TeDni(K) Občine Kamnik (11.2.2019)

0
1543

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

.

“>T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Soteski in Srednji vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 6. februarja 2019, so učenci Glasbene šole Kamnik skupaj s profesorjem Egonom Bajtom in mentorji pripravili prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Dogodka sta se udeležili tudi vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in ravnateljica Glasbene šole Kamnik Neža Gruden. Gost večera je bil Jože Kotar, osrednja tema prireditve pa povezava med slovensko in francosko glasbeno dediščino.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi in odločb za odmero komunalnega prispevka ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice. Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen tukaj.

V preteklem tednu smo pripravljali podatke za odmero NUSZ za leto 2019. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo glede uporabe nepremičnin na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov obcina@kamnik.si na obrazcu tukaj.

Oddelek za razvoj in investicije

Mladinski parlament Alpske konvencije – obisk dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik 

.

“>V sredo, 6. februarja 2019, so bili na obisku pri županu Mateju Slaparju dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra. Spremljala jih je ravnateljica Bernarda Trstenjak in učiteljici Capuder Mermal Renata in Kožlakar Rafaela. Dijaki so predstavili delo Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC), zaključke lanskoletnega zasedanja in hkrati nekaj besed namenili tudi letošnji temi. Udeleženci bodo letos razpravljali o podnebnih spremembah, in sicer konec meseca marca v Meranu. Župan jih je podprl pri njihovem delu in jim tudi odgovoril na nekatera vprašanja. Brez dvoma pa bodo mladi dostojno zastopali Kamnik na zasedanju Mladinskega parlamenta Alpske konvencije v Meranu.

YPAC predstavlja simulacijo delovanja parlamenta z mednarodnim kontekstom. Ustanovljen je bil leta 2006 na gimnaziji v Innsbrucku. V okviru YPACa dijaki in dijakinje z različnih območij širom Alpskega loka razpravljajo o aktualnih temah, ki zadevajo Alpe. Predstavlja tudi platformo za medkulturni dialog in mreženje med mladimi z območja Alp. YPAC vsako leto gostuje v drugi alpski državi, zasedanje slednjega pa organizira ena od desetih partnerskih gimnazij, ki sodelujejo v projektu. Iz Slovenije sodeluje poleg kamniške gimnazije še II. gimnazija iz Maribora.

RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije

Ponovno je odprt razpis za pridobitev kolektivne tržne znamke Srce Slovenije – http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=2557.

S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarjamo in izpostavljamo prepoznavnost tipičnih pridelkov in prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja z območja destinacije SRCE SLOVENIJE. Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Ponudniki lahko prijavijo izdelke z naslednjih področij:

  • prehranski izdelki (iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, zelišč, drugih rastlin …);
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.

Ocenjevanje bo potekalo v sredo, 27. marca 2019. Pridelke, prehranske in rokodelske izdelke prijavite za ocenjevanje do ponedeljka, 18. marca 2019, do tega dne jih tudi dostavite.

Obrazci za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani Razvojnega centra Srce Slovenije – http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=2557, dobite pa jih lahko tudi osebno na Razvojnem centru Srca Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Več informacij: vsak delovni dan po telefonu 01 896 27 13, ali na e-naslovih tina.vatovec@razvoj.si in mija.bokal@razvoj.si.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V torek 5.2.2019 je na Občini Trzin potekal sestanek v zvezi s projektom Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Poleg sodelujočih občin so bili na sestanku prisotni tudi predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Družbe za razvoj infrastrukture. Obravnavali smo trenutno stanje na projektu, terminski plan in nekatera odprta vprašanja. Občina Kamnik te dni tudi objavlja Javno naročilo za izdelovalca projektne dokumentacije IZD in PZI za vse 4 občine.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (Portal TED) objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik za obdobje 2019 – 2021«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do četrtka, 7. 3. 2019, do 9. ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo