TeDni(K) Občine Kamnik (17.9.2018)

0
1495

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev Glavnega trga

Gradnja na Glavnem trgu se nadaljuje in poteka po predvidenem terminskem planu. Izvajalec Komunalno podjetje Kamnik, d. d. izvaja zasip območja, kjer so se izvajala arheološka izkopavanja in raziskave.

Protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici

Protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici se izvajajo po terminskem planu. Izvajalec Hidrotehnik, d. d. skupaj s podizvajalcem Euronep eko izvaja sanacijo poškodovanih brežin in zidov ob strugi ter pragov v strugi.

Sanacija plazu v Košišah

Sanacija plazu Košišah je v celoti uspešno zaključena in s tem je zagotovljena ustrezna varnost pred plazovitim pobočjem nad stanovanjskim objektom.

Obnova kuhinje na Starem gradu

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma  s pogodbenimi določili. V preteklem tednu so bila opravljena, in sicer: odstranjevanje parketa, demontaža klopi, postavitev konstrukcije za knauf obloge, instalacije elektrike in vodovoda, izvedba estrihov, vgradnja novih PVC oken, polaganje keramike v sanitarijah ter dobava in vgradnja prezračevalnih naprav.

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Od konca avgusta do 3. 10. 2018 do 13. ure je odprt Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za naslednje ukrepe:

 • pospeševanje zaposlovanja,
 • subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru,
 • sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah.

Pomoč za pospeševanje se dodeli za odpiranje novih delovnih mest, za samozaposlitev in za zaposlovanje mladih. Zaposlitev oziroma samozaposlitev mora datirati v obdobju od zadnjega razpisa, t.j. od 23. 4. 2018 do zaključka aktualnega razpisa, t.j. do 3. 10. 2018 do 13. ure.

Pomoč z naslova subvencioniranja najemnin v starem mestnem jedru se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo znotraj širšega območja starega mestnega jedra. Predmet sofinanciranja so najemnine v obdobju zadnjih dvanajst mesecev, od 6.10.2017 dalje do zaključka aktualnega razpisa. Do sofinanciranja niso upravičena podjetja, ki imajo v najemu poslovne prostore za opravljanje gostinske dejavnosti. V okviru ukrepa za sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah se pomoč dodeli podjetju, ki se je v obdobju od 6. 10. 2017 do zaključka aktualnega razpisa bodisi prvič ali ponovno udeležilo sejma ali razstave, pri čemer se sofinancira stroške najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.

Zainteresirane vabimo, da si vsebino razpisa s prijavnimi obrazci ogledate TUKAJ

Oddelek za družbene dejavnosti

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi si je v petek, 14. septembra 2018, skupaj z ravnateljem Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafkom Lahom in predsednikom Krajevne skupnosti Tunjice Matjažem Sedušakom ogledal športno igrišče pri Podružnični šoli Tunjice. Za potrebe šole in potrebe rekreacije krajanov Tunjic je ravnatelj uradno predal v uporabo 2 nogometna gola.

.

“>Ob tej priložnosti je predsednik Krajevne skupnosti Tunjice Matjaž Sedušak predstavil športno igrišče in spregovoril o tem, kako so v preteklosti številne krajanke in krajani redno in z veseljem sodelovali pri gradnji in posodabljanju igrišča.

.

“>V imenu Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik je ravnatelj Rafko Lah povedal, da so v času letošnjih počitnic ugotovili, da se na zunanji površini nahaja nevaren gol. Šola se je zato, kot upravljalec igrišča, odločila, da zaradi varnosti otrok Podružnične šole Tunjice ter na željo krajank in krajanov po novih nogometnih golih, v znak dobre volje in nadejanja dobrega sodelovanja, namenijo sredstva za nakup dveh nogometnih golov.

.

