Konstitutivna seja sveta Občine Lukovica

0
1698

Konstitutivna seja sveta ima po volitvah pomembno formalno vlogo, saj pomeni konstituiranje predstavniškega in najvišjega organa občine in začetek opravljanje funkcije župana. S prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta se konča mandat prejšnjemu občinskemu svetu in županu ter začne teči mandat novemu občinskemu svetu in županji.

Uvodoma je občinska uprava pojasnila, da je dnevni red konstitutivne seje vnaprej določen, določa ga poslovnik občinskega sveta, o njem se ne razpravlja, temveč se ga le potrdi. Konstitutivno sejo sveta vodi najstarejši član občinskega sveta. Po ugotovi navzočnosti in dejstvu, da so na seji prisotni vsi novoizvoljeni člani sveta ter da je tako izpolnjen pogoj za nadaljevanje seje po 15. b členu Zakona o lokalni samoupravi, je sledila potrditev dnevnega reda. Vodenje seje je prevzel g. Tomaž Andrejka.

Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta;
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana;
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta;
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
6. Slovesna prisega novoizvoljenih članov sveta in pozdravni nagovor županje;
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

2 – Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana

Poročal je mag. Aleksander Urankar. Predsednik Občinske volilne komisije je navzočim predstavil izid letošnjih lokalnih volitev. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za županjo Občine Lukovica izvoljena kandidatka OLGA VRANKAR.

Predsednik Občinske volilne komisije je navzočim predstavil izid letošnjih lokalnih volitev. Predsednik je najprej predstavil izid glasovanje za volitve župana z dne 18. 11. 2018, ki se ga je udeležilo 2947 volivcev, od skupno 4606 volivcev z območja občine. Veljavnih je bilo 2936 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 8. Kandidatov je bilo 5. Prejeli so naslednje število glasov: Matej Kotnik 1065, Olga Vrankar 1321, Jernej Žurej 71, Vincenc Dragar  378 in Viktor Jemec 101. Občinska volilna komisija je tako ugotovila, da nihče od kandidatov ni prejel potrebne večine glasov za izvolitev v 1. krogu volitev. Največ glasov je prejela  Olga Vrankar 1321 in  Matej Kotnik 1065, zato se opravi 2. krog volitev.

V 2. krogu volitev, 2. decembra 2018, se je glasovanja za izvolitev župana Občine Lukovica udeležilo 2999 volivcev, od skupno 4604 volivcev z območja občine. Oddanih je bilo 2999 glasovnic. Veljavnih je bilo 2989 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 10. Kandidata sta prejela naslednje število glasov: Olga Vrankar 1716 in Matej Kotnik 1272. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za županjo Občine Lukovica izvoljena kandidatka OLGA VRANKAR.

Glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta Občine Lukovica, ki je bilo 18. novembra 2018, se je udeležilo 2947 volivcev, od skupno 4606 volivcev z območja občine. Veljavnih je bilo skupaj 2904 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 40. Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni: LMŠ- Tomaž Žavbi; NSI- Mojca Stoschitzky; “ZA ČRNI GRABEN” – Olga Vrankar, Tomaž Andrejka, Mateja Per; Lista Mateja Kotnika – Tomaž Prohinar, Tina Ojstršek, Roman Cerar, Brigita Rožič; SDS – Marjetka Vrbnjak; Lista za KS Blagovica, Krašnja, Trojane, Češnjice – Anton Pogačar; Lista za KS Prevoje, Rafolče, Lukovica in Zlato Polje – Bojan Andrejka; Lista za šport in razvoj občine – Vincenc Dragar, Ines Sovec; Lista za občino Lukovica – Štefan Pavlič

Občinska volilna komisija občine Lukovica je ugotovila, da je kandidat na LISTI KANDIDATOV dobil tolikšno število preferenčnih glasov, da se je v skladu z 2. odst. 18. člena Zakona o lokalnih volitvah spremenil vrstni red kandidatov na posameznih listah, in sicer: Štefan Pavlič, ki je kandidiral na Listi za Občino Lukovica je prejel 20 preferenčnih glasov.

Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: Občinski svet Občine Lukovica se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Lukovica, ki so bile dne 18.11.2018.

Občinski svet Občine Lukovica se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana, v prvem krogu, ki so bile dne 18. 11. 2018 ter o izidu 2. kroga volitev za župana z dne 2. 12. 2018.

