjo in urejen z novo dovozno cesto s pločnikom, ki bo pešcem omogočal varno pot preko vodotoka. Mlinščico na eni strani obdaja nova kamnita brežina na drugi strani betonska. Vrednost del je znašala približno 210.000 EUR.

Prenovljena cesta skozi naselje Turnše

Včeraj smo uradno odprli prenovljeno lokalno cesto skozi naselje Turnše, ki je izvedena za dvosmerni promet. Vozišče se je razširilo na vozni pas širine 5 m, hodnik za pešce in utrjeno bankino. V strnjenem delu naselja je hitrost omejena na 40 km/h. Hodnik za pešce je izveden na celotni trasi rekonstruirane ceste. Za umirjanje prometa so skozi naselje Turnše nameščene hitrostne ovire oziroma dvignjena križišča. Cesta je opremljena z javno razsvetljavo, odvodnjavanje ceste je izvedeno v meteorno kanalizacijo in ponikovalnice. V sklopu rekonstrukcije ceste se je izvedla tudi rekonstrukcija vodovoda z okoli 50 hišnimi priključki. Prav tako se je izvedla prenova električnega omrežja in javne razsvetljave ter mostička čez Hujski potok. Dolžina trase prenovljenega odseka je okoli 870 m. Skupna vrednost investicije znaša okoli 500.000 €.

Končali smo z rekonstrukcijo ceste Krumperk – AC

Investicija je obsegala rekonstrukcijo ceste, menjavo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. Za zagotovitev varnosti in umiritev hitrosti je urejeno dvignjeno križišče na uvozu pri skakalnem centru in v priključku ceste v Prelog. V letu 2017 smo izvedli prvi del prenove ceste v dolžini približno 700 m od vznožja pri sp. Boštaj do navezave asfaltiranega odseka pod gradom Krumperk. V letu 2018 pa smo nadaljevali z drugim delom prenove ceste, prav tako v dolžini 700 metrov, in sicer preostali del ceste na odseku od priključka za AC do asfalta pri odseku k sp. Boštaj. Vrednost investicije je znašala približno 200.000 EUR.

Izvajamo rekonstrukcijo križišča z Breznikovo cesto

Na Breznikovi cesti v križišču s Staro cesto v Prelogu izvajamo ukrep za umiritev hitrosti. V sklopu investicije sta predvidena dva ločilna otoka, ki bosta pri približevanju narekovala upočasnitev hitrosti s čimer bo zagotovljena večja varnost. Izvajalec del je LAVACO d.o.o., vrednost del znaša 98.383,90 EUR z DDV.

Na Viru nadaljujemo s III. etapo prenove Bukovčeve ulice

V sklopu investicije bo obnovljen vodovod po glavni cesti, obnovljeni bodo hišni priključki, v zaključku pa bomo v enakem obsegu kot v prejšnjih dveh etapah rekonstruirali cesto. Območje obdelave sega do vključno s križiščem Papirniške ceste. Polovična in deloma popolna zapora bo vzpostavljena do 17. julija 2018 od 7. do 17. ure. V času izvajanja del bo omogočen dostop stanovalcem do njihovih domov in omogočen dostop v primeru intervencije.

Pričenjamo z II. etapo obnove ceste Ihan – Vinje

V lanskem letu smo izvedli I. etapo obnove navedene ceste v višini približno 130.000 EUR, v letošnjem letu pa načrtujemo obnovo II. etape v višini 200.000 EUR. Obnova obsega lokalno sanacijo posedkov, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje obnovljenih odsekov. Cesta bo obnovljena v dolžini približno 500 m. Obnova bo izvedena pretežno v gozdnem predelu.

Rekonstrukcija ceste Preserje-Mengeš pri tovarni LEK

Predvidena rekonstrukcija ceste Preserje-Mengeš zajema rekonstrukcijo voziščne konstrukcije ter pločnika na odseku od katastrske meje z občino Mengeš do železniške proge Ljubljana – Kamnik, v skupni dolžini 450 m. Pri rekonstrukciji ceste je predvidena le rekonstrukcija vozišča, ponekod je predvidena rekonstrukcija tako vozišča kot pločnika. Gradbena dela bodo potekala v poletnih mesecih od junija do avgusta, vrednost investicije bo okoli 200.000 EUR.