“>Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi pa je ob tej priložnosti med drugim povedal: »Prav je, da sta krajevna skupnost in šola stopili skupaj, da ste se dogovorili in je šola pristopila k nakupu novih golov. S tem je šola izboljšala pogoje za svoje učence in seveda tudi za tiste, ki igrišče uporabljajo v popoldanskem času. Naj bodo novi goli simbol sodelovanja krajank in krajanov s šolo. Športnim navdušencem pa želim obilo užitkov na igrišču, čim več zadetkov v nasprotnikovem golu in naj vaša rekreacija mine s čim manj poškodbami.«

Spominsko obeležje NOB v Zgornjih Stranjah

.

“>V četrtek, 13. 9. 2018, je bil izvršen prevzem opravljenih del, izvedenih na spominskem obeležju NOB v Zgornjih Stranjah (kamnoseško restavratorska dela na obeležju s  čiščenjem in obnovo črk, obnova stopnic in tlaka okoli obeliska ter ureditev okolice obeležja). Dela so bila izvedena v skladu s strokovnimi izhodišči restavratorske stroke in navodili odgovorne konservatorke Renate Pamić iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.

Samostan Mekinje

V samostanu Mekinje, v okviru projekta Preobrazba, zaključujemo z obnovitvenimi deli v delu pritličja. Dela v veliki samostanski dvorani so se po odkritju poslikav, ki so bila odkrita po opravljenih sondiranjih – zahteva ZVKD Kranj, nekoliko upočasnila, vendar je sedaj obnova že skoraj končana, primopredaja pa bo predvidoma opravljena v tem tednu. S sanacijo bomo v Mekinjskem samostanu pridobili nove površine za organizacijo kulturnih in drugih prireditev, izvedbo predavanj in podobno. 

V soboto, 15. septembra 2018, se je s prireditvijo v Samostanu Mekinje začel medobčinski projekt “Branje je iskanje”. Družine so se lahko vpisale in pridobile tudi prvi žig. Gre za projekt, ki ga pripravljajo v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik skupaj s komendsko in kamniškimi osnovnimi šolami ter nekaterimi drugimi organizacijami. Z letošnjim šolskim letom poteka druga sezona tega projekta, katerega namen je spodbujanje bralne kulture in pismenosti, ter v povezovanju različnih organizacij v lokalni skupnosti. V šolskem letu 2017/2018 se je projektu pridružilo preko 200 družin, ki so pridobivali žige z branjem knjig, obiskovanjem dogodkov in izletniških lokacij v občinah Kamnik in Komenda. Otroci in odrasli so lahko prebirali knjige po lastnem izboru, nemalokrat je bilo število prebranih knjig višje od zahtevanih za uspešen zaključek bralne značke. Slednjo je uspešno zaključilo več kot 50 družin. V soboto je bil gost priljubljeni mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, družine pa so sodelovale na dvorišču samostana na različnih delavnicah, v bralnih kotičkih in tudi plesu s plesno šolo Šin Šin.

Podružnična šola Zgornji Tuhinj

V Podružnični šoli Zgornji Tuhinj se dela pri prenovi šolske stavbe intenzivno nadaljujejo. Po odkritju strehe se je zaradi neugodnih vremenskih razmer izvedba talne plošče in venca v novi mansardi nekoliko zavlekla, zaradi tega je bilo onemogočeno tudi prekrivanje strehe. Sedaj je objekt že prekrit, intenzivno pa se nadaljuje z ostalimi gradbenimi in obrtniškimi deli. Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu oktobru.

Osnovna šola Marije Vere

Na Osnovni šoli Marije Vere je bil opravljen kvalitativni pregled del (tribune s požarnimi vrati), kjer so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti. Izvajalec je bil pozvan k odpravi le-teh.

Rreogrganizacija Centrov za socialno delo

S 1. 10. 2018 bo ustanovljenih 16 novih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 centrov za socialno delo. Spojitev več centrov za socialno delo v večji center za socialno delo, ki bo krajevno pristojen na območju celotnega območja, bo omogočila kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile. Novoustanovljeni centri za socialno delo se bodo v pravnem prometu šteli kot univerzalni pravni nasledniki spojenih centrov za socialno delo, zato bodo z dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo v sodni register prevzeli delo od centrov za socialno delo, ki se bodo spojili, vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti.

