TeDni(K) Občine Kamnik (5.3.2019)

0
1884

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije.

.

“>Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovo, Podhruške in Srednje vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Mednarodna vaja Alpdiris v Italiji

.

“>Člani Društva GRS Kamnik in Štaba Civilne zaščite Kamnik so se 28. 2. 2019 udeležili mednarodne vaje, v okviru EU projekta ALPDIRIS (Alpine Disaster Relief for Italy and Slovenia), ki je potekala v Val Saiseri v kraju Valbruna blizu Trbiža. Vaja je bila organizirana na temo reševanja iz plazov, in sicer v organizaciji Civilne zaščite Furlanije-Julijske krajine in Uprave Relublike Slovenije za zaščito in reševanje.

.

“>Eden od rezultatov projekta je bila tudi aplikacija za podporo vodenju intervencij, ki so jo reševalci v vaji tudi uporabljali. Člana GRS Kamnik, ki sta sodelovala na vaji, sta bila Boštjan Borštnar in Aleš Hočevar. Potekalo je usposabljanje za postavitev in uporabo prenosnega satelitskega komunikatorja in aplikacije za podporo vodenju intervencij ALDIRIS ter predstavitev vaje, inštalacija in usposabljanje za uporabo aplikacije za podporo vodenju intervencijam (spletni portal, aplikacija na pametnem telefonu, prenosni  satelitski komunikator).

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik tudi v letošnjem letu staršem ob rojstvu otroka financira 100 evrov. Zaradi spremembe Zakona o prijavi prebivališča starše obveščamo, da upravne enote novorojenčku kot stalno prebivališče določijo tam, kjer ima stalno prebivališče mama otroka. Ker Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kamnik določa, da mora imeti otrok v času rojstva ter eden od staršev stalno prebivališče v Občini Kamnik, apeliramo na starše, da zadeve glede stalnega prebivališča, v kolikor želijo pomoč uveljavljati v Občini Kamnik  predhodno uredijo.

Zainteresirane obveščamo, da je na spletni strani Javnega zavoda Mekinjski samostan in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije objavljen razpis za prosto delovno mesto direktorja/ice javnega zavoda. Rok za prijavo je 11. 3. 2019. Več informacij najdete tukaj.

Objavljen je bil Javni poziv k vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2019/2020. Vpis bo potekal od 4.3. do 15. 3. 2019 na sedežih vrtcev v času uradnih ur.  Vloga je dostopna na spletnih straneh Občine, vrtcev ali na sedežih vrtcev. Število predvidenih prostih mest je objavljeno na spletnih straneh vrtcev.

.

“>V sredo, 27. marca 2019, se je sestal uredniški odbor za pripravo Kamniškega zbornika  2020. na sestanku so člani uredniškega odbora predstavili svoje ideje. Uredniški odbor Kamniškega zbornika vas vljudno vabi, da s prispevkom sodelujete v Kamniškem zborniku 2020. Kamniški zbornik izdaja Občina Kamnik, ureja pa uredniški odbor, ki ga sestavljajo glavna urednica dr. Marjeta Humar, župan Matej Slapar, dr. Helena Dobrovoljc, Tone Ftičar, Anže Slana, Dušan Sterle, Milan Šuštar, prof., dr. Jože Urbanija, dr. Brane Vreš, mag. Zora Torkar, mag. Breda Vukmir Podbrežnik, Vlado Motnikar, prof., dr. Boris Kern, Marko Trobevšek, prof., in Lea Logar. V Kamniškem zborniku objavljamo strokovne in znanstvene članke, ki obravnavajo tematiko, vezano na občino Kamnik. Prispevek bo treba oddati do 1. decembra 2019. Prijavite se glavni urednici na telefonsko številko 031/564 705 ali na elektronski naslov marjeta.humar@guest.arnes.si, in sicer do 15. aprila 2019.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu smo pripravljali podatke za odmero NUSZ za leto 2019. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo glede uporabe nepremičnin na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov obcina@kamnik.si na obrazcu: LINK https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V skladu s členom 48(5) izvedbene uredbe Komisije EU št. 809/2014 je bil 28. 1 .2019 izveden pregled opravljenih del na območju komasacije Drnovo. Kontrolo izvedenih del je opravila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Občina Kamnik je v letu 2014 začela dela za uvedbo komasacijskega postopka na območju Drnovo, ki sega v tri upravne občine Mengeš, Komenda in Kamnik. Območje Drnovo zajema 310 ha. Na komasacijskem območju Drnovo je način rabe kmetijskih površin v preteklosti zabrisal meje parcel in dostope do njih. Po vračilu zemljišč lastnikom se je v naravi sicer vzpostavila parcelacija glede na strukturo rabe in uporabnika zemljišč. Parcele običajno niso v naravi predstavljale skupnih zemljišč, pač pa so bile razporejene po celotnem kompleksu Drnovo. Poseben problem so predstavljale tudi dovozne poti. Lastniki zemljišč na območju Drnovo že vrsto let želijo svoja zemljišča imeti zaokrožena v celoto. Svoje parcele želijo uporabljati v okviru katastrskih parcelnih mej in takšno uporabo vpisati v pristojne registre. Vse prej omenjeno, se lahko zagotovi zgolj v komasacijskem in agromelioracijskem postopku. Z vzpostavitvijo komasacijskega in agromelioracijskega postopka se bo izboljšala raba zemljišč, zmanjšali se bodo stroški pridelave, stroški strojev, hkrati pa se bo povečala tudi površina kmetijskih zemljišč ter uredila racionalna izvedba transportnih in dostopnih poti. S postopkom komasacije in agromelioracije se bodo formirali večji obdelovalni kompleksi. Projekt je 100 odstotkov financiran iz evropskih sredstev saj je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Občini Kamnik dne 16. 8. 2017 izdala Odločbo o pravici do sredstev št. 33130-23/2016/20, v višini do 600.482,97 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

Seja Sveta Ljubljanske urbane regije

V sredo, 27. 2. 2019, je v prostorih Mestne občine Ljubljana potekala konstitutivna seja Sveta LUR. Konstituiran je bil nov Svet LUR, to je organ odločanja na ravni razvojne regije, ki ga sestavljajo župani občin Osrednjeslovenske regije. Predstavljeno je bilo aktualno dogajanje na področju Dogovora za razvoj LUR. MGRT in LUR sta 27. 7. 2018 podpisala »Dopolnitev št. 1 k Dogovoru« za razvoj LUR, ki je vsebovala 17 regijskih projektov v skupni vrednosti 55 mio evrov (od tega 31 mio evrov sofinanciranja). Seje se je udeležil tudi Minister za kohezijo Iztok Purič, ki je predstavil izhodišča za novo finančno perspektivo 2021-2027. V prihodnjih dveh letih se bo pripravljala tudi Regionalna inovacijska strategija LUR. Na seji je bilo obravnavano tudi delovanje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Osrednje Slovenije, ki je po pooblastilu Sveta LUR, Turizem Ljubljana. V sodelovanju z občinami na območju LUR je RDO Osrednje Slovenije že osmo turistično sezono uspešno izvedla številne projekte ter naloge. V letu 2019 bo nadaljevala  z delom v enaki obliki kot doslej. Aktivnosti na področju turizma v regiji uspešno koordinira koordinatorka RDO Osrednja Slovenija, s pomočjo katere regija krepi svojo turistično pozicijo tako na slovenskem kot svetovnem turističnem trgu.

Srečanje predstavnikov Združenja zgodovinskih mest Slovenije s komisarko Violeto Bulc

.

