Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter odgovori

0
5777

Občani smo v nabiralnik dobili informativni bilten Občine Domžale 2014-2018. Zanima nas strošek te edicije.

V zadnjih dvajsetih letih Občina Domžale na vsake štiri leta izvaja prakso informiranja javnosti o preteklem delu občinske uprave, v sodelovanju z Občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi, zavodi, podjetji in društvi. Občina Domžale je na podlagi ponudb, prejetih na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb za oddajo storitev oblikovanja in tiska Informativnega biltena Občine Domžale, izbrala ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno, ter z njim sklenila pogodbo. Predmet pogodbe je oblikovanje in tisk zadevne brošure, pogodbena vrednost pa znaša 14.119,12 evrov z vključenim DDV. Ob dejstvu, da je bilo natisnjenih 14.000 izvodov brošure, znaša cena enega izvoda približno 1,01 evra.

Urad župana Občine Domžale

Dodamo lahko še 6.000 EUR poštnine za vsa gospodinjstva v občini kar znese skupaj več, kot 20.000 EUR
Urednik

___________________________________________________________________

Prejeli smo odgovor občinske uprave na vprašanje bralca, ki ga zanima, kaj se bo zgodilo z odstranjeno, še ne tako staro avtobusno postajo.
Obveščamo vas, da stara nadstrešnica ni bila odstranjena. Zaradi novih dimenzij in načina izvedbe so bila odstranjena le stekla. Obstoječa konstrukcija se je nadgradila z novimi obrobami. Zamenjana in nadgrajena je bila streha, ker so se na samo streho namestili tudi solarni paneli. Za stara dotrajana stekla so bila odstranjena kot odpadek, za odvoz je poskrbel izbrani izvajalec del.
Urad župana Občine Domžale

___________________________________________________________________

Prejeli smo odgovor komandirja Policijske postaje Domžale o varnosti novega avtobusnega postajališče v centru Domžal. Vprašali smo, če je varna za pešce in kolesarje, ter, če je zakonsko ustrezno urejena?

Ocenjujemo, da je signalizacija skladna s Pravilnikom o kolesarskih površinah, UL 36/18.
Dejan Košir, komandir policijske postaje Domžale, višji policijski inšpektor II

____________________________________________________________________

Občane zanima, koliko kv. m stanovanj in poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem kompleksu SPB1, je v občinski lasti.
V poslovno stanovanjskem kompleksu SPB1 je 1117 kv.m poslovnih prostorov in 930 kv.m stanovanjskih prostorov, ki so v občinski lasti.
Urad župana Občine Domžale

_____________________________________________________________________

Na spletu je objavljen javni razpis za dve nadstrešnici na domžalske pokopališču.
Zanima nas, kako je Oddelek za investicije Občine Domžale izračunal ponujeno ceno v razpisu 260.497,76 EUR (z davkom 317.807,26 EUR) in če je potrebno že v razpisu navesti ceno. Občani zadnja leta opažajo, da so vsi razpisi narejeni z višjimi cenami kot so te običajno na trgu. Končni strošek za davkoplačevalce ni zato nikoli nižji od ponujene cene, je pa zaradi aneksov navadno celo višji.

Opis:
Kompleks sestavljata dve nadstrešnici, ki dopolnjujeta obstoječ objekt mrliških vežic. Umeščeni sta na osi, ki povezuje vežice s cerkvijo. Nudita zavetje pred padavinami in soncem udeležencem pogrebnih obredov.
Predvideni sta dve ločeni nadstrešnici. Ena ob obstoječem objektu, druga, večja pa v nadaljevanju, v sklopu peščenih površin proti severu. Nadstrešnici ohranjata odprtost pogledov proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje in senco. Višinsko sta usklajeni z obstoječim objektom. Prostora ne zamejujeta, ampak omogočata, da se širi tudi izven njunih meja. Bela, vitka konstrukcija je zamišljena kot čim manj moteča in opazna.
Objekt je temeljen z AB temeljno ploščo z obodnimi pasovnimi temelji. Predvidena je gradnja objekta v jekleni montažni izvedbi. Osnovni gradnik stebrno okvirne konstrukcije so pocinkani jekleni stebri in nosilci.

Odgovor :
V zadevnem primeru gre za javno naročilo male vrednosti, ki se objavi na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Eden izmed podatkov, ki se pri objavi na omenjenem portalu zahteva, je tudi ocenjena vrednost naročila.
Ocenjena vrednost investicije je opredeljena s projektantskim predračunom, ki je del izvedbene projektne dokumentacije.
Urad župan Občine Domžale

Mnenje Nadzornega odbora Občine Domžale
Za vsako izvedbo del se izvede razpis na katerem se izbere najugodnejšega ponudnika, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Z izborom najugodnejšega ponudnika je znana tudi cena za izvedbo del. Ta cena pa je na koncu lahko malenkostno drugačna od ponudbene v kolikor se pojavijo nepredvidena dela, ki z razpisno dokumentacijo niso bila zajeta.

__________________________________________________________________

Eno od mnenj Nadzornega odbora Občine Domžale ali vzorčni primer trošenja davkoplačevalskega denarja:


___________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v zasebni lasti
v mesecu oktobru 2018 (v EUR)

Druga plačila                                    43.530,95
BKS BANK AG                                 600.000,00
KPL d.o.o.                                      362.737,67
LAVACO d.o.o.                                267.117,15
ELICOM d.o.o.                                114.005,22
HNG d.o.o.                                       94.867,81
EIS Skočaj d.o.o.                              68.237,00
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.    60.283,49
FINMA d.o.o.                                     49.916,32
SUNLIFE d.o.o.                                  34.172,20
Francelj Učakar s.p.                           30.260,40
VOGRAD d.o.o.                                  29.075,67
G.V. d.o.o.                                        28.500,35
BTO-ZELNIK d.o.o.                            28.300,08
INTERFINANCE                                 24.196,58
Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here