TeDni(K) Občine Kamnik (19.11.2018)

0
1844

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

V preteklem tednu je potekalo asfaltiranje v Buču ter Lokah v Tuhinju. Izvajalec je pričel z deli v Srednji vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

.

“>Izvajalec del, KPK Kamnik d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je pričel z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

.

“>V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku. Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Srečanje s predstavniki pobratenega Trofaiacha

.

“>V ponedeljek, 12. 11. 2018, smo se predstavniki Občine Kamnik skupaj v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomažem Simetingerjem udeležili vsakoletnega srečanja s predstavniki pobratenega Trofaiacha. Srečanje je potekalo v avstrijskem Gamlitzu, tema sestanka pa je bila sodelovanje med občinama v prihodnjem letu. Občini bosta sodelovali zlasti na področju kulture in športa, osrednja pozornost pa bo namenjena obeleževanju 20. obletnice partnerstva.


Rekonstrukcija javne poti Brezje nad Kamnikom

.

“>Konec meseca oktobra 2018, so se iz področja rednega vzdrževanja občinskih cest zaključila gradbena dela »Ureditev dela JP št. 661575 Brezje nad Kamnikom«. Koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je opravil naslednja dela: izkop slabo nosilnega materiala, vgradnja novega tamponskega materiala, izvedba meteorne kanalizacije s požiralniki in vtočnim jaškom, zamenjava poškodovanih cevi propusta, asfaltiranje z enoslojnim asfaltom in naprava asfaltnih muld. Končna vrednost vzdrževalnih del v dolžini 134 metrov je znašala 29.000 evrov z DDV. Z izvedenimi deli se bodo zmanjšali stroški rednega vzdrževanja na javni poti. V času del je potekala popolna zapora javne poti.

.

“>V petek, 16. novembra 2018, je na pobudo krajank in krajanov potekalo uradno odprtje ceste, ki sta se ga, skupaj s številnimi krajankami in krajani, v imenu Občine Kamnik udeležila podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi in Matej Slapar skupaj s predsednico Krajevne skupnosti Godič Miro Potokar. Dogodku so prisostvovali tudi predstavniki izvajalca del in predstavnik nadzora. Za glasbeno popestritev je poskrbel harmonikar Marjan Rak.

Obeležitev svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč

Na pobudo Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč, Svetovne zdravstvene organizacije in Zavoda Varna pot Slovenije pod okriljem Organizacije Združenih narodov, smo na pobudo Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu Občine Kamnika v soboto, 17. novembra 2018, tudi v občini Kamnik obeležili ta dan. Dan, ko se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci.

Člani Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu Občine Kamnika so se skupaj s člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik zbrali v Kamniku na Glavnem trgu in prižgali svečke v čast umrlim v prometnih nesrečah.

Oddelek za družbene dejavnosti

Martinovanje Društva Sožitje Kamnik

.

“>Martinovanje Društva Sožitje KamnikV petek, 16. novembra 2018, so varovanci Društva Sožitje Kamnik obeležili pretekli praznik sv. Martina. Povabilu na martinovanje se je odzval tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi skupaj višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katjo Vegel in predsednico Društva Sožitje Kamnik Vido Urbanc.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je minuli teden objavil javni poziv za sofinanciranje posameznih dogodkov, ki jih bodo podjetniki organizirali v svojih prostorih v središču mesta Kamnik v času od 1. do 26. decembra 2018. Sofinancirane bodo prireditve  s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije. Podjetniki lahko na razpis prijavijo posamezni dogodek ali pa večdnevne dogodke, ki bodo povečali obiskanost mestnega jedra Kamnika. Na voljo je 6.500 evrov, kjer bodo manjši dogodki sofinancirani v skupni vrednosti do 5.000 evrov, večdnevni dogodki pa v skupni vrednosti do 1.500 evrov. Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.visitkamnik.com pod zavihkom Razpisi, rok oddaje vloge pa je 20. november do 12. ure.

.

“>Delavci Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so pri rednem pregledu javnih površin v Keršmančevem parku ugotovili, da je spet prišlo do vandalizma na igralih v tem parku. Z nespametnim dejanjem so neznani storilci povzročili večjo škodo, javni delavci pa so posledice vandalizma že odpravili. Vsekakor so povzročitelji s svojim dejanjem dokazali nespoštljiv in zaničevalen odnos do igral, ki so namenjena našim najmlajšim občankam in občanom. Težko je razumeti, kakšno je sporočilo vandalov, a le-ti so s tem dejanjem jasno pokazali, kakšen je njihov odnos do našega mesta.

.

“>Na mestnem kopališču Pod skalco delavci Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik menjujejo kremenčev pesek v filtrih namenjenih prečiščevanju kopalne vode. Pesek je bil nazadnje zamenjan pred desetimi leti in je svoje odslužil. Delavci iz težko dostopnih filtrov odstranjujejo približno 60 ton starega kremenčevega peska, nato pa bodo v filtre nasuli 75 ton novega. Na kopališču poteka tudi prenova kopalnice v zgornjih prostorih stavbe ob kopališču. Ob prevzemu kopališča je bila kopalnica popolnoma uničena in zanemarjena, po prenovi pa bo namenjena predvsem zaposlenim in sodnikom na tekmah.

V Domu kulture Kamnik, s katerim opravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik se nadaljuje prenova nekdanjega hišniškega stanovanja. Dokončna je že groba izravnava sten ter vodovodne, kanalizacijske in toplovodne instalacije. Trenutno v stanovanju poteka izdelava estrihov. Veliko del sicer ekipa Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik opravi v lastni režiji.

.

“>Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je sodeloval pri osvetlitvi stražnega stolpa na Malem gradu z modro razsvetljavo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. Iz Doma kulture Kamnik, s katerim opravlja omenjeni zavod, so namreč posodili luči, s katerimi je bil osvetljen stražni stolp. Namen akcije je bilo pritegniti čim širšo pozornost javnosti in opozoriti na problem sladkorne bolezni tudi v občini Kamnik.

.

“>V Keršmančevem parku poteka postavitev drsališča. Odprtje drsališča bo v petek, 23. novembra, ob 17. uri. Brezplačno drsanje pa bo možno vse do 27. januarja, pestro pa bo tudi dogajanje ob drsališču. Keršmančev park namreč letos še posebej prazničen, saj se bo prelevil v Veronikino pravljično deželo, kjer bo oblast imela Veronika. Za podrobne informacije spremljajte Facebook stran Livin’ Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku za urejanje prostora že nekaj časa opažamo povečanje število strank in vlog, kar je v veliki meri posledica sprejetja novega Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/2017), ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Za izvajanje Gradbenega zakona sta pomembna Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UR. l. RS št. 36/2018) ter nova Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/2018), ki je vstopila v veljavo s 1. 6. 2018. Na podlagi prej navedene zakonodaje mora Oddelek izdati k projektni dokumentaciji mnenje oziroma soglasje o skladnosti projektov s prostorskimi akti, mnenja ali soglasje k gradnji v varovalnem pasu občinske ceste, k gradnji v cestnem telesu občinske ceste in za priključitev na občinsko cesto. V novi zakonodaji v Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UR. l. RS št. 36/2018) je obrazložena in prikazana nova oblika obrazcev za vloge za pridobitev prej navedenih mnenj in soglasij.

V preteklem tednu smo pregledovali gradivo za podajo končnih mnenj za dva izvedbena prostorska akta. Na oddelku opažamo tudi povečanje vlog za izdajo Potrdil o namenski rabi zemljišča, in uveljavljanju/ne uveljavljanju predkupne pravice občine in Vlog za lokacijsko informacijo. V preteklem tednu smo se udeležili tudi geodetskih izmer ter izvedli več razpisov za geodetske meritve ter izdali tudi več mnenj k pritožbam na izdano odločbo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Oddelek za razvoj in investicije

Javno naročanje

V preteklem tednu je odločitev o oddaji javnega naročila »Vzpostavitev avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles v občini Kamnik« postala pravnomočna. Občina Kamnik bo z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo, z deli pa bo izvajalec predvidoma pričel v prihodnjem letu.

Omrežje Alpskih občin

.

“>V torek, 13.11.2018, je na Bledu potekal sestanek slovenskih partnerjev v projektu SpeciAlps (Občina Kamnik, Občina Kranjska gora, Občina Bohinj). Na vseh občinah bodo še v letošnjem letu izvedene delavnice, na katerih bo potekala vodena diskusija o pomenu narave, biodiverzitete in tudi krajine. Pripravljena bo komunikacijska strategija, v kateri bo osrednje mesto zavzemala narava, ki je žal vse prevečkrat zapostavljena. Alpske občine smo obdarjene s čudovito naravo, ki pa smo jo njihovi prebivalci že marsikje poškodovali. Projekt SpeciAlps je usmerjen k temu, da se prebivalci alpskih občin začnemo bolje zavedati naših naravnih danosti in jih tudi z vso odgovornostjo ohranjati.

PlurAlp

.

“>V četrtek, 15. 11. 2018, je v Samostanu Mekinje potekala delavnica, ki so se je udeležili Slovenski partnerji  – poleg Občine Kamnik sta to še Občina Postojna in Občina Jesenice ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki je vodilni slovenski partner. Zbrane je ob tej priložnosti pozdravil podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi. Delavnica je bila namenjena oblikovanju pilotnih aktivnostih, ki bodo reševale izzive priseljevanja. V Kamniku so poleg Občine Kamnik partnerji tudi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Zasebni vrtec Zarja, Center za socialno delo  Kamnik in Javni zavod Cene Štupar iz Ljubljane. Na delavnici so bile predstavljene dobre izkušnje sodelujočih občin. Podanih je bilo veliko zanimivih predlogov, kako priseljencem omogočiti lažje vključevanje v našo družbo – od organiziranja jezikovnih tečajev, tutorstva, organiziranja kulturnih prireditev z vključevanjem tujcev, pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, …. V mesecu decembru bo sledila naslednja delavnica, na kateri bodo izbrani pilotni projekti, ki se bodo izvajali v letu 2019.

Slovenija – Italija

.

“>V petek, 16. 11. 2018, je potekal sestanek v zvezi s pripravo projekta na čezmejni program Interreg Slovenija – Italija. Projekt, ki ga pripravljamo skupaj z Biotehniško fakulteto, je znanstveno raziskovalne narave – gre za testiranje novih premazov za les, ki so okoljsko sprejemljivi in odporni na vremenske razmere. Občina Kamnik bo nove premaze testirala na kočah na Veliki planini in iskala ustrezne rešitve, ki bodo primerne z okoljskega kot tudi krajinsko kulturnega/arhitekturnega vidika. Poleg Velike planine bosta v projektu testirana še dva habitata na italijanski strani in sicer Gradeška laguna ter Doberdobsko jezero.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here