Obnova vodovodov in kanalizacij – z obnovami vodovodnega omrežja zagotavljamo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo

Občina Domžale v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik tudi v letošnjem letu nadaljuje z obnovami vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Zaključujejo se dela v naselju Češenik, v okviru katerih je bil obnovljen glavni vod v dolžini 320 m. Vrednost investicije znaša 171.000 evrov. V okviru del so bili obnovljeni tudi hišni priključki. Trenutno potekajo dela na Bolkovi ulici in Pod hribom v Radomljah ter na Gregorčičevi ulici v Domžalah. V okviru del na Bolkovi ulici v Radomljah bo obnovljen glavni vod v dolžini 230 in hišni priključki, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija hišnih priključkov kanalizacije. Vrednost investicije znaša 134.500 evrov. Dela bodo predvidoma zaključena do 3. 7. 2018. V okviru obnove vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom v Radomljah bo obnovljenih 534 m glavnega voda vodovoda, hišni priključki in 768 m kanalizacije. V času del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo postavljena glede na napredovanje del, dela pa bodo predvidoma končana 7. 9. 2018. Vrednost investicije znaša 469.000 evrov. V okviru del na Gregorčičevi ulici v Domžalah bo obnovljenih 290 m glavnega voda, priključki 4 blokov in 4 stanovanjskih hiš, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Vrednost investicije znaša 153.500 evrov. Dela bodo predvidoma zaključena do 7. 7. 2018.

V letu 2018 bo obnovljenih približno 5.000 m vodovodnega omrežja

Obnova vodovodnega omrežja se izvaja bodisi sočasno z izgradnjo kanalizacije, investicije v tem primeru vodi Občina Domžale, bodisi v sklopu sistematične celovite obnove vodovodnega omrežja, pri čemer investicije po pooblastilu Občine vodi Javno komunalno podjetje Prodnik. V letu 2018 je tako predvidena obnova okoli 5.000 m vodovodnega omrežja in več kot 750 m kanalizacijskega omrežja.

Poleg območij, kjer dela že potekajo, bo v tem letu obnova vodovoda in hišnih priključkov potekala še na naslednjih območjih: Ob Mlinščici na Količevem, na Poti za Bistrico (in Ihanski cesti), Ulici Mirana Jarca v Dobu in na Prežihovi ulici v Jaršah. Na teh območjih se bo sočasno po potrebi obnovilo tudi kanalizacijsko omrežje. Obnova vodovodnega omrežja in hišnih priključkov bo izvedena tudi na območju Sela pri Ihanu in Brezja pri Dobu, in sicer v sklopu del ob izgradnji kanalizacije. Obnovljen bo tudi vodovod med vodohranom Krtina in odsekom za avtocesto in med vodohranom Šumberk in Podrečjem. Skupna vrednost investicij v obnove vodovoda in kanalizacije v letu 2018 je ocenjena na približno 2.200.000 evrov.

Za zanesljivo oskrbo s pitno vodo in urejeno okolje so obnove vodovoda in kanalizacije nujno potrebne

Obnove kanalizacijskega in vodovodnega sistema, ki so nujne zaradi dotrajanosti cevovodov, se financirajo iz sredstev občine, ki jih le-ta pridobi z naslova omrežnin. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode so namreč obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju nujna, saj bo le tako čista pitna voda iz pipe še naprej nekaj samoumevnega.

Obnova poslovilnega objekta v Dobu: Na poslovilnem objektu v Dobu potekajo obnovitvena dela notranjosti objekta. Investicijska dela obsegajo celotno obnovo obeh poslovilnih prostorov, obnovo sanitarij ter obnovo čajne kuhinje. Poleg tega bomo iz servisnega prostora uredili dodatno čajno kuhinjo. V primeru dveh pogrebov istočasno bo vsem svojcem omogočena uporaba čajne kuhinje. Vrednost del obsega 65.000 EUR. V teh dneh zaključujemo z deli v eni enoti poslovilnega prostora, čajni kuhinji in sanitarijah, do sredine junija pa bomo objekt dokončali v celoti. Izvajalec del je podjetje SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o..

  • prvo leto delovanja TIC Domžale

Prisotni na novinarski konferenci so prejeli brošurao z naslovom Poletje v Domžalah z uvodnikom župana Tonija Dragarja, ki je bila priložena tudi aktualni številki Slamnika.