3 – Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana

Predsedujoči je zbranim pojasnil, da je bil za namen izvedbe konstitutivne seje dne 10. 12. 2018, izveden pripravljalni sestanek. V okviru sestanka je bila imenovana mandatna komisija, ki jo sestavljajo tri članice sveta. Mandatna komisija ima pristojnosti le v času konstitutivne seje, njena naloga je pregled mandatov članov občinskega sveta in župana ter predlaganje potrditve nespornih mandatov.

Razprave ni bilo, soglasno sta bila sprejeta sklepa. Imenuje se Mandatna komisija, katere pristojnost velja le v času konstitutivne seje sveta, v naslednji sestavi: Mojca Stoschitzky – predsednica, Mateja Per – članica, Brigita Rožič – članica

Naloga mandatne komisije je, da pregleda mandate članov občinskega sveta Občine Lukovica in mandat župana ter predlaga potrditev nespornih mandatov članov Občinskega sveta in župana.

4 – Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Predsednica mandatne komisije, ga. Mojca Stoschitzky, je predstavila ugotovitve. Pritožb glede mandatov ni bilo, zato se lahko potrdijo mandati novoizvoljenim članom občinskega sveta.

Sledeča sklepa sta bila soglasno sprejeta. Mandatna komisija ugotavlja, da pritožb v zvezi z izvolitvijo novoizvoljenih članov ni bilo. Potrdijo se mandati za člane Občinskega sveta Občine Lukovica: Bojan Andrejka, Tomaž Andrejka, Roman Cerar, Vincenc Dragar, Tina Ojstršek, Štefan Pavlič, Mateja Per, Anton Pogačar, Tomaž Prohinar, Brigita Rožič, Ines Sovec, Mojca Stoschitzky, Olga Vrankar, Marjetka Vrbnjak, Tomaž Žavbi.

5 – Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Predsednica mandatne komisije je v nadaljevanju predstavila naslednje ugotovitve: kandidatka Olga Vrankar je bila izvoljena za članico občinskega sveta, hkrati pa je izvoljena tudi za županjo. Občinska volilna komisija je kandidatki v skladu z zakonom izdala potrdilo o izvolitvi tako za občinsko svetnico kot za županjo. Občinski svet je mandat novoizvoljeni svetnici že potrdil. Ker se je potrjeval mandat za županjo, se mora kandidatka najprej izreči o tem katero funkcijo sprejema.

Ga. Olga Vrankar tako pred navzočimi člani občinskega sveta izjavi, da sprejema funkcijo županje.

Občinski svet pa je soglasno sprejel naslednji sklep: Potrdi se mandat županji Občine Lukovica Olgi VRANKAR.

6 – Slovesna prisega novoizvoljenih članov sveta in pozdravni nagovor županje

Novoizvoljeni člani Občinskega sveta Občine Lukovica in novoizvoljena županja Občine Lukovica so skupaj prebrali slovesno prisego z naslednjim besedilom: «Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljla v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Občine Lukovica. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnala vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občank in občanov Občine Lukovica.«

7 – Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja šteje 5 članov, vsi so člani občinskega sveta. Predlogov je bilo 6. Sklenjeno je bilo, da se o zadnji točki dnevnega reda glasuje na seji.

Občinski svet je najprej določil način glasovanja. Sprejet je bil sklep: Občinski svet Občine Lukovica se je odločil, da se sestava Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi z izvedbo tajnega glasovanja.

Za je glasovalo 12 članov, proti pa 2.

Občinska uprava je pripravila vse potrebno za izvedbo tajnega glasovanja. Najprej se je imenoval začasni volilni odbor. Člane so predstavljali člani Občinske volilne komisije v sestavi: Aleksander Urankar – predsednik, Saša Smrekar – članica, Jure Kastelic – član. Člani volilnega odbora so preverili število glasovnic in eno uničili. Članica občinskega sveta je sprejela funkcijo županje, zato ne glasuje.

Po izveden tajnem glasovanju je volilni odbor odprl skrinjico, da gotovi izid glasovanja. Glasovalo je 14 članov sveta, oddanih je bilo 14 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo, veljavnih glasovnic je bilo 14.

Sledila je potrditev sklepa. Imenuje se Komisija za Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) v naslednji sestavi: 1. Tomaž Andrejka, 2. Mojca Stoschitzky, 3. Tomaž Prohinar, 4. Anton Pogačar, 5. Marjetka Vrbnjak. Mandat članov komisije je vezan na mandat Občinskega sveta Občine Lukovica.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je stalno delovno telo sveta, ki jo svet imenuje izmed svojih članov in šteje 5 (pet) članov. Opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,
– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.

S tem je bil dnevni red konstitutivne redne seje izčrpan, zato je predsedujoči sejo ob 19.30 zaključil.

Vir: Občina Lukovica

Oglasno sporočilo