26. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2142

10.10. 2018 je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 26. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 in Sklep o soglasju k sklenitvi poravnave v zvezi z zemljišči na Žalah.

.

“>Prisotnih 23 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 25. seje Občinskega sveta , Zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta in Zapisnik 7. dopisne seje Občinskega sveta. Sledil je predlog razširitve dnevnega reda s točko Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik.

.

“>V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karla Urh dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 31. seji, 10. 9. 2018, obravnavala odstopno izjavo članice Sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ter podani predlog za nadomestnega člana. Skladno z 12. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« je Komisija oblikovala predlog sklepa za obravnavo in sprejem na 26. seji Občinskega sveta Občine Kamnik.« Svetnice in svetniki pa so nato za predstavnika ustanovitelja v Svetu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik potrdili Boštjana Resnika.

Na Vprašanja in pobude je svetnici Lari Jemec (Lista Marjana Šarca) odgovorila višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar.

.

“>Sledil je sprejem soglasja k Statutu Javnega zavoda Mekinjski samostan, ki so ga članice in člani občinskega sveta sprejeli z 22 glasovi za.

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in podarila, da želimo s predlagano dopolnitvijo sklepa doseči večjo vključenost otrok v vzgojno-izobraževalni proces, tako da program prilagodimo potrebam staršev v skladu z veljavno zakonodajo in zapolnimo prosta mesta v poldnevnem oddelku. Svetnice in svetniki pa so sklep potrdili z 22 glasovi za. 

.

“>Po skrajšanem postopku je bil v peti točki današnje seje z 21 glasovi za sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018. Ob tem je pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Občine Kamnik mag. Matjaž Srša dejal: »V spremembah in dopolnitvah odloka so predlagane naslednje sanacije plazovitih območij sanacija podora skal v Podstudencu (do 125.000 evrov). V letu 2014 se je v kraju Podstudenec zgodil podor skal, ki je neposredno ogrožal varnost ljudi, stanovanjskih objektov in državno cesto. Izveden je bil začasni nasip, izvedene raziskave na terenu ter projektna dokumentacija. Za trajno rešitev je potrebno izvesti lovilne podajne ograje, ki bodo sposobne zadržati vse skale in kamenje na tem območju. Sanacija zajema namestitev lovilno podajne ograje v dolžini 70 metrov in višini 4 metre, ki predstavlja II. fazo izvedbe. Sam projekt predvideva III. faze izvedbe oziroma 3 lokacije namestitve lovilno podajnih ograj na tem območju. Na Portalu javnih naročil je bil v mesecu marcu letos objavljen razpis za sanacijo podora skal v Podstudencu, katerega pogodbena vrednost je znašala 99.690,47 evrov z DDV, pri čemer je bilo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za izvedbo gradbenega nadzora, varnostni načrt, koordinacijo varnostnega inženirja ter delno odstranitev začasnega obrambnega nasipa iz leta 2014, kar skupaj znaša 125.000 evrov z DDV. Druga sprememba pa je sanacija plazu Košiše 5 (do 45.000 evrov). Občino Kamnik je 29. maja zajelo močno neurje s padavinami, ki je povzročilo večji plaz nad stanovanjsko hišo Košiše 5. Plaz je neposredno ogrožal stanovanjski objekt. V času intervencije je bil s strani Civilne zaščite Občine Kamnik izrečen začasni ukrep evakuacije stanovalcev, s ciljem, da se zaščiti njihovo življenje ter premoženje. Na kraju se je takoj pričelo odstranjevanje plazečega materiala in poškodovanega nadstreška objekta. Sočasno z intervencijo so se izvajale terenske raziskave plazovitega pobočja, terenski ogledi geomehanika in projektiranje sanacijskega ukrepa. Občinska uprava je izvedla postopek zbiranja ponudb, ter izbranemu izvajalcu izdala naročilnico za sanacijo plazu v vrednosti 21.180,27 evrov z DDV, pri čemer je bilo potrebno zagotoviti še sredstva za izvedbo gradbenega nadzora, varnostni načrt, koordinacijo varnostnega inženirja, projektno dokumentacijo PZI, strokovni ogled geomehanika ter intervencijska dela, kar skupaj znaša 45.000 evrov z DDV.«

.

“>Z 19 glasovi za je bil v nadaljevanju po skrajšanem postopku sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, ki ga je predstavila pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos ter med drugim dejala: »V predlogu rebalansa III. za leto 2018  je skupno razpoložljivih sredstev 29.328.665 evrov (prejemki so predlagani v višini 26.784.837 evrov in prenos sredstev iz leta 2017 znaša 2.543.828 evrov). Izdatki so ocenjeni v višini 29.328.665 evrov in so za 6.773.764 evrov oziroma 18,8 odstotkov nižji kot v sprejetem proračunu za leto 2018 (to je od rebalansa proračuna, ki ga je sprejel občinski svet na 25. seji, dne 6. 6. 2018). Predlagani rebalans je nižji predvsem zaradi izločitve najema kredita v višini 6.650.000 evrov.« Nato je sledil še sprejem Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018.

