TeDni(K) Občine Kamnik (28.1.2019)

0
1749

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Soteski in Srednji vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

.

“>Izvajalec del, KPK Kamnik d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

.

“>V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku.

Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vabi k sodelovanju institucije s področja varstva in promocije kulturne ter naravne dediščine, lastnike in upravljalce dediščine, galerije, knjižnice, območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, nevladne organizacije, lokalne in krajevne skupnosti, turistične organizacije, župnije in zavzete posameznike, ki gojite znanja in spretnosti, s pomočjo katerih  ohranjamo našo skupno dediščino.

Rok za prijavo dogodkov je 20. april 2019, in sicer na spletnem mestu. Za več informacij so dosegljivi na telefonskih številkah 01 400 79 72 ali 051 273 305.

Prireditve in dogodke, ki jih boste namenili širši javnosti, prijavite v program Dnevi evropske kulturne dediščine. Vabimo vas tudi k sodelovanju pri Tednu kulturne dediščine. Vanj bodo uvrščeni dogodki, ki jih lahko pripravite za skupine predšolskih in šolskih otrok ter dijakov. Program dogodkov bodo objavili v spletnem napovedniku 15. junija in ga ponudili vrtcem in šolam.

Oddelek za razvoj in investicije

SpeciAlps

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, kjer bomo spregovorili o tem kako občani vidimo naše okolje, kako je občanom pomembno ohranjanje biotske pestrosti in katera so tista območja v naši občini, ki jih moramo ohraniti. Delavnica bo potekala v sredo, 30. januarja 2019, ob 17. uri v Samostanu Mekinje. Delavnico bo moderiral Martin Šolar. Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite na telefon 041 216 963 ali na elektronski naslov barbara.strajnar@kamnik.si.

Občina Kamnik, skupaj z občinama Kranjska Gora in Bohinj sodeluje pri projektu speciAlps, katerega cilji so prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. Območje treh občin, nastopa pod skupnim imenom Slovenske Alpe. Velik del območja predstavlja neokrnjena narava, ki privablja številne turiste. Vse bolj se namreč razvijajo pohodništvo, kolesarjenje in prostočasni turizem. Regija se hitro razvija v vse bolj priljubljeno in pogosto obiskano turistično destinacijo. Težave, ki vznikajo v soju takšnega razvoja, se porajajo predvsem na področju prometa, pritisk na prostor je vedno večji in posledično izginjajo površine, bogate z raznovrstnim cvetjem, zelišči ali drugim zanimivim rastjem. Kmetijstvo, kjer se je še ohranilo postaja vse bolj intenzivno in tako se spreminjajo nekdanji cvetlični travniki, pašniki pa se zaraščajo.

Suha travišča, mokrišča, žive meje, biotopi ali gozdovi so primeri naravnih bogastev, ki občinam na območju Alp dajejo veliko vrednost. Številnim živalim zagotavljajo življenjski prostor. Istočasno ljudje cenimo privlačnost in kakovost življenja v delujočem naravnem prostoru. Potenciali tega prostora še zdaleč niso izčrpani in aktivnosti občin in predvsem občanov na tem področju so zares dobrodošle.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana

V petek, 25. 1. 2019, je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal delovni sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo za projekte prednostne naložbe Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Na sestanku je potekal razgovor o stanju aktivnosti za posameznih projektih. Projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – MO Ljubljana se izvaja v skladu z terminskim načrtom. Izdelane so strokovne podlage za umestitev trase v prostor in Dokument identifikacije investicije projekta. Vseskozi poteka sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki ima projekt uvrščen tudi v svoje Načrte razvojnih programov. Medobčinska pogodba je usklajena in je v podpisovanju. Razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije je usklajena med občinami in jo nameravamo objaviti do konca meseca januarja. V letu 2019 bo potekala priprava projektne dokumentacije in izdelava potrebnih študij in elaboratov (PVO, recenzije,…). Takoj, ko bo znan natančnejši potek trase (po izdelani Idejni zasnovi), se bo Občina začela usklajevati z lastniki zemljišč. V začetku leta 2020 bomo izdelali investicijsko dokumentacijo in druge dokumente potrebne za pripravo vloge na MGRT za neposredno potrditev. Do septembra 2020 pa mora biti projekt pripravljen do take stopnje, da se lahko začne graditi.

Čiščenje in odvajanje odpadnih voda na Veliki planini

V torek, 22. 1. 2019, je na Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik potekal sestanek v zvezi z obravnavo problematike čiščenja in odvajanja odpadnih voda na Veliki planini. Ob analizah vodnih virov, ki jih je opravil Jamarski klub Kamnik v lanskem letu, je bilo ugotovljeno, da je v izvirih pod Veliko planino zaznano onesnaženje, ki je posledica človekovih dejavnosti na Veliki planini. Razgovor je potekal v smeri iskanja ustreznih rešitev za ureditev odpadnih vod na Veliki planini, tako za individualne koče kot za planinske domove.

Natečaj Življenje v kapljici vode

.

“>JP CČN Domžale – Kamnik razpisuje natečaj o vodi, z namenom spodbujanja kreativnosti, naprednih idej in promocije odgovornega ravnanja z vodo skozi njeno pot od izvira do izliva. Zaželeni so kreativni, inovativni prispevki in humoren prikaz, ki sledi ideji gibanja vode v naravi in procesov v čistilni napravi. Upoštevani bodo le prispevki, ki bodo oddani v elektronski obliki na CD-ju ali USB-ključku.

Strokovna komisija bo med prispelimi deli izbrala 3 finaliste, ki se bodo potegovali za prva tri mesta. Na DNEVU ODPRTIH VRAT CČN Domžale – Kamnik, v maju 2019 bo prisotna publika z javnim glasovanjem izbrala najboljšo izmed treh najbolj kreativnih rešitev, ki bo tudi denarno nagrajena. Rešitve udeleženci oddajo npr. v obliki 3-5-minutnega videa (ali video animacije), v grafični obliki (kot serijo risb ali kot strip – oblika zgodbe v slikah) ali na drug poljuden način. Podrobnejše informacije o razpisu si lahko preberete tukaj. Rok za izvedbo in oddajo prispevka je 25. april 2019.

Projekt STIMULART

Občina Kamnik je v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik s projektom STIMULART uspešno kandidirala za nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpisu programa Interreg Central Europe. Projekt se ukvarja z izzivom srednje velikih mest, ki ustvarjajo dobre poslovne rezultate v konvencionalnem gospodarskem smislu, vendar so v primerjavi z večjimi urbanimi centri manj konkurenčna pri razvoju ustvarjalnih dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in privabljanju kreativnih mladih talentov. Omenjena mesta se soočajo tudi z zastarelim financiranjem in trženjem kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti ter pomanjkljivim priznavanjem ustvarjalnega potenciala dediščine in slabimi podjetniškimi kompetencami kreativnega sektorja. 5 STIMULART partnerskih mest (tudi Občino Kamnik) druži skupni interes za krepitev kulturnih in kreativnih industrij z organizacijsko in finančno reorganizacijo ter izkoriščanjem človeških in institucionalnih virov, prazne mestne infrastrukture in, najpomembneje, lokalne kulture.

Projekt kombinira aktivnosti na regionalni in lokalni ravni v celovit sistem, v katerem se akterji kulturnih in kreativnih industrij (KKI) prilagajajo spreminjajočim se razmeram, hkrati pa se njihove potrebe vključijo v razvoj politik/zakonodajne okvire. Projekt bo krepil zmogljivosti
partnerjev in kreativnega sektorja v vključenih mestih s preizkušenimi univerzalnimi orodji in metodami ter vzpostavil zbirko gradiv kulturnih in kreativnih industrij. Hkrati bo razvil strategije in akcijske načrte za odpravo ovir pri razvoju KKI v vsakem od vključenih mest ter s pilotnimi aktivnostmi prikazal možne inovativne rešitve za njihov zagon.

Vsestranskost projektnega partnerstva bo projektu STIMULART omogočila izdelavo pametnih, raznolikih in dolgotrajnih rešitev, ki jih je mogoče prilagoditi široki paleti kulturnih in kreativnih industrij in tako spodbuditi naslednjo generacijo umetnikov, podjetnikov in inovatorjev ter  narediti
manjša mesta bolj konkurenčna.

Projekt se bo pričel izvajati spomladi trajal pa bo 3 leta.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here