Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik sprejet Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2019

0
1227

V Sejni dvorani Občine Kamnik je 27. 3. popoldan potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del.

Zbranih 22 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Kamnik, nato je sledil predlog razširitve dnevnega reda pri točki Volitve in imenovanja.

V prvi točki Volitve in imenovanja in razširitvi je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 3. seji, 6. marca 2019, obravnavala zaprosilo Doma starejših občanov Kamnik, s katerim je Svet javnega zavoda pozval Občino Kamnik, da v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu poda mnenje k imenovanju Maje Gradišek za direktorico javnega zavoda. Komisija se je seznanila z dokumentacijo predlagane kandidatke. Taista komisija pa je na 2. izredni seji, 25. marca 2019, obravnavala tudi vlogo Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan za izdajo soglasja k imenovanju vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda in pripravila predlog sklepa.«Občinski svet Občine Kamnik je dal Maji Gradišek pozitivno mnenje za direktorico Doma starejših občanov Kamnik, Aleksandri Ceglar Vidmar pa soglasje k imenovanju za vršilko dolžnosti direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan.

.

“>Na Vprašanja in pobude je svetniku Franciju Spruku (SDS) odgovoril pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša, svetniku Dušku Papežu (LDP) je odgovor podala višja svetovalka za razvojne projektne Barbara Strajnar,vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček pa je odgovorila samostojnemu svetniku Antonu Tonetu Smolnikarju (LTS)

Sledil je sprejem Sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, s čimer bo omenjeni akt vrtca usklajen z aktualnimi potrebami vrtca, in Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik je predstavila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance Katarina Ščetin in in poudarila, da je cilj pravilnika z ustrezno pravno podlago dopolniti njegov 21. člen, z namenom odprave nesorazmerij v višini dodeljenih sredstev pri ukrepu, s katerim se pospešuje udeležbo na sejmih in razstavah. Svetnice in svetniki so Pravilnik sprejeli s 24 glasovi za.

.

“>V drugi obravnavi je bil s 24 glasovi za sprejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, pri tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek povedala: »Na območju, ki je predmet Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, se predvideva umestitev merilno-regulacijske postaje (MRP) in poslovnega objekta. Območje se nahaja v neposredni bližini in zahodno od proizvodnega kompleksa Titan v Kamniku. Zemljišče je travnato in na zahodnem robu ob dovozni cesti ograjeno s kovinsko ograjo, ki definira območje industrijskih objektov. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del obsega tekstualni del (opredelijo se namembnosti objektov in površin, potrebna infrastruktura ter pogoji za umeščanje objektov glede varstva okolja) in grafični del (grafični prikaz umestitve v prostor, vključno s prikazom predvidene gospodarske javne infrastrukture in ostalo potrebno vsebino v skladu z zakonodajo).«

25 glasovi za je sledil sprejem Sklepa o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Lukovica»Občina Kamnik je z dopisom Ministrstva za okolje in prostor, GURS, z dne 30. 7. 2018, prejela predlog poteka občinskih mej. Pri pregledu predloga poteka meje občine Kamnik s sosednjimi občinami so bila ugotovljena določena neskladja, bodisi v povezavi s katastrskimi mejami bodisi s prostorskimi akti (določitev namenske rabe zemljišč) ali potekom gospodarske javne infrastrukture. Občina Kamnik in Občina Lukovica sta se uskladili glede novega poteka občinske meje in zaradi uskladitve poteka občinske meje s potekom katastrske meje predlagale nekatere spremembe. Mejo je predlagala Geodetska uprava Republike Slovenije,« je v obrazložitvi med drugim dejala vodja Oddelka za družbene dejavnosti dr. Marija Tadeja Ježek.

V nadaljevanju so člani občinskega sveta občine Kamnik s 23 glasovi za Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Kamnik in Zagorje ob Savi»Občina Kamnik je z dopisom Ministrstva za okolje in prostor, GURS, z dne 30. 7. 2018, prejela predlog poteka občinskih mej. Pri pregledu predloga poteka meje občine Kamnik s sosednjimi občinami so bila ugotovljena določena neskladja, bodisi v povezavi s katastrskimi mejami bodisi s prostorskimi akti (določitev namenske rabe zemljišč) ali potekom gospodarske javne infrastrukture. Občina Kamnik in Občina Zagorje ob Savi sta se uskladili glede novega poteka občinske meje in zaradi uskladitve poteka občinske meje s potekom katastrske meje predlagale nekatere spremembe. Mejo je predlagala Geodetska uprava Republike Slovenije,« je v obrazložitvi med drugim dejala vodja Oddelka za družbene dejavnosti dr. Marija Tadeja Ježek.

.

“>V drugi obravnavi je bil s 17 glasovi za sprejet Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2019, ob tem je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos dejala: »Skupni načrtovani prihodki proračuna Občine Kamnik za leto 2019 znašajo 24.647.313 evrov (Občina Kamnik 24.450.601 evrov in krajevne skupnosti 196.712 evrov), prenos sredstev iz preteklega leta znašajo 3.529.180 evrov, kar skupaj predstavlja 28.176.493 evrov. Odhodki pa so v splošnem delu proračuna prikazani v skladu s predpisi po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in so za leto 2019 ocenjeni v višini 28.176.493 evrov (Občina Kamnik 27.671.393 evrov in krajevne skupnosti 505.100 evrov).«

Sprejet je bil Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019, kar pomeni, da se bo zagotovilo sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, in sicer za sanacijo podora skal v Podstudencu in ureditev vodotoka Oševek.

.

“>Svetnice in svetniki so s 26 glasovi za potrdili Letni program športa v občini Kamnik za leto 2019. S 26 glasovi za pa je bil sprejet tudi Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2019. Sledil je še sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2019 in nato še potrditev Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2019, s tem pa je bila današnja seja tudi zaključena.

Oglasno sporočilo