.

“>Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018, št. 2 je predstavila direktorica občinske uprave Maja Sušnik, ki je med drugim povedala: »Občina Kamnik se že nekaj let dogovarja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) o odkupu poslovnih prostorov na naslovu Ljubljanska 1 v Kamniku in so v lasti ZZZS. Občina bi te prostore namenila za opravljanje dejavnosti Glasbene šole Kamnik, ki ima že sedaj del teh prostorov v najemu. Ker se glasbena šola že vrsto let srečuje s pomanjkanjem primernih prostorov, bi ji z realizacijo predlaganega odkupa zagotovili primerne pogoje za njeno nemoteno in kvalitetno delovaje. Del objekta je že v tem trenutku v lasti Občine Kamnik (vzpostavljena je namreč etažna lastnina). Objekt, v katerem se prostori, ki so predmet morebitnega nakupa, nahajajo, je bil zgrajen v letu 1962 in je ves čas v funkciji, tako da je redno vzdrževan. Trenutno Glasbena šola v njem že izvaja svojo dejavnost, ga bo pa potrebno v prihodnosti verjetno obnoviti (vsaj zvočno izolirati), da bo zadoščal in izpolnjeval sodobne normative za izvajanje glasbenega pouka. Ker stroški uporabe in najema prostorov za izvajanje pouka glasbene šole občino stanejo letno približno 30.000 evrov, bi bil nakup prostorov tudi ekonomsko upravičen.«

Sklep o soglasju k sklenitvi poravnave v zvezi z zemljišči na Žalah pa je bil nato sprejet s 17 glasovi za in 1 proti. Direktorica občinske uprave Maja Sušnik je v tej točki med drugim poudarila: »Zakon o denacionalizaciji v svojem 69. členu izrecno navaja, da lahko upravičenci in zavezanci med postopkom pred organom prve stopnje vsak čas sklenejo poravnavo o premoženju, ki je predmet denacionalizacije. Poravnava lahko obsega vse premoženje denacionalizacije ali njegov del. Organ prve stopnje lahko opozori stranke v postopku na možnost poravnave in jim pomaga, da se poravnajo. Poravnava ne sme biti v nasprotju s prisilnimi določbami zakona. Poravnava je sklenjena, ko stranke prečitajo zapisnik o poravnavi in ga podpišejo. Organ prve stopnje vključi poravnavo v odločbo o denacionalizaciji. Tako je bil med strankama že usklajen sporazum, na osnovi katerega bi Občina Kamnik dokončno ostala lastnica preostalih zemljišč na območju kamniških Žal (glede katerih je denacionalizacijski postopek še v teku), kot nadomestilo pa bi Agrarni skupnosti Meščanska korporacija Kamnik izplačala znesek v višini 141.000 evrov. Gre za zemljišča v skupni velikost približno 21.466 m2, katerih vrednost po GURS znaša približno 132.000 evrov. Če pustimo ob strani dejstvo, da je namembnost zemljišč različna, bi torej občina za omenjena zemljišča plačala približno 6,6 EUR/m2 nadomestila,« in dodala: »Upoštevajoč dejstvo, da zgoraj navedena zemljišča Občina Kamnik nujno potrebuje, saj se nahajajo v območju, za katerega je uveljavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja K5, K16 Žale (Ur. list RS, št. 117/2003), iz katerega izhaja, da je omenjeno območje namenjeno razširitvi osrednjega mestnega pokopališča ter parkovni ureditvi, sta se upravičenka in zavezanka dogovorili, da gre v konkretnem primeru slediti javnemu interesu. Zemljišča naj ostanejo v lasti Občine Kamnik, AS MKK pa naj s strani zavezanke prejme določen denarni znesek kot nadomestilo za vse obveznosti, ki jih ima, ali bi jih lahko imela do druge pogodbene stranke na podlagi določb ZPVAS in ZDen,« nato pa še dejala: »V konkretnem sporazumu sta se tako stranki (kot navedeno) dogovorili, da Občina Kamnik ostane (v celoti) lastnica zgoraj navedenih zemljišč, »v zameno« pa upravičenki plača znesek v višini 141.000 evrov. Stranki sta se dogovorili še, da v zvezi z zemljišči, ki so predmet sporazuma, druga zoper drugo nimata nikakršnih odškodninskih ali drugačnih zahtevkov več, in se takšnim zahtevkom tudi izrecno in nepreklicno odpovedujeta. Odpoved velja tudi za morebitne pravne naslednike ter za morebitne odškodninske zahtevke glede navedenih zemljišč po končanem postopku denacionalizacije. Z realizacijo sporazuma je dokončno in v celoti zadoščeno vsem zahtevkom, ki jih v zvezi z vračilom premoženjskih pravic lahko uveljavlja AS MKK na podlagi določb ZPVAS in ZDen, glede premoženja, ki je predmet sporazuma, zato iz tega naslova ne bo vlagala nobenih dodatnih zahtevkov. To torej pomeni tudi, da AS MKK zoper občino (ter državo oziroma SDH) ne bo vložila nikakršnih odškodninskih zahtevkov (ne glede nemožnosti uporabe, ne glede česa drugega).« S sprejetjem Sklepa so članice in člani Občinskega sveta dali soglasje k sklenitvi sporazuma oziroma poravnave v postopku denacionalizacije zemljišč na območju kamniških Žal, ki se vodi pri Upravni enoti Kamnik na zahtevo Agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik.  

