TeDni(K) Občine Kamnik (6.8.2018)

0
2223

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici I. in II. faza

Dela na Kamniški Bistrici potekajo po zastavljenih planih, in sicer se izvajajo v okviru protipoplavnih ukrepov v I. in II. fazi, pred leti je bila uspešno zaključena že III. faza. V tem tednu so bile vremenske razmere ugodne, zato se je izvajalec del Hidrotehnik d. d. skupaj s kooperantom Euronep eko d. o. o. pričel s sanacijo poškodovanih brežin. Nadaljevala se bo izgradnja nadvišanja in pod betoniranje temeljev obstoječih zidov v vodotoku.

Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga

Dela na Maistrovi ulici kljub vročinskemu valu intenzivno potekajo. Po planih izvajalca, Komunalnega podjetja Kamnik d. d., in investitorja, Občine Kamnik, bo enosmerni promet po Maistrovi ulici stekel v prvih dneh septembra. V tem tednu so bili v celoti položeni robniki, trenutno pa poteka polaganje granitnih kock.

Izgradnja pločnika v Tuhinju

Ob državni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica v Zgornjem Tuhinju se zaključuje izgradnja pločnika v dolžini 480 metrov. Poleg pločnika je izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. d. izgradil tudi javno razsvetljavo, optiko in odvodnjavanje. Na koncu odseka pločnika bo preko obstoječega prepusta zgrajena brv za pešce in kolesarje. Dela bodo zaključena do meseca septembra.

Gradnja na Kamniški obvoznici

Podjetje Gorenjska gradbena družba d. d. na severnem delu Kamniške obvoznice ureja zaščitne ukrepe na pobočju Starega gradu pred padajočim kamenjem, skalami in podrtim drevjem. Gre za izjemo zahtevna dela na višini, ki se lahko izvajajo le pod delno ali popolno zaporo ceste.

Na južnem delu Kamniške obvoznice pa podjetje Strabag d. o. o. izvaja I. fazo zamenjave ustroja vozišča. Po zaključku priprave tamponov in odvodnjavanja sledi asfaltiranje ceste. Nato sledi II. faza, ki bo zajemala odsek od krožišča Volčji Potok do mostu preko Kamniške Bistrice. Po planu izvajalca, Strabag d. o. o., bodo dela zaključena v drugi polovici avgusta. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometnih znakov ter usmerjevalcev na vzpostavljenih obvozih.

Obnova kuhinje na Starem gradu

Občinska uprava je marca na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za obnovo kuhinje na Starem gradu. Z izvajalcem je bila 16. julija 2018 podpisana gradbena pogodba, ki pa opravlja dela v skladu s terminskim planom. V preteklem tednu je bilo opravljena demontaža in odvoz stare nape, odstranjevanje »knauf« stropov, stenske in talne keramike, estriha in zidanje predelnih sten.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Na Podružnični šoli Sela se nadaljujejo zaključna dela, in sicer inštalacije, suho – montažna dela ter manjša zidarska in slikopleskarska dela. Dela se izvajajo skladno s terminskim planom.

Starše otrok, ki so upravičeni do povračila stroškov individualnih prevozov za otroke, za dostop do šole in domov obveščamo, da je potrebno vloge za prihodnje šolsko leto oddati na predpisanem obrazcu, ki mu je potrebno predložiti potrdilo o vpisu za naslednje šolsko leto 2018/2019 in za otroke s posebnimi potrebami kopijo odločbe o usmeritvi. Vloge je potrebno oddati čim prej, da bo o njih lahko pravočasno odločeno. Obrazec je dostopen na spletni povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/Oddelek-za-druzbene-dejavnosti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na uradni spletni strani objavilo razpisa:

Oddelek za razvoj in investicije

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

.

“>V nedeljo, 29. 7. 2018, je potekal Festival pitne vode v Solčavi. Obiskovalci so okušali vode iz 9 različnih izvirov (izviri iz doline Kamniške Bistrice in iz Solčavskega) in primerjali okuse vod med seboj.

Po opravljenih analizah 70-ih vodnih izvirov v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki jih opravlja Jamarski klub Kamnik (trenutno poteka 2 krog analiz), lahko trdimo, da je voda v vseh izvirih izjemno kvalitetna. Vedeti pa moramo, da se zaradi kraškega površja vsak najmanjši poseg človeka oziroma dejavnost (kmetijstvo, turizem, …) odraža tudi na vodi.  Razvoj območja Kamniško-Savinjskih Alp je potrebno skrbno načrtovati, z zavedanjem, da je čista voda naše veliko bogastvo. Projekt je podprt s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Ohranjanje narave kot temelj zelenega turizma v načrtovanem Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe

.

“>Občina Kamnik je v sodelovanju s partnerji  – Občina Solčava, Občina Jezersko, Občina Luče, Občina Preddvor, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, pripravila koncept projekta Ohranjanje narave kot temelj zelenega turizma v načrtovanem Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe.

.

“>Koncept projekta je izdelan z namenom pridobitve kohezijskih sredstev na Ministrstvu za okolje in prostor (v okviru prednostne usmeritve 6.2.: »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«.) Celotna vrednost projekta je 2 milijona evrov.

Projekt PlurAlps

V okviru projekta PlurAlps je bilo območje občine Kamnik izbrano kot eno od pilotnih območij projekta. Pilotni projekti, ki bodo izvedeni v izbranih alpskih občinah in regijah, bodo pomagali raziskati primere dobrih praks in poiskati nove rešitve za izzive priseljevanja. Občina Kamnik je s partnerji podpisala Pismo o nameri, ki je namenjeno podpori izvedbe pilotnega projekta. Poleg Občine Kamnik so partnerji pri projektu tudi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Zasebni vrtec Zarja, Center za socialno delo Kamnik, Javni zavod Cene Štupar in Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Cilj partnerstva je razviti nove ponudbe in storitve za priseljence. Projekt se sicer ukvarja s priseljevanjem, kulturno raznolikostjo in pluralizemom kot priložnostjo za območje Alp. Namen projekta PlurAlps je razvijati in spodbujati kulturo, ki je naklonjena sprejemu priseljencev, ter izboljšati znanje in ozaveščenost o vključevanju vseh priseljencev v alpskem prostoru.

Oglasno sporočilo