TeDni(K) Občine Kamnik (5.11.2018)

0
1136

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na svoji spletni strani objavil zbirne podatke o zdravju občanov po posameznih občinah Zdravje v občinah 2018. Vsebine spletne aplikacije so namenjen vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občini ter državi. S podatki o zdravju v občini  želijo odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

Podatki so dosegljivi na tej povezavi: http://obcine.nijz.si/Default.aspx?leto=2018

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na Oddelku ugotavljamo, da številni investitorji še vedno ne upoštevajo določb Občinskega prostorskega načrta, ki določa delitev stavbnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije.

V preteklem tednu smo na Oddelku pripravljali gradivo za pridobivanje končnih mnenje k občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

Oddelek za razvoj in investicije

Zakon o financiranju občin

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta bila posredovana dva zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev na podlagi Zakona o financiranju občin, v skupni vrednosti 366.562,00 evrov. Nepovratna sredstva v višini 200.000 evrov bo Občina pridobila za projekt “Sanacija ceste Kranjska  – Podgorje”, 166.562 evrov pa za projekt “Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj”.

Festivali pitne vode

V petek, 26. oktobra 2018, je na Občini Kamnik potekal sestanek s predstavniki Zavoda Blejski vodni festival, z namenom prihodnjega sodelovanja. Združenje Kamniško Savinjske Alpe so povabili k sodelovanju na festivalu, ki ga bodo organizirali naslednje leto na Bledu.   

Oglasno sporočilo