3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1583

Včeraj je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2019, v prvi obravnavi je bil sprejet Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019, seznanili pa so se z Informacijo o ceni storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021.

Prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta in Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta, z dnevnega reda je župan umaknil točko Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – prva obravnava.

.

“>Z 28 glasovi za so svetnice in svetniki sprejeli Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2019, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar pa je v obrazložitvi dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 2. seji, 23. 1. 2019, obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2019 in po razpravi pripravila sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da v letu 2019 podeli naslednja priznanja: dve zlati, dve srebrni in eno bronasto priznanje Občine Kamnik.« Prejemnika zlatega priznanja sta Janez Sedušak (za izredno življenjsko delo – petdeset let aktivnega in nesebičnega dela na področju športa in humanitarnosti, zlasti pri varovanju človekovih pravic invalidov za njihovo enakopravno vključitev v družbo in izjemen prispevek k prepoznavnosti Medobčinskega društva invalidov Kamnik in s tem Kamnika tudi na državni ravni) in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik), prejemnika srebrnega priznanja sta Justin Klanšek (za več kot štiridesetletno prostovoljno delo v Krajevni skupnosti Tunjice in širše v Občini Kamnik ter krvodajalstvo) in Janez Repanšek (za njegovo prostovoljstvo, saj je gasilec, krvodajalec, član sveta krajevne skupnosti, član svetov zavodov in društev, član obrtno-podjetniške zbornice in član kulturnega društva), bronastega priznanja pa Dušan Letnar (v znak spoštovanja in kot zahvalo za dolgoletno delo na področju taborništva, športa, kulture in dela z mladimi). Sicer pa je Občinski svet na 1. dopisni seji, ki je bila 25. januarja 2019, sprejel sklep, da se posmrtno podeli naziv častnega občana Občine Kamnik Stanislavu Simšiču (za povezovalnost, izjemna dela in visoko motiviranost, predanost članstvu v Planinskem društvu Kamnik, Društvu upokojencev Kamnik in Združenju borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Kamnik ter postavitvi visokih meril za prihodnje generacije njihovih članic in članov).

.

“>Na Vprašanja in pobude je svetniku Igorju Žavbiju (svetniška skupina LMŠ) odgovor direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaža Simetingerja podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, ki je odgovorila še svetniku mag. Šemsu Mujanoviću (svetniška skupina LSU), višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik pa je podala odgovor svetniku Bogdanu Pogačarju (svetniška skupina NSi).

Po skrajšanem postopku je s 27 glasovi za sledil sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, s katerim se je veljavni odlok dopolnil tako, da so se odpravile pomanjkljivosti in dodatno pojasnila merila ter normativi.

Članice in člani Občinskega sveta so dali soglasje Pravilnik o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik ter se seznanili s Poročilom »Ohranitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination«. Slednjega je predstavila vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in med drugim poudarila: »Kamnik je leta 2016 prejel srebrni znak: »Slovenia Green Destination«. Znak je mnogo več kot pa samo znak, je filozofija, ki jo je nujno treba nadaljevati. V našem prelepem Kamniku smo prišli do točke, ko moramo ponovno dokazati, da smo »zeleni«. Ponovno moramo izpolniti kriterije, da znak zopet pridobimo oziroma dobimo podaljšanje le-tega. Slovenia Green Destination pomeni, da smo uvrščeni na zemljevid zelenih destinacij, kar nam omogoča dodatno promocijo doma in na tujih trgih. Proces obnavljanja (podaljševanja) znaka je zahteven in dolgotrajen, saj je potrebno v spletno platformo, ki ima okoli 100 vprašanj, vnašati odgovore, ocene (kakovost zraka, vod, ipd.) z vsemi dokazili. Če ta merila izpolnjujemo, nam znak ponovno podaljšajo za obdobje treh let.  Pri obnavljanju znaka je – kot rečeno – aktivirana Zelena ekipa, ki je sestavljena iz različnih deležnikov, imenovan je zeleni koordinator. Vključeni so tudi drugi zunanji deležniki (strokovnjaki, lokalna podjetja, lokalna društva, lokalno prebivalstvo idr.). V Sloveniji je opaziti naraščajoč trend destinacij, ki se odločajo, da postanejo članice Slovenia Green Destination. Destinacija si ne more privoščiti, da bi znak izgubila, saj bi to pomenilo izbris z zemljevida zelenih destinacij in izključitev iz dodatnih promocij. Če želimo biti del hitrega vlaka, na katerem hiti turizem naprej, moramo znak obdržati in omenjeni projekt peljati naprej. Z vašo pomočjo bomo dobili dodatne točke za sodelovanje med občinsko oblastjo in Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik.«

Občinskemu svetu Občine Kamnik je bila podana Informacija o ceni storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021. Izračun cene storitev je prikazan v elaboratu, ki ga je, v skladu z določili vladne uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev, pripravil koncesionar Snaga JP d. o. o., na seji pa predstavil pomočnik direktorja mag. Mitja Praznik. V skladu z Aktom o ustanovitvi Sveta RCERO, katerega članica je tudi Občina Kamnik, pa je potrjevanje cen storitev obdelave in odlaganja odpadkov v RCERO v pristojnosti Sveta RCERO, ki bo o tem odločal na svoji naslednji seji. K tej točki je bil podan amandma, predlagatelj pa je nanj podal stališče, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Sklep o opustitvi javnega dobra je bil sprejet s 26 glasovi za, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pa z 28 glasovi za. V obrazložitvi Pravilnika je vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček med drugim povedala: »Ker se število otrok zmanjšuje in imajo vrtci manj manevrskega prostora, smo skupaj z  vodstvi in strokovnimi službami vseh kamniških vrtcev pripravili usklajeno besedilo Pravilnika, ki bo omogočilo boljšo zapolnitev prostih mest v vrtcih, glede na aktualno stanje, in s tem vplivalo na nižje stroške Občine. S sprejetjem predlaganega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah  Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec želi Občina vplivati na boljšo zapolnitev prostih mest v kamniških vrtcih in s tem na nižje stroške.«

.

“>V deveti točki dnevnega reda je bil v prvi obravnavi s 15 glasovi za sprejet Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019. Pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos je v obrazložitvi poudarila: »Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2019 znašajo 24.502.455 evrov (za Občino Kamnik 24.305.743 evrov, za krajevne skupnosti pa 196.712 evrov), odhodki pa so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2019 ocenjeni v višini 27.505.803 evrov (za Občino Kamnik 27.000.703 evrov in za krajevne skupnosti 505.100 evrov).«

Članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik so v prvi obravnavi sprejeli tudi Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019, v katerem sta predlagani sanacija podora skal v Podstudencu (do 60.000 evrov) in ureditev vodotoka Oševek (do 60.000 evrov). Kot zadnja točka pa je bil v prvi obravnavi sprejet Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2019 in s tem je bila seja tudi zaključena.

Oglasno sporočilo