Finančna sredstva za gradnjo Športne dvorane Mengeš zagotovljena

0
1732
Občina Mengeš je takoj, ko je pridobila povrnjen del založenih sredstev za medobčinski projekt »vodooskrbe«, začela s projektom gradnje nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš. Med prvimi aktivnostmi je bilo zagotovitev sredstev v Proračunu Občine Mengeš za leto 2017 in v Proračunu Občine Mengeš za leto 2018 ter v Načrtu razvojnih programov za leto 2019. Načrtovana dinamika aktivnosti se je zaradi vloge Civilne iniciative Mengeš spremenila, zato je bila glavnina sredstev z rebalansom prerazporejena v Načrte razvojnih programov za leti 2019 in 2020. Občina je v projekt športne dvorane vključila tudi vsa merila in pogoje za zagotovitev sredstev Eko sklada v višini 900.000 EUR.
.
V letu 2012 so bila rezervirana sredstva za športno dvorano založena za izvedbo medobčinskega projekta »vodooskrbe«
V letu 2012 je Občinski svet Občine Mengeš sprejel sklep, da se sredstva rezervirana za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš prerazporedi na medobčinski projekt »vodooskrbe«. Sredstva, ki so bila založena za izgradnjo vodovodnega sistema, kanalizacijskega sistema »severni Mengeš« in nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik, so bila v večji meri vrnjena konec leta 2016.
.
Konec leta 2016, ob vrnitvi večjega dela založenih sredstev, sestavljena finančna konstrukcija za gradnjo Športne dvorane Mengeš
V letu 2016 se je občina posvetovala s pristojnim ministrstvom glede sestave prihodnjih proračunov in rezervacije potrebnih sredstev za izgradnjo športne dvorane. Na predlog pristojne službe na Ministrstvu za finance so se sredstva razporedila v Proračun za leto 2017 in Proračun za leto 2018 ter v Načrt razvojnih programov za leto 2019. Proračun Občine Mengeš za leto 2017 in Proračun Občine Mengeš za leto 2018 je na januarski seji leta 2017 potrdil tudi Občinski svet Občine Mengeš.
.
Zaradi spremenjene dinamika aktivnosti rebalans Proračuna Občine Mengeš za leto 2018
V procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja za nizkoenergijsko večnamensko Športno dvorano Mengeš je prišlo, zaradi vloge Civilne iniciative Mengeš, do zamika načrtovanih aktivnostih. Ker se dinamika gradnje ni začela po predvidenem planu, je bilo potrebno glavnino namenjenih sredstev za gradnjo dvorane prerazporediti v Načrte razvojnih programov za leto 2019 in 2020.
.
Finančna konstrukcija bo znana po končani izbiri izvajalca gradnje Športne dvorane Mengeš

Občina Mengeš ima za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš na posebnem bančnem računu pri poslovni banki  deponiranih 2.000.000 EUR. Do konca leta 2018 bo predvidoma prejela še cca 1.000.000 EUR kohezijskih sredstev, ki so tudi v celoti namenjena tej investiciji. Dodatna sredstva za gradnjo je občina pridobila na razpisu Eko sklada (pogodba z Eko skladom je v podpisu), ko je v projekt vključila merila in pogoje razpisa za pridobitev skoraj 900.000 EUR nepovratnih sredstev. V primeru, da bo za gradnjo potrebovala dodatna sredstva, bo občina sredstva pridobila z najemom kredita. Občina Mengeš je ena izmed 16 slovenskih občin, ki ni zadolžena, zato pri najemu kredita ne pričakuje zapletov.
.
Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo