Vprašanja za Urad župana Občine Domžale

0
1801

Občani smo pred časom v nabiralnik dobili informativni bilten Občine Domžale 2014-2018. Zanima nas strošek te edicije.

Odgovor:

V zadnjih dvajsetih letih Občina Domžale na vsake štiri leta izvaja prakso informiranja javnosti o preteklem delu občinske uprave, v sodelovanju z Občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi, zavodi, podjetji in društvi. Občina Domžale je na podlagi ponudb, prejetih na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb za oddajo storitev oblikovanja in tiska Informativnega biltena Občine Domžale, izbrala ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno, ter z njim sklenila pogodbo. Predmet pogodbe je oblikovanje in tisk zadevne brošure, pogodbena vrednost pa znaša 14.119,12 evrov z vključenim DDV. Ob dejstvu, da je bilo natisnjenih 14.000 izvodov brošure, znaša cena enega izvoda približno 1,01 evra.
Urad župana Občine Domžale

V kolofonu biltena lahko preberemo, da je bil stiskan v Tiskarni Kolenc ali bolj natančno Miha Kolenc, Ihanska cesta 8, Zaboršt, Domžale, ki je kandidiral tudi na lokalnih volitvah, na Listi Tonija Dragarja. Je zgolj slučajno, da je ponudil najnižjo ceno?

K znesku tiska prištejmo še 6.000 EUR poštnine oz. distribucije v vsak nabiralnik, kar skupaj že presega 20.000 EUR.

________________________________________________________________________

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje:
Zanima nas, kolikšen je bil strošek projekta celovite energetske sanacije SPB-ja?

Odgovor:

Pogodbena vrednost znaša 155.363,34 evrov, z vključenim DDV-jem.
Urad župana Občine Domžale

 

______________________________________________________________________

Na 29. seji OS Občine Domžale so občinske svetnice in svetniki sprejeli sklep, da je direktorica Kulturnega doma Franca Bernika, Cveta Zalokar, upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu dela za leto 2017, in sicer v višini ene in pol bruto plače direktorice na dan 1.1.2018. Poročevalka gradiva, ki ga je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval pred sejo, je bila Andreja Jarc Pogačnik, ki se je izločila iz glasovanja.
Zanima nas, če so vsi direktorji javnih zavodov upravičeni do tega dodatka, ali je to politična odločitev le za konkretno osebo.

Odgovor občinske uprave:

O delovni uspešnosti iz naslova blaga in storitev na trgu za direktorja, ravnatelja in tajnika, skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju odloči organ, ki je pristojen za njihovo imenovanje, to je občinski svet. Ne gre za politično odločitev, saj je bil občinski svet vezan na določila omenjenega zakona, Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter v konkretnem primeru tudi na določila Pravilnika o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter medijev prav tako pa je bil predlog o določitvi višine dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico Kulturnega doma Franca Bernika podan s strani sveta zavoda omenjenega kulturnega doma.
V kolikor bi občinski svet prejel, skladno s predpisi utemeljen predlog drugih javnih zavodov, bi bila odločitev po naši oceni enaka.
Občina Domžale, Oddelek za družbene dejavnosti

Na Andrejo Jarc Pogačnik, predsednico sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in predlagateljico zgoraj opisanega dodatka, smo 7. novembra 2018 naslovili vprašanje:
Vašega odgovora ne smatram za zadovoljivega. Prosim za točne podatke, podprte s številkami. Ali je bilo v letu 2017 več prodanih kart oz., ali je bil prihodek višji od odhodkov? Občani si namreč želijo bolje predstavljiv podatek v obliki, ki mu pravimo denar.

Še vedno čakamo na odgovor. Za pomoč bomo zaprosili Informacijskega pooblaščenca.

______________________________________________________________________

Odgovor na novinarsko vprašanje – Izvajanje pomoči bolnim osebam na domu in cena storitev

Občanko zanima, kako je v zvezi z izvajanjem pomoči bolnim osebam na domu, kakor tudi cene storitev.

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Pomoč na domu oz. socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, pa se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pravilnik o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) natančneje določa upravičence kot v nadalje-vanju.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Koncesijo za opravljanje javne službe za pomoč družini na domu podeli na podlagi mnenja socialne zbornice ali strokovnega sveta za socialno varstvo občinski organ, pristojen za socialno varstvo. V skladu z zakonom občine iz proračuna financirajo pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila.
Na območju občine Domžale in na podlagi koncesijske pogodbe izvaja javno službo Comett oskrba, dejavnost oskrbe na domu, d.o.o., Ljubljana in sicer od 1. maja 2014 za obdobje 10 let.
Cena storitve pomoč družini na domu je določena v Sklepu o sprejemu cene storitve pomoč družini na domu (Uradni vestnik Občine Dom-žale, št. 9/17) in znaša ob delovnikih (tudi soboto) 18,08 EUR na efektivno uro, v nedeljo ali nočnem času…25,17 EUR na efektivno uro, na dan državnega praznika in dela prostega dne pa 26,48 EUR. Upravičenec (uporabnik), upoštevaje določila Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o dodatnih subvencijah pri plačilu storitve pomoči družini na domu – (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/12-https://www.domzale.si/objava/75880-v nadaljevanju: pravilnik) plača največ 8,18 EUR. Cene veljajo od 1.12.2017 dalje.
Iz računa koncesionarja za mesec september 2018 je razvidno, da je občina v povprečju plačala 72,16 % cene storitve, razliko pa upravičenec. V povprečju upravičenec plačuje 5,08 EUR na efektivno uro storitve pomoč družini na domu. Na podlagi pravilnika upravičenec sklene dogovor s koncesionarjem o koriščenju storitve. V kolikor upravičenec (uporabnik) želi uveljavljati oprostitev plačila storitve pa vlogo lahko odda na Centru za socialno delo, ki odloči na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in je na tej podlagi lahko deležen še dodatnih subvencij te storitve. Na tej podlagi so nekateri upravičenci lahko povsem ali delno oproščeni plačila storitve pomoč družini na do-mu, v odvisnosti od njihovega socialnega položaja, ki ga z odločbo ugotovi pristojni center za socialno delo.
Urad župana Občine Domžale

 

 

Oglasno sporočilo