  • prireditve in dogodki v juniju

Rožnik – družaben in pisan mesec

S čebelami obarvan maj nam že brenči v slovo, slamnate vajeti pa že predaja mesecu juniju, ki bo zopet postregel s pestrim dogajanjem v naši občini. Pisan rožnik bo zopet radodaren s pravo poslastico kulturnih in športnih prireditev za dušo in telo.

 1. junija v večernih urah bo Poletno gledališče Studenec v okviru 18. Kulturnega poletnega festivala gostil muzikal Mamma Mia. Sončno napovedano prvo soboto v mesecu boste lahko preživeli na gurmanskem potepu po Kuhni na plac ali tekli na tradicionalnem humanitarnem teku Tečem, da pomagam v Arboretumu Volčji potok. Najbolj pester bo drugi konec tedna, ko bodo Domžale že četrto leto kolesarsko obarvane in del velike kolesarske druščine Maratona Franja. Priporočamo pa tudi ogled prireditve Lipicanci na Univerzi, na kateri se bodo predstavili konji in jahači s prav posebni paradnimi točkami. Slamnikarski sejem je odlična priložnost za nakup novega slamnika. Tradicionalna prireditev, ki vsako leto postreže s slamnato obarvanimi stojnicami in nostalgično modno revijo, je vsekakor vredna obiska. Ta dan se boste lahko tudi rekreirali na Pohodu ob reki, ki povezuje. Iz Domžal v Kamnik ali obratno boste lahko prehodili pot ob naši čudoviti zeleni Kamniški Bistrici. Vse ljubitelje živali pa vabimo na Sejem za ljubitelje živali v Češminov park, kjer boste na velikem prizorišču lahko od blizu videli številne živali. V sredini meseca junija pa bo vrata odprl tudidomžalski bazen, ki vsako poletje poskrbi za vodno osvežitev obiskovalcev in zabavno druženje s prijatelji.

  • Strategija za mlade

Med priloženim gradivom in na spletni strani  Občine Domžale, http://www.domzale.si/objava/138991 najdete Strategijo za mlade 2018-2023, ki je bila sprejeta na 27. Seji Občinskega sveta Občine Domžale.

  • problematika odlaganja odpadkov v Študi

Prijava nepravilnega skladiščenja odpadne embalaže in smradu na območju Petrolove Bioplinarne in CČN Domžale 

V ponedeljek, 21. maja 2018, so se na Občino Domžale obrnili krajani Male Loke, Štude in okolice in opozorili na močan smrad, ki naj bi prihajal z območja Petrolove Bioplinarne in Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. Občinski inšpektorat se je takoj odzval, obiskal lokacijo ter podal prijavo na naslednje pristojne službe: Inšpekcija za okolje in naravo, Agencija RS za okolje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v seznanitev Ministrstvu za okolje in prostor.

Prav tako smo isti dan opravili sestanek z vodstvom podjetja PUBLIKUS d.o.o. in zahtevali, da takoj ustavijo transport odpadkov na lokacijo v Študi. Vodstvo podjetja smo pozvali, da nam v pisni obliki pojasnijo, kaj nameravajo z zemljiščem, za kakšne vrste odpadkov gre ali imajo pridobljena potrebna soglasja pristojnih institucij, ipd. Dogovorjeno je bilo, da se transport in skladiščenje odpadkov takoj prekine.

Pričakujemo pa tudi čim prejšnje ukrepanje pristojnih inšpekcijskih služb. Občina Domžale je opravila tudi sestanek s predsedniki sveta KS (KS Slavka Šlandra, KS Simona Jenka, KS Venclja Perka, KS Ihan) in jih seznanila z našimi aktivnostmi.

V sredo, 23. maja 2018 se je zbora krajanov v Študi udeležila podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, kjer so zbrani skupaj določili nadaljnje aktivnosti. V četrtek, 24. maja 2018 se je začela izvajati požarna straža na območju Petrolove Bioplinarne in CČN Domžale-Kamnik. Požarno stražo izvajajta Center za zaščito in reševanje Domžale ter Gasilska zveza Domžale, in sicer od 24. maja 2018 od 16. ure do 4. junija 2018 do 12. ure. Naslednjega zbora krajanov se bosta danes, 31. maja 2018 zvečer, udeležila župan Toni Dragar in podžupanja mag. Renata Kosec. Aktivno sodelujemo tudi s civilno iniciativo ter predsedniki sveta Krajevnih skupnosti, prav tako tudi z mediji.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo