Krožišča v Domžalah

0
2344

Krožišča
Ni dvoma. Križišče pri tržnici je potrebno zgraditi, saj kolone vozil po Karantanski, Savski in Ljubljanski cesti zaradi semaforjev pogosto povzročajo zastoje v prometu. Križišče pri policiji pa še lahko ostane kot je sedaj, semaforizirano. Doslej še ni bilo opaziti večjih zastojev na Kamniški in Ljubljanski cesti. Resna prometna študija bi na podlagi štetja prometa in projekcije nadaljne poselitve oziroma spremembe prometnih tokov to potrdila. Namesto investicije v sedaj še nepotrebno spremembo križišča bi bila nujna izvedba dveh izvennivojskih prečkanj-podhodov pod progo pri parkirni hiši in pri železniški postaji, kot to že predvideva prostorski načrt občine Domžale in kakršna je bila županova predvolilna obljuba.
Jože Nemec, Domžale

______________________________________________________________

Na Direkcijo za ceste RS smo naslovili naslednje vprašanje:

Cesta od Domžal v smeri proti Celju je v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Občani se pritožujejo zaradi nepretočnega prometa skozi mesto oz. avtomobilskih kolon, ki so stalnica zadnjih let, in prav nič ne kaže na bolje. Župan trdi, da je signalizacija v vaši pristojnosti in sam na to nima nobenega vpliva. Glede na to, da je to naš prostor in ne državni, menimo, da tudi lokalna skupnost lahko soodloča, kakšna križišča oz. krožišča naj bi bila v uporabi. Občina Domžale je glede krožišč, ki jih praktično nima, prava posebnost v državi.

Krožna križišča na cesti Domžale-Vir
Na državni cesti R2-447 Domžale-Vir od km 2,400 do km 3,600 je šest semaforiziranih križišč, ki so razdeljena v dve coni, in sicer:
Cona 1: 4 semaforizirana križišča R2-447 – Češminova ulica (Luna), Lidl, Lekarna Vir, Hofer
Cona 2: 2 semaforizirani križišči: R2-447 – Vir Tosama TC in Vir Tosama Arcadia
Vseh šest semaforskih naprav je povezanih v nadzorni center. Daljinsko podaljševanje
zelenega vala v glavni smeri je že omogočeno na obeh napravah pri Tosami (Cona 2), v coni 1 bo omogočeno v letošnjem letu.
Kakšna bo ureditev oziroma tehnična rešitev prometnega sistema na določenem območju je predmet strokovne presoje in ne kriterija koliko krožnih križišč je na območju posamezne občine.
DRSI ima že izdelan in potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev ceste R3-644/1357 Šentjakob-Domžale od km 4,000 do km 6,180 z rekonstrukcijo križišč Savske, Karantanske in Ljubljanske ceste ter Ljubljanske in Kamniške ceste, ki je pogoj za uvrstitev novega investicijskega projekta v Proračun RS. PZI projektno dokumentacijo rekonstrukcije križišča Ljubljanske in Kamniške ceste v krožno križišče je Občina Domžale, kot I. etapo ureditve, že pridobila.
Služba za odnose z javnostmi
Direkcija za infrastrukturo RS

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 2 2019

Oglasno sporočilo