TeDni(K) Občine Kamnik (9.7.2018)

0
2493

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je  nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. Z gradnjo so pričeli v naseljih Vrhpolje pri Kamniku in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Drugi teden, in sicer v terminu od 2. do 6. 7., Društva počitniškega varstva Kamnik je bil dišeč, slastni, hrustljavi kulinarični teden. Teden se je vrtel okoli svetovnega dneva hrane.

.

“>Teden so seveda začeli s spoznavanjem, potem pa so kaj hitro zavihali rokave in se lotili ustvarjanja. V sredo so bili na obisku pri VRATARNICI – Oštarija pr´Mojci, kjer jim je Mojca povedala kar nekaj zanimivih podatkov o polenti in o zdravi prehrani. Še pred tem pa so v parku Evropa čisto sami pobarvali kamne pred odrom, kjer vsak petek na Kul(inaričnem) petku prepeva druga glasbena skupina, mi pa si polnimo želodčke z lokalno hrano in pijačo.

Poleg igranja na igrišču, ki jim ga je tokrat vreme dopustilo, so izdelovali sadje iz žice in okraševali skodelice za piškote in delali metuljčke iz semen. Vse to pa sonato z velikim navdušenjem prodajali na petkovi tržnici počitniškega varstva na Glavnem trgu. Seveda pa so poskrbeli tudi za kitarsko spremljavo njihovega dogodka.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V  sredo, 27. 6. 2018, je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti »Obnova kuhinje na Starem gradu«. Odločitev je, v skladu z zakonskimi roki, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku URAL d.o.o. iz Kamnika.

Obnova školjke olimpijskega bazena »Pod Skalco«

Občina Kamnik je Fundaciji za šport predložila zahtevek za sofinanciranje projekta Obnove školjke olimpijskega bazena »Pod Skalco«. Projekt je zaključen in v skladu s pogodbo bo Fundacija za šport občini Kamnik nakazala 67.132 evrov nepovratnih sredstev.

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja na območju belih lis

Podjetje RUNE-SI d.o.o. bo tudi v naši občini gradilo najsodobnejše optično omrežje zelo velikih hitrosti (večje od 1 Gb/s) za vse potencialne uporabnike na redko poseljenih območjih, na katerih sicer obstoječi operaterji telekomunikacij nimajo tržnega interesa graditi lastna omrežja.

V Občini Kamnik je trenutno evidentiranih 1.732 priključkov v 70 naseljih. Seznam si lahko ogledate na naslednji povezavi »Bele lise v Občini Kamnik«. Žal prihaja tudi do napak, saj ni mogoče pridobiti uradnih podatkov, kje so posamezni operaterji izrazili svoj tržni interes. V kolikor je na seznamu naselje, za katerega je izražen tržni interes (in pripravljavec tega seznama s tem ni bil seznanjen), le to ne bo predmet projekta RuNe.

Začetek gradnje bo takoj po pridobitvi soglasij in služnosti. Pogoj za gradnjo pa je tudi ta, da je v posameznem naselju zainteresiranih za priključek vsaj 25 odstotkov gospodinjstev. Zato nam je podjetje RUNE-SI d.o.o. posredovalo pristopno izjavo s katero se ugotavlja interes za gradnjo optičnega omrežja. S podpisom pristopne izjave izrazite svoj interes (ni pravno formalnih obveznosti).

Do pristopne izjave lahko dostopate na povezavi – »Pristopna izjava«. Izpolnjeno lahko posredujete predsedniku vaše krajevne skupnosti ali pa kar na Občino Kamnik (soba 26, Barbara Strajnar, barbara.strajnar@kamnik.si, telefon 01 831 82 01).

Financiranje celotne izgradnje omrežja RuNe zagotovi nosilec projekta sam, uporabniki plačajo samo notranjo hišno inštalacijo v enkratnem znesku 150 € (DDV vključen) in vključuje:

  • Montažo optičnega kabla znotraj hiše;
  • Priklop optičnega modema pri stranki;
  • Preizkus delovanja povezave.

Po izvedbi priključka stranka postane lastnik vse notranje inštalacije.

Uporabnikom, ki priključka v času gradnje RuNe omrežja priključka ne bodo naročili,  bo optični priključek RuNe samo omogočen (ne bo zgrajen do hiše). Uporabniki lahko priključek naročijo in dobijo kadar koli. Strošek izgradnje priključka bo v primeru poznejšega naročila najverjetneje višji kot med gradnjo celotnega omrežja RUNE.

3. srečanje deležnikov projekta CityWalk

.

“>Občina Kamnik je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje v sredo, 4.7.2018, organizirala 3. srečanje deležnikov projekta CityWalk. Srečanje je bilo namenjeno zainteresirani splošni in strokovni javnosti, za katero si želimo, da bi skupaj z Občino Kamnik poskrbela za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti in sooblikovala hojo v Kamniku.

Na začetku srečanja so se udeleženci, strokovna javnost in zainteresirani občani seznanili z nekaterimi aktivnostmi projekta CityWalk (izhodiščna študija o pešačenju, strategija in načrt hodljivosti, ki predstavljata pomembna pionirska dokumenta, s katerima bo Občina Kamnik kot ena izmed dveh slovenskih občin aktivno pričela spodbujati hojo prebivalcev in obiskovalcev Kamnika) ter vlogo Kamnika kot pilotnega območja, na katerem bodo preizkušene rešitve, namenjene krepitvi trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti hoje.

V nadaljevanju je sledila analiza rezultatov vprašalnika o potovalnih navadah Kamničanov ter o hoji v Kamniku, ki je izpostavila konkretne probleme hoje na strateškem in izvedbenem področju (infrastrukturne težave, problem avtomobilnosti, nefunkcionalnost pešpoti…) v Kamniku ter nakazala rešitve zanje (peš dostop do mestnih funkcij, vloga občine kot pospeševalke trajnostne prometne politike, vključevanje deležnikov v oblikovanje ukrepov…).

.

“>Sledila je razprava, na kateri so deležniki izpostavili svoja stališča v zvezi z izzivi hoje ter predlagali številne infrastrukturne ter mehke ukrepe za reševanje omenjene problematike – potencialne pilotne aktivnosti, ki bi lahko pomembno prispevale k spreminjanju navad prebivalstva in k odpravi ovir v okolju, ki onemogočajo ali otežujejo omenjene spremembe (širši pločniki, daljši intervali na semaforjih, delavnice o prometni kulturi za otroke, usposabljanje projektantov, tematske poti…).

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta:www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project) ter pri kontaktni osebi na Oddelku za razvoj in investicije (Katja Kunstelj: katja.kunstelj@kamnik.si, 01/831 82 47).

4. srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V četrek, 5. 7. 2018, je v Šentjurju potekalo zadnje srečanje članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije pred počitnicami, na katerem so predstavniki med drugim oblikovali predlog vsebin za promocijski video združenja, načrtovali program dela združenja za leto 2019, obravnavali različna poročila o tržnih aktivnostih za promocijo mest, ki potekajo v sodelovanju z STO, ter dogovorili zadnje podrobnosti glede promocije mest na dogodku v Bruslju. Septembra (26. 9. 2018) bodo namreč zgodovinska mesta obeležila evropsko leto kulturne dediščine v Bruslju.  Na trgu pred Evropskim parlamentom bodo v sodelovanju s slovensko ambasado v Belgiji in slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu na dogodku predstavila pestro kulturo in kulturno dediščino slovenskih zgodovinskih mest. 

Oglasno sporočilo