2. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2784

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so se v četrtek, 21. februarja 2019, sestali na 2. redni seji, ki je bila prvenstveno namenjena imenovanju v odbore in komisije Občinskega sveta Občine Domžale.
S tem bo občinski svet tudi formalno lahko pričel z vsebinskim delom, saj vse točke dnevnega reda posamezne občinske seje, predhodno obravnavajo odbori in komisije. Prav tako so na seji potrdili mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Domžale, imenovali Občinsko volilno komisijo Občine Domžale in Nadzorni odbor Občine Domžale ter imenovali predstavnike Občine Domžale v svete javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Domžale.

Občinskih svet Občine Domžale je na svoji konstitutivni seji dne 20. 12. 2018 sprejel ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Domžale. Občinska volilna komisija je ugotovila, da Toniju Dragarju, predčasno preneha mandat člana občinskega sveta iz razloga nezdružljivosti funkcij. Občinska volilna komisija Občine Domžale je izvedla postopek za popolnitev občinskega sveta, saj Zakon o lokalnih volitvah določa , da v primeru funkcijo člana občinskega sveta za preostanek mandatne dobe prevzame tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Občinski svet je na 2. redni seji potrdil mandat Janezu Breceljniku, izvoljenemu na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018, kot članu Občinskega sveta Občine Domžale za preostanek mandatne dobe.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila imenovana na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Domžale dne, 20. 12. 2018, je občinskemu svetu predlagala kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet. Na podlagi navedenega je komisija pozvala vse svetinške skupine, zastopane v občinskem svetu, da predlagajo kandidatke oz. kandidate za posamezna delovna telesa in druge organe.

Komisija je pri oblikovanju prejetih predlogov upoštevala načelo proporcionalne zastopanosti glede na razmerja v občinskem svetu in želje svetniških skupin po zastopanosti v delovnih telesih. Na podlagi dodatnih usklajevanj in prejetih podpisanih soglasij kandidatk oz. kandidatov je komisija oblikovala in za občinski svet pripravila sklepe o imenovanjih. Vsi sklepi so bili na seji potrjeni. Bo pa župan izvajanje sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet javnega zavoda “Zavod za Šport in rekreacijo Domžale” zadržal, saj naj bi z imenovanjem določenih članov v ta zavod, prihajalo do nasprotja interesov. Nekateri člani so namreč v vodstvenih funkcijah nekaterih športnih organizacij, v svetu zavoda pa so imenovani s strani Občine Domžale. Omenjen sklep, ki je bil izglasovan s 16. glasovi za in 8. glasovi proti, bo šel v presojo Komisiji za preprečevanje korupcije.

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
Matej Oražem, Dragomelj, Dragomelj 151, 1230 Domžale, predsednik
mag. Renata Kosec, Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale, članica
mag. Tomaž Deželak, Preserje pri Radomljah, Kamniška cesta 23, 1235 Radomlje,
član
mag. Branko Heferle, Miklošičeva ulica 4b, 1230 Domžale, član
mag. Bojan Arh, Ulica Matije Tomca 4, 1230 Domžale, član

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE
Kristina Hafner, Dragomelj, Dragomelj 6a, 1230 Domžale, predsednica
Janez Breceljnik, Preserje pri Radomljah, Pelechova 3a, 1235 Radomlje, član
Bojan Čad, Nožice, Šeskova ulica 2, 1235 Radomlje, član
Leon Rape, Zaboršt, Ihanska cesta 6a, 1230 Domžale, član
Bogdan Osolin, Kajuhova ulica 4, 1233 Dob, član

ODBOR ZA OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN PRIREDITVE
mag. Renata Kosec, Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale, predsednica
Andreja Pogačnik Jarc, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale, članica
Matej Primožič, Prečna ulica 16, 1230 Domžale, član
Žiga Štiftar, Žeje, Žeje 16a, 1233 Dob. član
Bogdan Osolin, Kajuhova ulica 4, 1233 Dob, član
Mateja Kegel Kozlevčar, Triglavska ulica 2, 1235 Radomlje, članica
Vera Vojska, Prešernova ulica 10, 1233 Dob, članica

