Dodatek za delovno uspešnost direktorici Kulturnega doma Franca Bernika

1
3668

Na 29. seji OS Občine Domžale so občinske svetnice in svetniki sprejeli sklep, da je direktorica Kulturnega doma Franca Bernika, Cveta Zalokar, upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu dela za leto 2017, in sicer v višini ene in pol bruto plače direktorice na dan 1.1.2018. Poročevalka gradiva, ki ga je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval pred sejo, je bila Andreja Jarc Pogačnik, ki se je izločila iz glasovanja.

Svet zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale sestavljajo:
Andreja Jarc Pogačnik (predsednica)
Špela Kovič
Jože Vunšek
Alojz Stražar
Tina Kušar

Zanima nas, če so vsi direktorji javnih zavodov upravičeni do tega dodatka, ali je to politična odločitev le za konkretno osebo.

Odgovor občinske uprave:

O delovni uspešnosti iz naslova blaga in storitev na trgu za direktorja, ravnatelja in tajnika, skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju odloči organ, ki je pristojen za njihovo imenovanje, to je občinski svet. Ne gre za politično odločitev, saj je bil občinski svet vezan na določila omenjenega zakona, Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter v konkretnem primeru tudi na določila Pravilnika o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter medijev prav tako pa je bil predlog o določitvi višine dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico Kulturnega doma Franca Bernika podan s strani sveta zavoda omenjenega kulturnega doma.
V kolikor bi občinski svet prejel, skladno s predpisi utemeljen predlog drugih javnih zavodov, bi bila odločitev po naši oceni enaka.
Občina Domžale, Oddelek za družbene dejavnosti

____________________________________________________________________

Če občani z davkoplačevalskim denarjem v precejšnji meri subvencioniramo vstopnice za ogled filmov, bi zaradi prodaje le teh težko govorili o kakšni delovni uspešnosti, saj je obisk kino predstav prav katastrofalno slab. Tudi ostale prireditve so subvencionirane.

Glede na to, da so v svetu zavoda Kulturnega doma člani vladajoče aktualne politike, je odločitev nedvoumno politična.

Tudi izbira kandidatov za direktorje v vseh javnih občinskih zavodih je, kljub razpisom, vedno politična. Nekateri pravijo: “Samo fotografija v razpisu, že izbranega kandidata, je manjkala.”

Uredništvo

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here