TeDni(K) Občine Kamnik (4.6.2018)

0
1462

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je zaključil z deli na Žebljarski poti, kjer so sanirali kanalizacijo in vodovod. Sočasno je Telekom Slovenije d. d. gradil optično omrežje. Dela so potekala ob popolni zapori ceste. V preteklem tednu so uredili še bankine in s tem v celoti zaključili z deli.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec del, HIDROTEHNIK d. d., je pretekli teden z asfaltiranjem ceste v celoti zaključil z deli na Palovški cesti, kjer so gradili odpadno in padavinsko kanalizacijo. Dela so se izvajala ob popolni zapori ceste, ki pa je zdaj zopet normalno prevozna.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izpeljana sta bila uvodni sestanek in uvedba v delo za projekt “Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini”. Izvajalec del bo Gorenjska gradbena družba d. d., ki bo predvidoma še v juniju 2018 pričela z deli, dela pa naj bi se zaključila do konca poletja 2019. Gradnja sekundarne kanalizacije bo potekala po odsekih, vse od Vrhpolja pri Kamniku do Šmartnega v Tuhinju. Zajemala bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu se je iztekel rok za prijavo na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v občini Kamnik, v predvidenem obsegu 0,5 programa. Na razpis je prispela ena ponudba, ki bo v najkrajšem možnem času pregledana in ovrednotena.

Izbrani najugodnejši izvajalec EVJ Elektroprom d. o. o. je v preteklem tednu dokončal z ureditvijo strelovoda na Kulturnem domu v Šmarci.

V petek, 8. junija 2018, ob 13. uri bo potekala otvoritev obnovljenega bazena Pod skalco. Vljudno vabljeni.

Oddelek za razvoj in investicije

Omrežje občin Povezanost v Alpah

V petek, 25. 6. 2018, smo se predstavniki Občine Kamnik udeležili skupne konference omrežja občin “Povezanost v Alpah” in CIPRE International, na Bledu. Gre za konferenco, ki vsako leto poteka v eni od alpskih držav. Občina Kamnik v omrežju sodeluje zaradi mreženja občin iz alpskega območja, izmenjave izkušenj in znanj, povezovanja županov in strokovnih skupin ter skupnega izvajanja projektov, ki so tudi sofinancirani. V omenjenem združenju trenutno sodeluje okoli 300 občin, iz Slovenije pa so poleg občine Kamnik vključene še občine Bovec, Bohinj, Kranjska Gora in Bled. Občina Kamnik trenutno sodeluje v dveh mednarodnih projektih preko tega omrežja in sicer v projektu PlurAlp in SpeciAlp.

Tema tokratne konference je bila »Turizem v alpskemu prostoru«. V številnih regijah turizem sicer še vedno predstavlja pomemben, če ne osrednji vir prihodkov, obenem pa botruje številnim izzivom, kot denimo pretiranemu izkoriščanju gorskega prostora in nenadzorovani rasti. Na konferenci je bilo govora o tem, kako razvijati turizem, ki bo temeljil na razvoju celovitih ponudb, ki vključujejo endogene razvojne potenciale; kako lahko goste, domačine in začasne prebivalce vključimo v skupno prihodnost turističnega območja; na kakšen način učinkovito mrežiti turizem, kmetijstvo, kulturo, obrt, izobraževanje; kakšna turistična ponudba bo koristna tako za turistične obiskovalce kot tudi za lokalno prebivalstvo; kakšno ravnovesje prinese blaginjo celotni regiji.

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

V sredo, 30. 5. 2018, smo se predstavniki občine Kamnik udeležili delavnice na temo priprave Celostne prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR). Na 9. redni seji Sveta Ljubljanske urbane regije dne 13. 2. 2018 je vseh 26 županov sprejelo sklep, da občine pristopijo k izdelavi CPS LUR, katere glavni namen je prepoznavanje prometnih izzivov na regionalni ravni ter priprava akcijskega načrta za dolgoročne, strateške in trajnostne rešitve na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v regiji.

Trenutno poteka prva faza priprave dokumenta (Analiza stanja). Predstavniki občin smo pripravljavce seznanili z izzivi, s katerimi se soočamo na področju mobilnosti, možnih rešitvah, poleg tega pa tudi o primerih dobrih praks, ki jih že izvajamo.

Javna naročila

Dne 28. 5. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti »Obnova kuhinje na Starem gradu«. Naročilo se tokrat, zaradi omejenih proračunskih sredstev Občine, oddaja brez tehnologije kuhinje. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 11. 6. 2018, do 9. ure.

V prejšnjem tednu, je postalo pravnomočnih več Odločitev o oddaji javnih naročil, in sicer za naslednja javna naročila:

  • javno naročilo »Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga – II. faza«, ki se oddaja po odprtem postopku javnega naročanja. Naročilo se odda najugodnejšemu ponudniku KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d. d.
  • javno naročilo »Sanacija Kamniške Bistrice, odsek od Volčjega potoka do Kamnika od km 16+179 do km 18+390« I. in II. faza«. ki se prav tako oddaja po odprtem postopku javnega naročanja. Naročilo se odda najugodnejšemu ponudniku HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d. Investitor projekta sanacije je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Kamnik pa je sofinancer.
  • javno naročilo male vrednosti »Zamenjava tribun in požarnih vrat v telovadnici na Osnovni šoli Marije Vere v Kamniku«. Naročilo se odda najugodnejšemu ponudniku GIB GRADNJE d.o.o.
  • javno naročilo male vrednosti »Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj«. Naročilo se odda najugodnejšemu ponudniku ZIR d. o. o.
Oglasno sporočilo