TeDni(K) Občine Kamnik (20.8.2018)

0
2271

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d.o.o., je v celoti zaključil z deli na Levstikovi ulici, kjer sta se sanirala kanalizacija in vodovod. Sočasno je Telekom Slovenije d. d. zgradil optično omrežje. Dela so potekala ob popolni zapori ceste. Občina Kamnik se občankam in občanom iskreno zahvaljuje za razumevanje v času trajanja del.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga

Maistrova ulica počasi dobiva svojo končno podobo. Komunalno podjetje Kamnik d. d. je skupaj s podizvajalci v tem tednu začelo polagati granitne plošče na površinah za pešce in kolesarje, pričelo pa se je s polaganjem grobega asfalta na cesti. Izkopavanja na Glavnem trgupotekajo po terminskem planu.

Sanacija potoka Osranc v Podjelšah

V kraju Podjelše se izvaja sanacija potoka Osranc, kjer ob poplavnih dogodkih prihaja po poplavljanja gospodarskega poslopja in stanovanjske hiše v bližini. Podjetje Hidrotehnik d. d. utrjuje brežino strugo in pripravlja ustrezne prepuste iz zaledja območja. Dela bodo predvidoma dokončana v tem mesecu.

Protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici

Protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici se izvajajo po terminskem planu. Izvajalec, Hidrotehnik d. d. skupaj s podizvajalcem Euronep eko, izvaja pod betoniranje obstoječih betonskih zidov ob strugi in gradi pragove v strugi.

Zaključena dela na kamniški obvoznici

Izvajalec STRABAG d. o. o. je predčasno zaključil z II. fazo (od krožišča pri Qlandiji do krožišča za Arboretum Volčji Potok) »Obnove vozišča na državni cesti Duplica–Kamnik od km 0,345 do km 0,535 in od km 0,605 do km 1,240 (kamniška obvoznica)«, katere investitor je bila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Kamniška obvoznica je tako normalno prevozna.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela na Podružnični šoli Zgornji Tuhinj se nadaljujejo, v preteklem tednu je bila odkrita strešna kritina, izveden je bil nosilec v pritličju, prav tako so se izvajala inštalacijska dela. Glede na to, da so bila na podlagi prijave na javni razpis tudi za POŠ Zg. Tuhinj odobrena sredstva s strani Arnesa za posodobitev opreme in WLAN omrežja, hkrati z investicijskimi deli poteka usklajevanje del s strokovnjaki, pooblaščenimi za posodobitev omrežja.

.

“>Dela na Podružnični šoli Sela se nadaljujejo. V preteklem tednu so se izvajala nekatera izolacijska dela v telovadnici in knauf obloge, z deli je prav tako zaključeval električar. V tem tednu se bodo izvajala zaključna dela, prav tako bo asfaltirana ploščad pred šolo, s katero bomo pridobili dodatna, skladno z veljavnimi predpisi in gradbenim dovoljenjem zahtevana parkirna mesta. Izbrani izvajalec del je začel z zamenjavo dotrajane ograje okoli igrišča pri Podružnični šoli Sela, ograja je bila v petek že zamenjana, določeni detajli bodo dovršeni v tem tednu, ko bodo prav tako nameščena vrata.

Obnova prostorov v objektu Mekinjski samostan je v teku, trenutno se v večji dvorani izvajajo vzdrževalna restavratorska dela. Ko bodo le-ta zaključena, bo izvajalec del nadaljeval s polaganjem tlaka, predvidoma v prihodnjem tednu.

.

“>Organizirali smo skupni sestanek z ravnatelji šol, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik. Pogovorili smo se o aktualnih temah, nujnosti nekaterih investicij in drugih načrtih za prihodnje. Ravnatelji so opozorili na težave, s katerimi se soočajo zaradi nalaganja prekomernih obremenitev s strani ministrstva, katerim tako kadrovsko kot tudi finančno že težko sledijo. Tako na oddelku kot tudi na Občini bomo podprli njihova prizadevanja za izboljšanje stanja, kolikor je to v naši moči.

Vrtec Antona Medveda Kamnik vse starše vabi k oddaji vloge za sprejem otroka v krajši program (240 ur letno) za šolsko leto 2018/2019. Vlogo za sprejem otroka v krajši program lahko oddate v času od 13. avgusta do 7. septembra 2018. Vrtec bo z izvajanjem programa pričel zgolj v primeru, v kolikor bo ministrstvo program odobrilo in bo hkrati s strani staršev izkazanega dovolj povpraševanja. Več informacij v zvezi s skrajšanim programom najdete tukaj. Interes za prijavo na razpis so izkazali tudi nekateri drugi vrtci v občini, zato vas vabimo, da spremljate njihove spletne strani.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je bil objavljen posodobljen Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2018/2019, kjer lahko starši preverite nove uvrstitve. Zapolnjevanje prostih mest v vrtcih še poteka, mesta za otroke prvih starostnih skupin so v večji meri sicer že zapolnjena, nekaj prostih mest je še za otroke drugih starostnih skupin, starše katerih vrtci pozivajo skladno s Centralnim čakalnim seznamom.

.

“>V soboto, 18. avgusta 2018, se je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi na Slopeh udeležil proslave in počastitve krajevnega praznika Krajevne skupnosti Motnik in Krajevne skupnosti Špitalič. Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril kot slavnostni govornik, pozdravne besede pa je v imenu organizatorjev namenil tudi predsednik krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Motnik-Špitalič Jože Keršič skupaj s predsednikoma obeh krajevnih skupnosti Marjanom Semprimožnikom in Markom Drolcem.

Avgusta 1943 so iz območje Motnika in Špitaliča v koncentracijsko taborišče Dachau izgnali približno 30 ljudi in večina od njih se ni vrnila. Obe krajevni skupnosti zato v avgustu obeležujeta krajevni praznik.

Oglasno sporočilo