TeDni(K) Občine Kamnik (15.4.2019)

0
1501

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega in Srednje vasi, in sicer v omejenem obsegu zaradi neugodnih vremenskih razmer. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

 

Oddelek za družbene dejavnosti

V soboto, 13. aprila 2019, je v gostišču Marjanca potekal redni občni zbor Društva izgnancev Kamnik, kjer se je zbranim pridružil tudi župan Matej Slapar. Podana so bila poročila preteklega leta in načrti za letošnje leto. Župan jim je zaželel obilo uspehov v letošnjem letu in se zahvalil za ves njihov doprinos naši lokalni skupnosti.

Pretekli teden so prostovoljci Društva abstinent v okviru akcije  “40 dni brez alkohola mimoidoče v Kamniku informirali in osveščali o negativnih posledicah prekomernega pitja alkohola ter vseživljenjske abstinence oseb s sindromom odvisnosti od alkohola. Njihovemu povabilu sta se z obiskom stojnice odzvala župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti. Delovanje Društva abstinent sofinancira tudi Občina Kamnik.

Zaključen je javni razpis za sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov, na katerega je prispelo 7 vlog. Strokovna komisija je vloge pregledala in jih skladno s Pravilnikom o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov ocenila ter razdelila 10.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi ter potrdil o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju predkupne pravice. Na podlagi veljavne zakonodaje, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi 63. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih od 9. 4. 2019 do vključno 24. 4. 2019 na Občini Kamnik poteka javna razgrnitev elaborata komasacije Drnovo.

V postopku komasacije se izdelajo in razgrnejo naslednji elaborati: elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju. Komasacijski udeleženci lahko podajo na elaborate po tem členu pripombe in predloge na sami razgrnitvi, najpozneje pa v osmih dneh po izteku roka razgrnitve. Pripombe in predlogi na razgrnjene elaborate se obravnavajo v postopku pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč, o njih pa se odloči z odločbo o novi razdelitvi zemljišč.  Komasacijski upravičenci lahko podajo na razgrnjen elaborat pripombe in predloge na sami razgrnitvi  v prostorih Krajevnega doma Šmarca v času vabljenja strank in dne 24. 4. 2019 od 10 do 12. ure  ter od 13. do 16. ure v prostorih Občine Kamnik, Občine Komenda in Občine Mengeš ter na Upravni enoti Kamnik med uradnimi urami v času razgrnitve elaborata.

Oddelek za razvoj in investicije 

Delavnica LAS Srce Slovenije za sklad ESRR

V torek, 9. 4. 2019, smo se predstavniki partnerjev že odobrenih projektov ter zainteresirani potencialni prijavitelji za javne pozive LAS Srce Slovenije za sklad ESRR udeležili Predstavitve usmeritev ob oddaji vlog CLLD in izvajanja operacij v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v programskem obdobju 2014-2020.

Udeleženci smo se na srečanju seznanili z usmeritvami ob oddaji vlog na javni poziv LAS, usmeritvami ob oddaji zahtevkov za izplačilo (Občina Kamnik pravkar intenzivno pripravlja prvi zahtevek za projekt Preobrazba), s pravili poročanja ter razvijali nove projektne ideje in pobude za nadaljnje delo, zlasti v povezavi z zadnjim razpisom omenjenega sklada in potrebnimi spremembami strategije območja Srca Slovenije. Zbrane je pred pričetkom pozdravil tudi župan Matej Slapar.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti»Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica – 1. faza«. Hkrati je na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 29. 4. 2018, do 9. ure.

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti »Nakup kuhinjske opreme za gostinski objekt na Starem gradu«. Le-ta je, po preteku zakonsko določenega roka, postala pravnomočna, tako da se je naročilo oddalo najugodnejšemu ponudniku GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.

Prav tako je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku »Izdelava IZP in PZI kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin Ljubljana«. Ta je, po preteku zakonsko določenega roka, postala pravnomočna, tako da se je naročilo oddalo najugodnejšemu ponudniku LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d. d.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here