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva pa se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo. Centre za socialno delo bodo vodili direktorji, enote centrov za socialno delo pa pomočniki direktorjev.

Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. Centri za socialno delo po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji.

Sprememba organizacijske strukture je med drugim tudi podlaga za poenotenje dela in prinaša skupno strokovno službo, v okviru katere bodo na voljo vsem enotam in posledično uporabnikom strokovni delavci različnih profilov  s specifičnimi znanji (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd).

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava. Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.

Center za socialno delo Kamnik je pripravil seznam novosti za občane pri vlaganju vlog za letne pravice v letu 2018. Več informacij si lahko preberete TUKAJ.    

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, mnenj k projektni dokumentaciji,ter vlog za izdajo projektnih pogojev. Na Oddelku opažamo, da se je v preteklih tednih bistveno povečalo število vlog za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov.

V preteklem tednu smo s strani Upravne enote dobili Sklep o potrditvi elaborata idejne zasnove, Sklep o potrditvi elaborata obstoječega stanja ter Sklep o potrditvi elaborata vrednotenja za komasacijo Drnovo.

V preteklem tednu smo imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

V preteklem tednu smo izdelali tudi več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo, oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov občina@kamnik.si na obrazcu: LINK http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Zaznali smo povečano število strank, kar je v veliki meri posledica sprejetja novega gradbenega zakona – v nadaljnjem besedilu GZ (Ur. l. RS št. 61/2017), ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Za izvajanje GZ sta pomembna Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UR. l. RS št. 36/2018) ter Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/2018), sprejeta sta bila v mesecu maju 2018 in vstopila v veljavo s 1. 6. 2018. Novi gradbeni zakon predvideva, da bo do 2021 vzpostavljena popolna digitalizacija vseh faz postopka pridobivanja projektnih pogojev, mnenj in soglasij, gradbenih dovoljen in uporabnih dovoljena, ter drugo. V ta namen so v zgoraj navedenem pravilniku že predvideni obrazci za vloge za posamezno fazo, predpisana pa je tudi obvezna vsebina projektne dokumentacije za vsako fazo postopka. Vsi obrazci in podzakonski predpisi so dosegljivi tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Z novim Gradbenim zakonom so bile uvedene tudi nekatere spremembe, ki jih navajamo v nadaljevanju:

 • Prva sprememba so projektni pogoji z vsebino povzetka urbanističnih meril in pogojev iz Občinskega prostorskega načrta – OPN ali Občinskim podrobnim prostorskim izvedbenim načrtom – OPPN, ki se pripravi za vsak poseg graditve v prostor, tako za rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta na območju, kjer je predvideno soglasje, odstranitev objekta, za gradnjo enostavnega objekte, nezahtevnega, manj zahtevnega, za spremembo namembnosti ali za gradnjo zahtevnega objekta (Obrazec Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev).
 • Druga sprememba so soglasja za poseg v prostor oziroma mnenja o skladnosti projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljena z urbanističnimi določili OPN, oziroma OPPN (Obrazec Zahteva za izdajo mnenja):
  • soglasja na projekt o skladnosti projektne dokumentacije z urbanističnimi merili in pogoji v primeru, ko gre za spremembo namembnosti ali gradnjo enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje,
  • mnenje na projekt o skladnosti enostavne projektne dokumentacije z urbanističnimi merili in pogoji v primeru nameravane gradnje enostavnega objekta in
  • mnenje na projektno dokumentacijo – DGD za pridobite gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Oddelek za razvoj in investicije

Regijska štipendijska shema

Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije je objavila Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Navodila za oddajo vloge z vsemi potrebnimi obrazci in prilogami so objavljena na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 2018/2019.  Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge). Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 3. 9. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2019. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu: sabina.kos@rralur.si ali na telefonski številki: 01 306 19 04.