ODBOR ZA FINANCE IN PREMOŽENJE
mag. Tomaž Deželak, Preserje pri Radomljah, Kamniška cesta 23, 1235 Radomlje,
predsednik
Damjana Korošec, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, članica
Marjeta Rode, Homec, Gostičeva cesta 19, 1235 Radomlje, članica
Anže Korošec, Savska cesta 11a, 1230 Domžale, član
Metod Marčun, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje, član
Kaja Čokan, Prečna ulica 6, 1230 Domžale, članica
Roman Lenassi, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, 1230 Domžale, član
Justina Koprivšek, Miklošičeva ulica 17, 1230 Domžale, članica
Tomaž Hren, Podrečje 2a, 1230 Domžale, član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Urška Kabaj Pleterski, Dragomelj, Dragomelj 91a, 1230 Domžale, predsednica
Andreja Pogačnik Jarc, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale, članica
Damjana Korošec, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, članica
Gašper Kopitar, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale, član
Elvira Rale Ključanin, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale, članica
mag. Majda Pučnik Rudl, Hudo, Potočna ulica 2, 1235 Radomlje, članica
Tanja Dečman, Vir, Stritarjeva ulica 12, 1230 Domžale, članica
Marjan Ravnikar, Zaboršt, Pot za Bistrico 28, 1230 Domžale, član
Alenka Resinovič Reza, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale, članica

ODBOR ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN VARSTVO OKOLJA
Metod Marčun, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje, predsednik
Maksimiljan Karba, Podrečje 22, 1230 Domžale, član
Janez Avsec, Krtina, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob, član
Marjetka Kristan, Srednje Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale, članica
Marko Cerar, Hudo, Hujska cesta 21, 1235 Radomlje, član
Feliks Lampret, Ljubljanska cesta 30, 1233 Dob, član
Peregrin Stegnar, Turnše, Turnše 5, 1233 Dob, član
Jože Petarka, Na Zavrteh 14, 1230 Domžale, član
Jože Nemec, Adamičeva ulica 7, 1230 Domžale, član

ODBOR ZA PROSTOR
Kristina Hafner, Dragomelj, Dragomelj 6a, 1230 Domžale, predsednica
Janez Avsec, Krtina, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob, član
Marjeta Kristan, Srednje Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale, članica
Sonja Orehek, Depala vas 64, 1230 Domžale, članica
Ivan Pšag, Zaboršt, Ihanska cesta 7, 1230 Domžale, član
Vanda Cencelj, Vir, Bukovčeva ulica 9, 1230 Domžale, članica
Marija Doroteja Grmek, Savska cesta 31, 1230 Domžale, članica
Janez Limbek, Rova, Hrastičje 16, 1230 Radomlje, član
Gregor Horvatič, Vodnikova ulica 14, 1233 Dob, član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO
Peregrin Stegnar, Turnše, Turnše 5, 1233 Dob, predsednik
Anže Korošec, Savska cesta 11a, 1230 Domžale, član
Marjeta Rode, Homec, Gostičeva cesta 19, 1235 Radomlje, članica
Ivan Nag, Zaboršt, Ihanska cesta 7, 1230 Domžale, član
Matej Burger, Aškerčeva ulica 17a, 1230 Domžale, član
Frančišek Ravnikar, Utica Matije Tomca 10, 1230 Domžale, član
Klemen Antolin, Češenik 13, 1233 Dob, član

ODBOR ZA STANOVANJSKO POLITIKO IN SPLOŠNE ZADEVE
Maksimilijan Karba, Podrečje 22, 1230 Domžale, predsednik
Janez Breceljnik, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje,
član
Maja Burja, Preserje pri Radomljah. V Boršt 7, 1235 Radomlje, članica
Maša Marčun, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje, članica
Žiga Štiftar, Žeje, Žeje 16a, 1233 Dob, član
Roman Kolar, Krtina, Krtina 140, 1233 Dob, član
Tadeja Šuštar, Miklošičeva ulica 2d, 1230 Domžale, članica

NADZORNI ODBOR OBČINE DOMŽALE
Borut Kurmanšek, Gorjuša 2, 1233 Dob, predsednik
Bojana Petrovič, Krtina, Krtina 40a, 1233 Dob, članica
Zoran Kramžar, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, član
Nataša Čokan, Prečna ulica 6, 1230 Domžale, članica
Matej Šager, Nožice, Gostičeva ulica 66, 1235 Radomlje, član
Staša Mlekuž, Savska cesta 33, 1230 Domžale, članica
Marija Zupančič, Prešernova cesta 54, 1235 Radomlje, članica
Kristina Brodnik, Miklošičeva ulica lc, 1230 Domžale, članica
Darko Jenko, Kamniška cesta 30, 1235 Radomlje, član

