TeDni(K) Občine Kamnik (7.1.2019)

0
1317

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Nadzor nad zimskim vzdrževanjem cest

Predstavnika Občine Kamnik in Komunalnega podjetja Kamnik, d. d. sta izvedla nadzor nad izvajanjem zimske službe. Na različnih lokacijah sta izvajala meritve z merilcem slanosti RDA, ki je nepogrešljiv pripomoček pri zimskem vzdrževanju cest.

Naprava izmeri količino sredstva proti zmrzali na vozni površini in k meritvi doda GPS lokacijo, datum in čas meritve ter temperaturo tal in okolice. S temi ukrepi dejansko izboljšamo ustrezno varnost v cestnem prometu in hkrati optimiziramo zimsko vzdrževanja.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>S strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje smo bili obveščeni, da je Občina Kamnik uspešno kandidirala na javnem razpisu za izvajanje javnih del v letu 2019. Še v tem mesecu bo tako zaposlitev dobilo 5 brezposelnih občanov, ki bodo skrbeli za urejenost javnih površin. Na javnem razpisu so prav tako uspešno kandidirali Knjižnica Franceta Balantiča 1 oseba, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 4 osebe, Osnovna šola Frana Albrehta 1 oseba, Društvo Sožitje 2 osebi, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe in Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod 2 osebi. Žal pri svoji prijavi niso bili uspešni v CIRIUS Kamnik in Medobčinskem muzeju Kamnik.

Zaključen je javni razpis za sofinanciranje delovanja Dnevnega centra za mlajše invalidne osebe. Dnevni center bo v letu 2019 vodilo Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami.

V Samostanu Mekinje poteka opremljanje prostorov v prvem nadstropju Marijinega doma. Ko bodo le-ti urejeni, bomo pristopili k pridobitvi vseh potrebnih dokumentov, ki bodo omogočali nočitve za zaključene skupine.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

V preteklem tednu smo pripravljali podatke za odmero NUSZ za leto 2019. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo  glede uporabe nepremičnin na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov obcina@kamnik.si na obrazcu:  https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oglasno sporočilo