.

“>V drugi obravnavi je bil z 19 glasovi za sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA-133 Novi trg ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek dejala: »Investitorji – posamezni lastniki zemljišč želijo na območju obdelave urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture. Območje je v naravi v pretežni meri že pozidano na osnovi predhodno veljavnega PUP-a, komunalna infrastruktura severnega dela območja je že izvedena in je v uporabi. V južnem delu območja se predvidi nova dostopna cesta, ki se naveže na Palovško cesto.«

Sledila je enajsta točka dnevnega reda, v kateri je bil v prvi obravnavi predstavljen Predlog Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako VK-10, pri tem pa je vodja Oddelka za okolje in prostor mag. Marija Tadeja Ježek dejala: »Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako VK-10 obsega tekstualni del (opredelijo se velikosti objektov, umestitev objektov in gospodarske javne infrastrukture v prostor, opredeli se oblikovanje objektov) in grafični del (grafični prikaz umestitve v prostor, vključno s prikazom predvidene gospodarske javne infrastrukture in ostalo potrebno vsebino v skladu z zakonodajo. Postopek OPPN z oznako VK-10 se izvede skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju. V postopek priprave OPPN z oznako VK-10 so vključeni nosilci urejanja prostora, opredeljeni v sklepu o začetku postopka priprave OPPN (Uradni list RS, št. 70/17). Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23. 3. 2018 izdalo Odločbo, da za OPPN z oznako VK-10 ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.«

.

“>V prvi obravnavi je bil potrjen Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek: »Območje predmetnega OPPN zajema naselje Oševek. Na zahodnem robu obstoječega naselja, ki je pretežno sestavljeno iz stanovanjskih objektov, je pas nepozidanih stavbnih zemljišč, za katera je treba izdelati pogoje za graditev objektov ter dograditev potrebne komunalne in prometne infrastrukture. Na podlagi določil OPN je treba za območje OPPN z oznako OŠ-01 izdelati OPPN. Na obravnavanem območju je predvidena novogradnja 31 enostanovanjskih hiš in 3 dvojčkov s pripadajočimi zunanjimi ureditvami. Za dostop do novih objektov so načrtovane nove prometne površine in komunalna ureditev je dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek in predstavila še zadnjo točko današnje seje ter ob obrazložitvi prve obravnave Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del dejala: »Območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN (LN) se nahaja v neposredni bližini in zahodno od proizvodnega kompleksa Titan v Kamniku. S spremembo Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) se je spremenila raba površin v območju pobude. S tem je nastala potreba po spremembi ZN (LN) z dopustitvijo gradnje objektov na območju opredeljen kot SS – Območja stanovanjskih površin in priključevanje na obstoječe infrastrukturno omrežje. S spremembami in dopolnitvami je skladno z OPN predvidena postavitev plinovodnega omrežja z merilno-regulacijsko postajo za zagotavljanje oskrbe prebivalcev Kamnika z zemeljskim plinom, ter gradnja poslovnega objekta z zelenim parkiriščem. Spremembi se nahajata na dveh med seboj ločenih lokacijah.«

S tem je bila zaključena tudi zadnja seja Občinskega sveta za mandatno obdobje 2014–2018. Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi se je ob zaključku zahvalil vsem svetnicam in svetnikom za sodelovanje v 4-letnem mandatu, obenem pa je izrazil zahvalo tudi občinski upravi, ki je v vsem tem času tvorno sodelovala z Občinskim svetom Občine Kamnik.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here