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE DOMŽALE
mag. Urška Ilič Vidergar, Pot pod hribom 10, 1230 Domžale, predsednica
Tanja Cirkvenčič, Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale, namestnica predsednice
Irena Jeretina, Ljubljanska cesta 103, 1230 Domžale, članica
Frančiška Rožič Novak, Sveta Trojica 89, 1233 Dob, namestnica članice
Alenka Kosmač, Škrjančevo 6d, 1235 Radomlje, članica
Simon Šmigoc, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale, namestnik članice
Petra Kompare Rabič, Hudo, Prešernova cesta 83, 1235 Radomlje, članica
Martina Grašič Nožice, Gostičeva 85a, 1235 Radomlje, namestnica članice

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale
Franci Rahne, Rača 2, 1233 Dob
mag. Primož Škofic, Vodovodna ulica 2, 1230 Domžale
Janez Vasle, Gregorčičeva ulica 16, 1230 Domžale

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dob
Franci Rahne, Rača 2, 1233 Dob
Feliks Lampret, Ljubljanska cesta 30, 1233 Dob
Dušan Smolnikar, Ljubljanska cesta 21a, 1233 Dob

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Venclja Perka
Miha Kolenc, Ihanska cesta 8, 1230 Domžale
Lenart Zajc, Žeje, Žeje 31b, 1233 Dob
Franjo Juran, Goričica pri Ihanu 31, 1230 Domžale

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica
Marjetka Kristan, Srednje Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale
mag. Tama Deželak, Preserje pri Radomljah, kamniška cesta 23, 1235 Radomlje
Janez Petrca, Selo pri Ihanu 41a, 1230 Domžale

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah
Marjeta Rode, Homec, Gostičeva cesta 19, 1235 Radomlje
mag. Majda Pučnik Rudl, Hudo, Potočna ulica 2, 1235 Radomlje
Aleksandra Borštnar Maček, Škrjančevo 23, 1235 Radomlje

Predstavnici Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šole Roje
Ajda Vodlan, Spodnje Jarše, Šolska ulica 10, 1230 Domžale
Martin Grašič, Nožice, Gostičeva ulica 39a, 1235 Radomlje

Predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šole Domžale
Anton Omahna, Sveta Trojica la, 1233 Dob
Maja Burja, Preserje pri Radomljah. V boršt 7, 1235 Radomlje

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Domžale“
Klavdija Kovač, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale
Maša Marčun, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje
Roman Stražar, Krtina, Studenec pri Krtini 8a, 1233 Dob

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Urša«
Maksimilijan Karba, Podrečje 22, 1230 Domžale
Marija Doroteja Grmek, Savska cesta 31, 1230 Domžale
Martina Grašič, Notice, Gostičeva 85a, 1235 Radomlje

Predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale
Marko Žagar, Dobovlje 2, 1230 Domžale
Sandi Borec, Količevo 38, 1230 Domžale

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega zavoda Mestne lekarne
Metod Marčun, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje
Mira Savnik, Prelog, Breznikova cesta 31, 1230 Domžale
Irena Kadunc, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale

Predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega zavoda “Center za mlade“ Domžale
Lucija Šarc Homec, VIII. ulica 9a, 1235 Radomlje
Lenart Zajc, 2eje, Žeje 31b, 1233 Dob

Predstavnica Občine Domžale v Svetu Srednje šole Domžale se imenuje:
Jana Kunavar, Srednje Jarše, Mlinska cesta 4, 1230 Domžale

Predstavniki Občine Domžale v Svetu Knjižnice Domžale
Janez Avsec, Krtina, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob
Jožef Vunšek, Preserje pri Radomljah, Kajuhova ulica 4, 1235 Radomlje
Angela Čibej, Rudniška ulica 8, 1230 Domžale

Predstavniki Občine Domžale v Svetu javnega zavoda ”Zavod za Šport in rekreacijo Domžale«
Damjana Korošec, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale
Matej Oražem, Dragomelj, Dragomelj 151, 1230 Domžale
Miha Šetina, Ulica Ivana Pengova 20, 1230 Domžale
Tomaž Jarc, Pot za Bistrico 71, 1230 Domžale

Predstavnika Občine Domžale v Svetu Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
Gašper Kopitar, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale
Anton Savnik, Prelog, Breznikova cesta 31, 1230 Domžale

Predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega zavoda ”Center za zaščito in reševanje Domžale
Anže Korošec, Savska cesta 11a, 1230 Domžale
Peter Grošelj, Ulica 7. avgusta 15, 1233 Dob

Vir: Občina Domžale
Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here