Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (10.7.2018)

0
1344

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kaj pravi zakonodaja glede polj in koruze ob glavnih cestah v občini Kamnik, ki omejujejo pogled oziroma preprečujejo varno vključitev na glavno cesto.

Odgovor občinske uprave

V skladu s 5. členom Zakona o cestah je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, na zemljiščih ali na objektih, ki bi lahko škodovala ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Prepovedano je postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete.

Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in prometa na njej je ob teh cestah določen varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in je na vsako stran občinske ceste širok največ:

  • 10 metrov pri lokalni cesti,
  • 5 metrov pri javni poti,
  • 2 metra pri javni poti za kolesarje,
  • 10 metrov pri zbirni mestni ali zbirni krajevni cesti,
  • 8 metrov pri mestni ali krajevni cesti,
  • 2 metra pri nekategorizirani cesti.

V primeru, da se ugotovi kršitev, se zadeva odstopi prekrškovnemu organu Občine Kamnik, saj je le-ta pristojen za reševanje tovrstne problematike.

Oglasno sporočilo