“>V ponedeljek, 25. 2. 2019, sta se župan Matej Slapar in predstavnik Oddelka za razvoj in investicije s preostalimi predstavniki članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Hiši EU udeležila srečanja z evropsko komisarko Violeto Bulc, na temo priprave projektov in skupnega kandidiranja za nepovratna sredstva na področju  trajnostne mobilnosti. Udeleženci srečanja so pridobili konkretne informacije o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih razpisov za namene trajnostne mobilnosti in se seznanili s predlogom večletnega finančnega okvirja 2021-2027 in kohezijske politike. Komisarka je poudarila, da morajo biti občine čim bolj aktivne pri pripravi pobud in vsebin za novo perspektivo 2021-2027. Združenje ob sodelovanju z razvojno agencijo BISTRA d.o.o. iz Ptuja tako že pripravlja pobudo za umestitev kulturne dediščine kot prednostne naložbe, ki bi bila posebej namenjena kulturni dediščini, kot celostni ukrep v okviru  petega prednostnega področje »Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).

Vabilo na posvet Zgodovinska mesta za vrhunska doživetja 13. 3. 2019

Članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije (tudi Občina Kamnik) verjamemo, da je kulturna dediščina slovenskih mestnih jeder bogastvo raznolikosti, tradicije, doživetij in zgodb. Hkrati so mestna jedra prostori druženj in živahnih dogodkov. Kako to bogastvo prodajmo turistom in kaj na tem področju še lahko storimo?

Operativni načrt trženja kulturnega turizma (STO, 2017) pravi, da želimo Slovenijo pozicionirati kot destinacijo kulturnega turizma s privlačno, raznoliko in kakovostno kulturno ponudbo, ki se z dediščinskim turizmom navezuje na dosežke preteklosti in širokim področjem sodobne kulturne produkcije sega do različnih oblik kreativnih industrij.

Na posvetu ZGODOVINSKA MESTA ZA VRHUNSKA DOŽIVETJA, ki je namenjen v prvi vrsti lastnikom in upravljavcem mestnih hotelov, pa tudi vsem, ki nudijo in ustvarjajo kulturno ponudbo v mestih (muzeji, galerije, kulturna društva, itd.), bodo sogovorniki in strokovnjaki (uveljavljeni ponudniki nastanitev in strokovnjaki s področja trženja kulturne dediščine), vsak s svojega področja podali odgovore na vprašanje:

  • Ali sta KULTURA in kulturna dediščina pomembna pri oblikovanju ponudbe slovenskega turizma ?
  • Kaj je potrebno, da bodo mesta in kultura TURISTIČNI PRODUKT, ki zmore in zna motivirati za prihod v Slovenijo vse tiste, ki iščejo urbana doživetja?
  • Kako v ponudbo nastanitev vključiti raznolika kulturna doživetja v mestih od kulturne dediščine do sodobne produkcije ?

Posvet je brezplačen. Prijave na posvet pošljite do ponedeljka, 11. marca 2019, na naslov info@zgodovinska-mesta.si .

Izvajanje projektov v okviru Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije

Občina Kamnik skupaj s projektnimi partnerji tudi v novem letu nadaljuje z uspešnim izvajanjem projektov Preobrazba in Po stopinjah pastirjev.

V okviru projekta Preobrazba smo v februarju izvedli zanimivo izobraževanje in delavnico o energetski učinkovitosti z učenci OŠ Frana Albrehta ter nadaljevali s promocijo kuhanja in inovativnih kuharskih veščin ali manj znanih jedi in običajev s pogovornim večerom, na katerem je Noah Charney gostil Ramija Murada, ki s sirsko kulinariko navdušuje gurmane od blizu in daleč. Več o preteklih in prihajajočih aktivnostih projekta Preobrazba najdete na https://samostanmekinje.si/.

V okviru Projekta Po stopinjah pastirjev, ki načrtuje vzpostavitev učne poti na Veliki planini, smo oblikovali arhitekturni načrt izobraževalnih tabel, trenutno pa potekajo intenzivne priprave besedil, ki bodo umeščena na table in bodo nagovarjala radovedne obiskovalce in jim ponujala različne informacije o Veliki planini in njenem bogastvu. Postavitev učnih tabel bo predvidoma potekala pozno spomladi.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here