Denacionalizacija za agrarno skupnost se zaključuje tudi z vračanjem gozdov v Kamniški Bistrici

0
2078

V letu 2017 je upravičencem Meščanske korporacije Kamnik (v nadaljevanju MKK) izdala Upravna enota Kamnik delno odločbo o vrnitvi gospodarsko najpomembnejše in največje gozdne parcele v Kamniški Bistrici, ki je postala pravnomočna 05. julija 2017.  Tako se je predmet odločanja v tem pravnem postopku v skladu z Ustavno odločbo pri vračanju nepremičnin pod št. 873/174 v izmeri 2.732 ha, k.o. Županje njive, končno zaključil.

Po oceni UE Kamnik  ugotovljena vrednost navedene parcele iz vrnjenih gozdov v Kamniški Bistrici znaša 3.617.055,00 DEM. Ocena je storjena na podlagi določil iz Zakona o denacionalizaciji in v skladu z Odlokom o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč uporabljenih za gradnjo v postopku denacionalizacije z uporabo količnikov za katastrski okraj Kamnik (podatek je povzet po izdani odločbi).

Upoštevajoč vse vrnjene gozdne parcele v Kamniku (vključujoč končni dogovor z občino Kamnik za pokopališče Žale) in Kamniški Bistrici je ostalo za dokončno vrnitev približno še  0,10 % zemljišč in gozdov, kar je trenutno zanemarljiv podatek pri vrnitvi nepremičnin, ki so bile nacionalizirane.

Upravljanje z gozdovi in načrtna sečnja bo potekala v okviru Pravilnika oz. z  gozdno gospodarskim  načrtom, ki ga pripravlja Gozdno gospodarska enota Kamniška Bistrica v skladu z navodili Zavoda za gozdove. Za MKK pa bo najbolj pomemben enoletni etat sečnje, ki ga za vsako leto posebej pripravi Gozdno gospodarska enota Kamnik za celotno območje. Dogovor Upravnega odbora MKK je bila izbira (za predvideno sečnjo) ustreznega izvajalca, ki je moral prevzeti celotno organizacijo in odgovornost za načrtovano sečnjo v gozdovih Kamniške Bistrice. Trenutno imamo največ opravka s sanitarno sečnjo, ki je potrebna zaradi naseljenega podlubnika v gozdovih Kamniške Bistrice. Vse kaže na dejstvo, da bo predvidena sanacija gozdov v Kamniški Bistrici zaključena že v letu  2018, čeprav so prejšnji lastniki oz. koncesionarji zapustili gozdove v zelo slabem stanju.

Pri upravljanju in gospodarjenju z premoženjem in pravicami članov MKK se trenutno ni ničesar spremenilo, ker je Občni zbor MKK sprejel odločitev, da naj v letu 2017/18 ostanejo gospodarski odnosi v okvirjih, ki so se vodili na SKZG, Zavodu za gozdove in z določenimi najemniki, ki so imeli že do sedaj sklenjene pogodbe z (navedenimi) najemodajalci. 

V  prihodnosti  pa načrtujemo v skladu s sprejeto Vizijo razvoja MKK prispevati tudi k hitrejšemu razvoju Kamniške Bistrice in starega mestnega jedra v Kamniku (razvojno bodočnost želimo načrtovati skupaj z občino Kamnik).

Predsednik  NO MKK:  Milan Deisinger

Oglasno sporočilo