Vprašanja za župana Občine Domžale ter prejeti odgovori

0
1917

Občane zanima, kako je mogoče, da na avtobusni postaji v centru Domžal ni javnih sanitarij in tudi nikakršne oznake, ki bi označevala njihovo najbližjo lokacijo. Je morda v načrtu postavitev le teh?

V Domžalah nimamo javnih sanitarij, pač pa so sanitarije ob javnih objektih tudi v javni uporabi. Zaradi tega tudi ni postavljenih nobenih obvestilnih tabel.
Urad župana Občine Domžale

______________________________________________________________

Kolikšen je bil v letu 2018 v občinsko blagajno priliv redarske službe na izrečene kazni? Naše bralce zanima tudi, koliko je zaposlenih redarjev.

Prihodki iz naslova glob za prekrške v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 znašali 35.629 evrov. V občinski upravi sta sicer zaposlena dva (2) redarja.
Urad župana Občine Domžale

Vprašanje smo naslovili tudi na Občino Kamnik

Na občini Kamnik sta zaposlena dva redarja.
Prihodki iz naslova glob v letu 2018 je bil v znesku 106.920,22 EUR.
Odnosi z javnostmi, Občina Kamnik

______________________________________________________________

Po javno dostopnih podatkih je Občina Domžale podjetju Energija d.o.o. plus v mesecu marcu plačala 18.117,57 EUR. Tudi ostale mesece je podoben strošek. Prosim za bolj podroben podatek, za kakšen namen je plačan ta znesek.

V pretežni meri gre za plačilo električne energije za javno razsvetljavo (15.208,56 evrov), preostanek pa za ostale objekte, ki jih ima občina v upravljanju.
Urad župana Občine Domžale

_______________________________________________________________

Na spletu je objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za sof. investicij izgradnje razsvetljave nepokr. šport. objektov, sof. investicij v novogradnje pokritih šport. objektov in sof. opremljanja šport. objektov in površin olimp. šport. centrov v letu 2019. Zanima nas, če bo k zamenjavi, energijsko potratnih reflektorjev z neprimerljivo bolj ekonomičnimi LED reflektorji na nogometnih igriščih, pristopila tudi Občina Domžale.

Na odgovor iz Urada Občine Domžale še čakamo!

________________________________________________________________

Na Količevem so se 6.3. pričela vzdrževalna dela na cesti in bodo potekala do 8.5.2019, kar pomeni, da bo cesta v tem času neprevozna. To je še posebej neprijetno v času največje prometne konice, ko se promet preusmerja na ostale, še bolj obremenjene stranske ceste. Glede na to, da je, po besedah bralcev in domačinom, večji del dneva cestišče brez delavcev, nas zanima, če se pri tovrstnih prenovah in vzdrževalnih delih ne da skrajšati roka zapore ceste z optimizacijo in povečanim obsegom dela v krajšem časovnem roku. Kje so ovire, da se dela, sploh v času lepega vremena, ne izvajajo ves čas, ko je na voljo dnevna svetloba?

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. je na območju Količevega v sodelovanju z Občino sistematično pristopa k obnovi dotrajanega vodovodnega omrežja in hišnih vodovodnih priključkov. Zaradi obsežnosti obnov so dela porazdeljena na več faz. V letošnjem letu se izvaja obnova vodovoda med Papirniško cesto in Količevim 35. Zapora ceste je izvedena v skladu z elaboratom in pridobljenimi soglasji ter pridobljeno odločbo o zapori ceste, postavilo pa jo je podjetje KPL (koncesionar za vzdrževanje občinskih cest v Domžalah). Ker je mnogo voznikov kršilo zaporo in postavljene oznake, so o problematiki na terenu obvestili podjetje KPL, ki je postavilo (poleg po elaboratu predvidenih oznak) še dodatne označbe za obveščanje, predvsem tovornih vozil.

V preteklih dneh je bilo po izvedeni zamenjavi glavnega voda treba opraviti tlačni preizkus in mikrobiološko vzorčenje vode, s čimer se potrdi, da so bila dela ustrezno izvedena, da bo vodooskrba potekala varno in zanesljivo. V tem času se gradbena dela niso izvajala, saj je najprej treba počakati na rezultate preizkusov. Po uspešno opravljenih preizkusih se danes, 3. 4., prične z gradbenimi deli na hišnih vodovodnih priključkih, zato še dodatno opozarjamo na upoštevanje prometne signalizacije. Dela na vodovodnem omrežju bodo predvidoma končana do sredine aprila, potem pa bo Občina Domžale obnovila še cesto.

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in žal brez posegov v cestišča ne gre. Uporabnike zato prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

Oznake ob zaporah ceste so vedno postavljene skladno z elaboratom, v primeru kršenja cestnih pravil pa je za ukrepanje pristojna policija. Izvajalec del lahko o tem le obvešča policijo.

Urad župana Občine Domžale

 

Oglasno sporočilo