TeDni(K) Občine Kamnik (15.10.2018)

0
1720

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Ureditev Glavnega trga

.

“>V tem tednu sta bili izvedeni obe fazi betoniranja Glavnega trga skladno s projektom. Ugodne vremenske razmere omogočajo dobro nego betona, ki je ključnega pomena za trajnost izdelka. Ko bo trdnost betona ustrezna, bo sledilo štokanje. Dela pa potekajo skladno s terminskim planom.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Pretekli teden je potekal sestanek v zvezi z izgradnjo nove šole Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Projektant Primož Hočevar je podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana Igorju Žavbiju, ravnatelju šole Rafku Lahu ter ostalim prisotnim predstavil končne načrte za izgradnjo šole in tudi zunanjo ureditev.

.

“>Načrti so sedaj v celoti usklajeni. V izdelavi je tudi Investicijski program, ki predstavlja podroben opis ciljev in vsega potrebnega za njihovo doseganje ter podlaga za začetek izvedbene faze projekta. Prav tako je v teku postopek za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Kamnik. V kolikor bo vse potekalo brez zapletov, bi z gradnjo šole lahko pričeli predvidoma spomladi prihodnje leto.

Dela na Podružnični šoli Zgornji Tuhinj se nadaljujejo. V tem tednu bo predvidoma tudi začel z vzdrževalnimi deli izbrani izvajalec del na igrišču ob Podružnični šoli Zgornji Tuhinj.

Izbrani izvajalec del je začel s pripravljalnimi deli za postavitev ograje okoli igrišča v Mekinjah. Dela se izvajajo skladno s pogoji odgovorne konservatorke Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj.

S strani Rdečega križa Kamnik smo prejeli poročilo o izvedbi socialnih letovanj na Debelem rtiču v tem letu, katerega se je udeležilo 35 otrok iz kamniške občine. V ta namen je Občina Kamnik prispevala sredstva v višini dobrih 5.300 evor.

Septembra 2014 je bil podpisan dogovor o pravicah in obveznostih nosilke certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2014- 2018, ki so ga sklenili Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja v okviru programa Mladim prijazna občina. Na podlagi vložene vloge na Javni poziv za podaljšanje veljavnosti tega certifikata je Občina Kamnik prejela 8. oktobra 2018 sklep o izboru upravičencev do podaljšanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2018 do 2022. V sklepu so v skladu s Pravili o kriterij in načinu podaljšanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina poudarjena prednostna področja, na podlagi katerih je bil sprejet ta sklep, in sicer: načrtno obravnavanje področja mladine;  participacija, organiziranje, informiranje, zaposlovanje in izobraževanje mladih; stanovanjska politika ter skupni projekti mladih in Občine na ravni politik za mlade.

V četrtek, 18. oktobra 2018, bo ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra Kamnik, Fužine 10, v izvedbi DrogArta potekalo predavanje KAKO SE Z NAJSTNIKOM POGOVARJATI O DROGAH? Mladi se v današnji družbi srečujejo z veliko izbirami. Te so povezane z odločitvami, s prevzemanjem odgovornosti, kar prinaša s seboj veliko avtonomije, a hkrati tudi stresa. Pri iskanju svojega prostora pa mladi tudi eksperimentirajo – na vseh področjih življenja, med katere spada tudi uporaba alkohola in drugih drog. Ob tem igrajo pomembno vlogo tudi starši, ki pogosto ne vedo, kako reagirati ob pojavu eksperimentiranja z alkoholom ali drugimi drogami. Kako se z mladimi pogovarjati o tem in kakšni so možni odzivi, bomo skupaj odkrivali na predavanju Kako se z najstnikom pogovarjati o drogah? Projekt se financira v okviru proračunske postavke LAS – preprečevanje različnih oblik zasvojenosti.

V. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger se je skupaj z vodjo sektorja turizem Nino Irt udeležil osrednjega strokovnega srečanja na področju turizma Dnevov slovenskega turizma, kjer je bilo govora predvsem o novi kampanji Slovenske turistične organizacije ter digitalizaciji turizma. Na srečanju je pobudnik, dolgoletni direktor in danes prokurist Term Snovik Ivan Hribar prejel priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma, produkt Term Snovik – Kneippova bosonoga pot – pa je prejela nagrado za najboljšo tematsko pot po oceni Turistične zveze Slovenije. Dr. Tomaž Simetinger in Nina Irt sta Ivanu Hribarju ter ekipi Term Snovik iskreno čestitala za dobljena priznanja.

Zaključil se je javni poziv Barvita jesen, ki je bil namenjen subvencioniranju dogodkov v mestnem središču. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo v sodelovanju z Občino Kamnik oktobra in novembra subvencioniral 30 enodnevnih ter 8 večdnevnih dogodkov, ki jih bo ločeno organiziralo 13 ponudnikov v mestnem središču.

V Domu kulture Kamnik so zelo uspešno začeli z abonmajsko sezono 2018/19. Potem ko je bila predstava Realist kot prva predstava v okviru Maistrovega abonmaja zelo dobro sprejeta pri obiskovalcih, je prva predstava novega abonmaja Kam’na’smeh, ki bo jutri, 16. oktobra, ob 19.30 uri, za zunanje obiskovalce že razprodana. Na voljo je samo še nekaj abonmajskih mest.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, mnenj k projektni dokumentaciji ter vlog za izdajo projektnih pogojev. Na Oddelku opažamo, da se je v preteklih tednih bistveno povečalo število vlog za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov.

V preteklem tednu smo zaznali povečano število strank, kar je v veliki meri posledica sprejetja novega gradbenega zakona – v nadaljnjem besedilu GZ (Ur. l. RS št. 61/2017), ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Za izvajanje GZ sta pomembna Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UR. l. RS št. 36/2018) ter Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/2018), sprejeta sta bila v mesecu maju 2018 in vstopila v veljavo s 1. 6. 2018. Novi gradbeni zakon predvideva, da bo do 2021 vzpostavljena popolna digitalizacija vseh faz postopka pridobivanja projektnih pogojev, mnenj in soglasij, gradbenih dovoljen in uporabnih dovoljena ter drugo. V ta namen so v zgoraj navedenem pravilniku že predvideni obrazci za vloge za posamezno fazo, predpisana pa je tudi obvezna vsebina projektne dokumentacije za vsako fazo postopka. Vsi obrazci in podzakonski predpisi so dosegljivi tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostorana Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,oddali zahtevek za odobritev sredstev za podukrep – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezavo z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju.

Oddelek za razvoj in investicije

Daljinska kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V torek, 9. 10. 2018, je na Občini Kamnik potekal koordinacijski sestanek sodelujočih občin projekta gradnje daljinske kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Usklajevali smo razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije.

Gorenjsko kolesarsko omrežje

Občina Kamnik sodeluje v regionalnem projektu priprave turističnega produkta »Gorenjsko kolesarsko omrežje«, v katerega je vključenih 24 gorenjskih občin. Določena je kolesarska trasa, ki bo označena in opremljena s kolesarsko infrastrukturo. Poseben poudarek projekt namenja ureditvi počivališč in opremljenosti počivališč s kolesarsko opremo za navadna in tudi električna kolesa. Kolesarska infrastruktura obsega polnilnice za električna kolesa, servisne stebričke in stojala za kolesa. Sočasno bomo izvajali tudi različne promocijske dogodke, med katerimi bo potekala tudi promocija trase. Regijski koordinator projekta je RAGOR – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, občine pa vsaka za svoj del pripravljajo potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis, saj se rok za prijavo izteče naslednji teden.  

Javna naročila

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti »Izgradnja hodnika za pešce Mekinje – Godič«. Le-ta je, po preteku zakonsko določenega roka, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda ponudniku Komunalnemu podjetju Kamnik, d. d.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here