Ukrepi trajnostne mobilnosti

Na tretji rok javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo smo kandidirali s projektom »CPS ukrepi – kolesarska in peš infrastruktura: Odsek Steletova«. Projekt vključuje štiri ukrepe, in sicer:

1. Pločnik za pešce ob Steletovi: gre za vzpostavitev manjkajočega pločnika ob parkiriščih v dolžini 240 metrov, z namenom, da uredimo manjkajoči del kolesarske in peš povezave (nov drevored);

2. Prehodi za pešce čez Steletovo (3 prehodi): vzpostavitev varnih prehodov čez Steletovo cesto na območju parkirišč in pri Mercatorju, skupaj z umirjanjem prometa;

3. Kolesarska povezava po Steletovi cesti, od križišča s Kovinarsko na severu do trgovskega centra Mercator na jugu: vzpostavitev varne kolesarske povezave (sharrow) v eni smeri v dolžini 650 metrov, saj za samostojno kolesarsko pot  ni prostora;

4. Prečna povezava Steletova – Ljubljanska s klančino za invalide: prečna peš povezava namenjena starejšim s klančino v skupni dolžini 81 metrov, ki premošča zaradi višinske razlike neprehoden odsek med obema vzporednima cestama in s tem izboljšuje prehodnost prostora.

Projekt bo izboljšal varnost kolesarskih povezav skozi območje, predvsem pa se bo izboljšala varnost v prometu za lokalne prebivalce blokovskih naselij ob Zikovi (predvsem varne šolske poti) in boljša povezanost območja s preostalim delom mesta. 

Celotna vrednost projekta znaša 285.496 evrov, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 185.636 evrov.

Festival pitne vode v Kamniški Bistrici

.

“>V petek, 7. septembra 2018, je pri Planinskem domu v Kamniški Bistrici potekal Festival pitne vode. Festival se je izvajal v okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp (KSA), ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

.

“>Obiskovalci so lahko poskušali vodo iz 9. različnih virov in jo primerjali med seboj. Na razpolago je bila voda iz izvira Kamniške Bistrice, Malega izvirka, Kraljevega studenca, Živa voda iz Zdravilnega gaja Tunjice, voda iz Snovika, voda 902 iz Črnivca, voda iz vodovodnega omrežja Kamnik in vodovoda Kopišče ter filtrirana voda. Zanimivo, da večina ljudi zaznava razlike med posameznimi vodami in po zbranih anketah je bila obiskovalcem najbolj všeč voda iz Malega izvirka. Tudi poglobljene kemijske, fizikalne in biološke analize izvirov na celotnem območju Kamniško-Savinjskih Alp, ki jih izvaja Jamarski klub Kamnik, kažejo na to, da je voda tega območja izjemno kvalitetna.

Namen festivala je vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjati njeno kvaliteto. Pitje vode neposredno iz izvirov, strug, potokov, je globalno gledano velika redkost. Želimo, da prebivalce območja ozavestimo, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustit neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij.

4. srečanje deležnikov projekta CityWalk

Občina Kamnik v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in CIPRA Slovenija nadaljuje z aktivnostmi v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje, v katerem sodeluje kot pilotna občina. V četrtek, 20. septembra 2018, bo ob 17. uri v Samostanu Mekinje, Polčeva pot 10, Kamnik (parkirišče je na voljo pred Stadionom Prijateljstva v Mekinjah, Cankarjeva cesta 23A v Kamniku) potekalo 4. srečanje deležnikov projekta CityWalk, na katerem bosta splošna in strokovna javnost lahko prispevali k rešitvam trajnostne mobilnosti v Kamniku.

Predviden program srečanja:

 • kratka predstavitev projekta CityWalk (cilji, namen, partnerji, ključne aktivnosti, vloga Kamnika) in namen 4. srečanja skupine deležnikov,
 • predstavitve rezultatov anket,
 • predstavitev rezultatov intervjujev,
 • predstavitev osnutka pilotnih aktivnosti,
 • razprava ter predstavitev nadaljnjih projektnih aktivnosti.

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project na spletni povezavi fb.me/CityWalk.project

Vse zainteresirane občanke in občani vljudno vabljeni.

Oglasno sporočilo