V JP CČN Domžale-Kamnik v decembru poglobljeno o tehnoloških procesih čiščenja odpadne vode

0
2099

Strokovno usposabljanje – napredni nivo, 6. – 7. december 2018

V Domžalah, 7. decembra 2018: V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav, ki želijo še bolj izpopolniti znanja in izboljšati razumevanje procesov čiščenja odpadnih voda preko masnih bilanc, učinkov čiščenja, procesnih kazalnikov in ostalih procesnih parametrov čistilne naprave, v decembru organizirali dvodnevno strokovno usposabljanje na temo kakovostnega vrednotenja delovanja čistilne naprave, ki so se ga udeležili predstavniki komunalnih podjetij iz petih slovenskih regij.

”Za kakovostno spremljanje in vodenje procesov čiščenja odpadne vode je izvajanje ustreznih meritev in analiz ključnega pomena, saj predstavljajo nujno osnovo za vrednotenje, hkrati pa so ti parametri pomembni tudi pri nadzoru, premišljenem vodenju ter obvladovanju procesov na čistilni napravi,” pojasnjuje vodja laboratorija, predavateljica dr. Marjetka Levstek. ”Zbiranje podatkov v daljšem časovnem obdobju in njihova analiza so tako nujni pogoj za vrednotenje delovanja čistilne naprave kot njenih posameznih podprocesov, hkrati pa ti podatki soustvarjajo tudi kazalnike, ki opozarjajo na neustrezno delovanje čistilne naprave ter nakazujejo na nujnost izvedbe določenih sprememb v danih pogojih njenega obratovanja.”
Udeleženci so med usposabljanjem na praktičnih primerih izračunavali obremenitve, vrednotili delovanje in učinkovitost celotne čistilne naprave ter njenih posameznih sklopov, kot so primarni usedalnik, aerobna biološka stopnja, kjer v postopku čiščenja poteka odstranjevanje ogljika, dušika in fosforja, anaerobna digestija, strojno zgoščanje ter ostali podporni procesi. ”S takim praktičnim pristopom želimo slušatelje seznaniti z nujnostjo pridobivanja podatkov in njihovega pravilnega tolmačenja iz naslova (ne)ustreznega obratovanja čistilnih naprav, ki pogosto delujejo v spremenljivih pogojih, obenem pa jih posledično opozoriti še na spremenjene procese in stanja, katerih kazalce je prav tako potrebno upoštevati pri vrednotenju ustreznosti tehnološkega delovanja čistilnih naprav,” dodaja dr. Levstek. ”Ob tem imajo slušatelji možnost ugotoviti, kako dobro vodijo oziroma upravljajo svojo čistilno napravo, saj jo lahko procesno primerjajo s podatki s sorodnih čistilnih naprav. Ta primerjava jim omogoča, da za izboljšanje učinkov čiščenja odpadne vode ter energetske učinkovitosti čistilne naprave izberejo tista ključna področja, kjer bodo nujno potrebne izboljšave v prihodnje tudi izvajali.”

Naslovna fotografija: Udeleženci strokovnega usposabljanja v JP CČN Domžale – Kamnik prihajajo iz petih slovenskih regij (foto: arhiv JP CČN Domžale-Kamnik)

Udeleženci strokovnega usposabljanja so tako na primerih preverili, katere meritve in kako pogosto jih je potrebno izvajati na posameznem merilnem mestu, spoznavali so pomen pravilnega vzorčenja, priprave ter ravnanja z odvzetimi vzorci ter pomen intervalov vzorčenja. Ugotavljali so, kako izvesti osnovne in napredne izračune ob različnih obremenitvah čistilne naprave ter kanalizacijskega sistema, pa tudi načine vrednotenja delovanja posameznega podprocesa čiščenja odpadne vode. Za prikaz utemeljenosti pravih rešitev so se ob procesnih primerjavah seznanili še s praktičnimi primeri strokovnega odločanja na podlagi podatkov.

Foto: Klemen Razinger

Foto: arhiv JP CČN Domžale – Kamnik

Komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem po kanalizacijskem sistemu priteče na Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik, kjer se očisti in steče v Kamniško Bistrico. Čistilna naprava sprejema odpadno vodo vseh priključenih prebivalcev ter odpadno vodo vseh večjih industrijskih virov, njena zmogljivost je 149.000 populacijskih ekvivalentov. Odpadna voda se čisti v treh stopnjah. V mehanski se iz odpadne vode izločijo vsi večji in manjši delci, na drugi, aerobni biološki stopnji, pa se voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih snovi; v tretji, anaerobni stopnji, se blato razgradi do bioplina in pregnitega blata. Po nadgradnji, ki je bila končana v letu 2016, v JP CČN Domžale – Kamnik že uporabljajo napredno SBR tehnologijo, pri kateri biološko čiščenje poteka sočasno z razgradnjo organskih snovi, vzporedno pa potekata še procesa nitrifikacije in denitrifikacije, torej biološko odstranjevanje fosforja in razgradnja dušika. Čistilna naprava zadosti več kot 70 % lastnih potreb v okviru sočasne proizvodnje električne in toplotne energije iz bioplina.

Foto: Klemen Razinger

Za več informacij vam je na voljo dr. Marjetka Levstek (M: 031 347 770, E: izobrazevanje@ccn-domzale.si)

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here